Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4769
Title: Üniversite Öğrencilerinde Çocukluk Çağı Travmaları, Yaşam Doyumu ve Duygusal Yeme İlişkisi
Authors: Arslantaş, Hülya
Kandemir, İpek
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Keywords: Çocukluk Çağı Travmaları, Duygusal Yeme, Ergenlik, Yaşam Doyumu
Issue Date: 9-Sep-2022
Abstract: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI, YAŞAM DOYUMU VE DUYGUSAL YEME İLİŞKİSİ Kandemir İ., Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2022 Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinde çocukluk çağı travmaları, yaşam doyumu ve duygusal yeme ilişkisini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde okuyan 21889 öğrenci oluşturmaktadır. Örnekleme ise 453 öğrenci alınmıştır. Örnekleme alınacak bireylerin fakültelere göre tabakalaması yapılmıştır. Veriler Sosyodemografik Özelliklere İlişkin Soru Formu, Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği (CTQ), Yetişkin Yaşam Doyumu Ölçeği (YYDÖ) ve Duygusal Yeme Ölçeği (DYÖ) kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 25.0 (Statistical Package for Social Sciences) programı kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotlar (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, minimum, medyan ve maksimum), Mann Whitney U, ikiden fazla bağımsız grup karşılaştırmalarında normal dağılıma sahip olan ölçümler için Varyans analizi (ANOVA), normal dağılıma sahip olmayanlar için Kruskal Wallis analizi uygulanmıştır. Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunması durumunda, farkın hangi iki grup arasında farklılık olduğunun tespit edilebilmesi için Bonferroni analizi yapılmıştır. Çalışmada kullanılan ölçümlerin güvenirliği Cronbach Alpha güvenirlik analizi ile test edilmiştir. Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak alınmıştır. Bulgular: Araştırmaya alınan üniversite öğrencilerinin demografik özelliklerine göre dağılımları incelendiğinde; %62,72’sinin kadın, %37,3’ünün erkek olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği puan ortalaması 81,75±7,51, Yetişkin Yaşam Doyumu Ölçeği puan ortalaması 75,26±12,45 ve Duygusal Yeme Ölçeği puan ortalaması 21,48±6,21 olarak bulunmuştur. Araştırmamızda Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği puanı ile Yetişkin Yaşam Doyumu ölçeği puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki olduğu (r=0,492, p= 0,000), Yetişkin Yaşam Doyumu Ölçeği puanı ile Duygusal Yeme Ölçeği puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif yönlü düşük düzeyde xii bir ilişki olduğu (r=-0,139, p= 0,003), Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği puanı İle Duygusal Yeme Ölçeği puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı (p>0,05) tespit edilmiştir. Sonuçlar: Araştırmamızın sonuçlarına göre üniversite öğrencilerinde çocukluk çağı travmaları arttıkça yaşam doyumu artmakta, ve yaşam doyumu azaldıkça duygusal yeme davranışı artmaktadır. Ayrıca çocukluk çağı travmaları ile duygusal yeme davranışı arasında bir ilişki yoktur.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4769
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İpek Kandemir Yüksek Lisans Tezi (4).pdf2.05 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.