Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4765
Title: Diyabetik Ayak Tanılı Hastalarda Keskin Debridman Sırasında Soğuk Serum Fizyolojik Uygulamasının Ağrı Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Tek Kör Çalışma
Authors: Boyraz Özkavak, Sakine
Bozkurt Kozan, Fürüzan
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı
Keywords: Ağrı, diyabetik ayak, keskin debridman, soğuk uygulama,
Issue Date: 2022
Publisher: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Amaç: Bu çalışma, diyabetik ayak tanılı hastalarda keskin debridman sırasında soğuk serum fizyolojik uygulamasının ağrı üzerine etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma, randomize kontrollü tek kör deneysel olarak, Eylül 2020- Kasım 2021 tarihleri arasında, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nde yatan 64 hasta (deney grubu=32, kontrol grubu=32) ile gerçekleştirilmiştir. Deney grubuna, keskin debridman sırasında soğuk serum fizyolojik (+4 0C ile 8 0C), kontrol grubuna oda sıcaklığında (+18 0C ile 26 0C) serum fizyolojik uygulanmıştır. Veriler, “Yapılandırılmış Soru Formu, VAS Ağrı Skalası ve Yara Yüzölçümü Formu”ile toplanmıştır. VAS ağrı skalası hem işlem öncesi hem de işlem sırasında her iki gruba uygulanmıştır. Verilerin analizinde; tanımlayıcı istatistikler, Ki- Kare, Mann-Whitney U, Student- t ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Araştırma için etik kurul onamı ve kurum izni alınmıştır. Bulgular: Deney grubundakilerin %84.4’ü erkek ve yaş ortalaması 61,8 iken kontrol grubundakilerin %65.6’sı erkek ve yaş ortalamaları 60,5’idi. Deney ve kontrol grubunun sosyodemografik, hastalık- tanı-tedavi, laboratuvar bulguları, PEDİS sınıflaması ve yara yüzölçümü özellikleri homojen bir dağılım gösterdiği ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı belirlendi (p>0,05). Deney grubunun, işlem öncesi VAS puanı, işlem sırasında anlamlı olarak azalırken (p<0,001), kontrol grubunun ise anlamlı olarak arttığı (p<0,001) belirlendi. Deney ve kontrol grubunun hem işlem öncesi (p=0.003) hem de işlem sırasındaki (p<0,001) VAS puanı karşılaştırıldığında aralarında anlamlı fark olduğu bulundu. yüzölçümleri değeri karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Sonuçlar: Bu çalışmada diyabetik ayak tanılı hastalarda keskin debridman işlemi sırasında soğuk serum fizyolojik uygulamanın ağrıyı azalttığı sonucuna ulaşılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4765
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FÜRÜZAN BOZKURT KOZAN02.09.2022.pdfFürüzan Bozkurt Kozan Doktora Tez Dosyası1.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.