Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4332
Title: Basamaklı Öğretim Programının İngilizce Dersi Öğrenci Başarısına, Tutumuna, Öz Düzenlemesine ve Kalıcılığa Etkisi
Authors: Gündoğdu, Kerim
Kahraman, Kadir
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim
Keywords: Basamaklı öğretim programı, İngilizce dersi, öz düzenleme
Issue Date: 2020
Publisher: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: BASAMAKLI ÖĞRETİM PROGRAMININ İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRENCİ BAŞARISINA, TUTUMUNA, ÖZ DÜZENLEMESİNE VE KALICILIĞA ETKİSİ Kadir KAHRAMAN Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Kerim GÜNDOĞDU 2020, XVIII + 163 sayfa Bu araştırmanın amacı basamaklı öğretim programın İngilizce dersi öğrenci başarısına, tutumuna, öz düzenlemesine ve öğrenmede kalıcılığa etkisini incelemektir. Karma desene göre gerçekleştirilen araştırmanın nicel kısmında deney ve kontrol grubuna öntest, sontest, kalıcılık testleri uygulanmıştır. Araştırmanın nitel kısmında yarı yapılandırılmış görüşme formları ve öğrenci yansıtıcı günlükleri kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Aydın il sınırları içerisinde bulunan çok programlı bir anadolu lisesinde öğrenim gören iki 10. sınıf şubesinden oluşturulmuştur. Gruplar, iki sınıftan biri deney; biri kontrol grubu olarak seçkisiz örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırmada deney grubuna İngilizce dersinde basamaklı öğretim programı uygulanırken, kontrol grubuna güncel öğretim programı uygulanmıştır. Her iki grubun öğretim sürecinin araştırmacı tarafından yürütüldüğü dersler sekiz hafta boyunca sürmüştür. Araştırmada, nicel verilerin elde edilmesine yönelik olarak 10.sınıf İngilizce dersi başarı testi, İngilizceye yönelik tutum ölçeği, İngilizce öğretiminde öz-düzenleme stratejileri ölçeği kullanılmıştır. Nitel verilere yönelik olarak da öğrenci yansıtıcı günlükleri ve yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Uygulamaya başlamadan önce başarı, tutum ve öz düzenleme ön testleri; uygulamanın bitiminden sonra başarı, tutum ve öz düzenleme son testleri ve uygulamadan yaklaşık iki ay sonra da başarı, tutum ve öz düzenleme kalıcılık testleri uygulanmıştır. Uygulama süresince öğrencilerden günlük notlar tutmaları istenilmiştir. Uygulamadan sonra da öğrencilerle görüşme yapılmıştır. Nicel verilerin analizinde t-testi ve Mann-Whitney U testleri kullanılarak gruplar arasındaki farklılıklar belirlenmiş ve verilerin analizinde istatistik paket programı kullanılmıştır. Nitel verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. vi Elde edilen bulgulara göre, 10. sınıf İngilizce dersi başarı testi ve öz düzenleme stratejileri ölçeği öntest puanları karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır; grupların sontest ve kalıcılık test puanları karşılaştırıldığında, deney grubu lehine anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. İngilizceye yönelik tutum ölçeği puanlarında ise iki grup arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Öğrencilerin tutukları günlük notlar ve yapılan görüşmelerden elde edilen bulgulara göre, basamaklı öğretim programıyla öğrencilerin derse yönelik güvenlerinin arttığı, derste eğlendikleri, kendilerini daha rahat hissettikleri ve dersi daha çok sevdikleri görülmüştür. Ayrıca bu uygulamaların diğer derslerde de yapılması öğrenciler tarafından istenmiştir. Sonuç olarak, basamaklı öğretim programının İngilizce dersi akademik başarısına ve İngilizce öğretimde öz düzenleme becerileri stratejilerine olumlu yönde etki etmiştir. Basamaklı öğretim programının öğrencilerin derse aktif katılımını sağladığı, öğrenme süresince öğrencilere etkinlikleri seçme ve planlama fırsatı verdiği ve öğrencilerde özgüven oluşturduğu için tüm uygulayıcılara ve öğretmenlere derslerinde kullanmaları önerilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4332
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
639094.pdf7.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.