Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/449
Title: Hemşireler arası psikolojik şiddet ve ilişkili faktörler
Other Titles: Psychological violence between nursing and related factors
Authors: Arslantaş, Hülya
Ayakdaş, Dilek
Keywords: Hemşireler Arası Psikolojik Şiddet
İlişki
Faktör
Lateral Violence Between Nurses
Relationship
Factors
Issue Date: 1-Jan-2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Bu çalışma, hemşireler arası psikolojik şiddeti ve ilişkili faktörleri belirlemek amacıyla yapılmış kesitsel tipte bir araştırmadır. Araştırma kesitsel tipte bir araştırma olup araştırmanın evrenini, İzmir ili Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi (646 hemşire), Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi (430 hemşire), Aydın Devlet Hastanesinde (300 hemşire) çalışan hemşireler oluşturmuştur. Araştırmanın verileri "sosyodemografik verileri içeren anket formu", Yıldırım ve Yıldırım (2007) tarafından geliştirilmiş ve geçerlilik güvenilirlik çalışması yapılmış olan "İş Yerinde Psikolojik Şiddet Davranışları Ölçme ve Geliştirme Ölçeği" ve Gilbert ve arkadaşları (1995) tarafından geliştirilen ve ülkemizde geçerlilik güvenirlik çalışması Savaşır ve Şahin (1997) tarafından yapılmış olan "Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği" ile toplanmıştır. Hemşirelerin %44'ünün 33-40 yaş aralığında, %89,5'inin kadın, %55,8'inin evli olduğu, %46,6'sının lisans mezunu, %47'sinin üniversite hastanesinde, %25,5'inin dahiliye servisinde çalıştığı, %45.7 sinin 15 yıl ve üstü çalışma yılının olduğu, %36,6 sının 1 yıl 1 ay- 5 yıl aynı kurumda çalıştığı saptanmıştır. Hemşirelerin %47'si (n=366) arkadaşları tarafından şiddete uğradığını, uğraşılma nedenini % 10,3' ünün ( n=38) kıskançlık, %10,1' inin (n=37) eğitimini yükseltiyor olmak, %8,2' inin (n=30) aralarında rekabet olması, %4,6' sının (n=17) kliniğe yeni başlama olduğu, %4,3' ünün iş yükü ve hasta yoğunluğu, %3,8' inin (n=14) siyasi görüş farklılığı, , %3,2' sinin (n=12) bedensel görüntü yüzünden şiddet gördüklerini belirtmişlerdir. %42,1'i (n=154) bir yıldan az süredir şiddet gördüklerini belirtmişlerdir. İstatistiksel analizi yapılıp araştırma bulguları var olan literatür ışığında tartışılmıştır. This study psychological violence between nurses and related factors is an investigation conducted to determine the descriptive Research a descriptive study and research population, the province of Izmir Katip çelebi University, Atatürk Training and Research Hospital (646 nurses), Bozyaka Training and Research Hospital (430 nurses), Aydin State Hospital (300 nurses) working nurses has created. Research data "which comprises sociodemographic questionnaire,"Yıldırım and Yıldırım (2007) was developed by and validity and reliability study made "Workplace Psychological Violence Behavior Assessment and Development Scale" and Gilbert et al (1995) and developed by our country reliability and validity study of Savaşır and Sahin (1997) which is made by "Submissive Behavior Scale" and was collected. 44% of nurses in the 33-40 age range, 89.5% women, 55.8% were married in, 46.6% of the bachelor's degree, 47% of university hospitals, 25.5% of the where he worked in internal medicine service, and over 15 years of experience accounted 45.7%, which was 36.6% sınce 1 year 1 month and 5 years have been working in the same institution. Nurses, 47% (n = 366) of lateral violence that he has suffered, dealt with the reason for 10.3% (n = 38) jealousy, 10.1% (n = 37) education raises, to be 8.2% in the (n = 30) competition among them, which was 4.6% (n = 17) patients a new beginning, which is 4.3% of the workload and volume of patients, 3.8% (n = 14) political opinions difference, 3.2% (n = 12) stated that physical violence because of the image. 42.1% (n = 154) is less than one year duration stated that violence. Statistical which are analyzed and the findings of the study have been discussed in the literature.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=49921163&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/449
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dilek AYAKDAŞ_tez.pdf1.45 MBAdobe PDFView/Open
ozet.pdf108.22 kBAdobe PDFView/Open
summary.pdf80.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.