Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4331
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDelibaş, Kayhan
dc.contributor.authorKankurdan, Şeyda
dc.date.accessioned2021-10-13T07:12:39Z
dc.date.available2021-10-13T07:12:39Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/4331
dc.description.abstractEBEVEYNLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ VE PARONOYAK EBEVEYNLİĞİN SOSYO KÜLTÜREL TEMELLERİ Şeyda KANKURDAN Yüksek Lisans Tezi, Sosyoloji Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Kayhan DELİBAŞ 2020, XVII + 130 Sayfa Tarihsel süreçte aile, ebeveynlik ve çocukluğun tanımı, çocuğa yüklenen anlamlar değişiklikler göstermiştir. Yerleşik yaşama geçişle birlikte toplumların temel kurumlarından birisi halini almış olan aile kurumu hem evrensel bir nitelik kazanmış hem de binlerce yıldır varlığını sürdürmeyi başarmıştır. Aile ve ebeveyn toplumsallaşma sürecinde ilk basamak olması ve kültürel değerlerin kuşaklar arası aktarımını sağlaması nedeniyle oldukça önemli bir araştırma konusudur (Nomaguchi K., ve Milkie M.A., 2017; Chan, T. W ve Koo, A., 2011 ). Toplumsal alandaki yapısal değişim ve dönüşümler bireylerin düşünme biçimini tutum ve davranışlarını doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir. Bu süreç aile içi ilişkilerde sadece ebeveynler arası ilişkileri değil, çocuğun aile içindeki ve toplumdaki konumlarını da dönüştürmektedir. 1990’lı yılların sonlarından bu yana Batı Avrupa’da ortaya çıkan ve artarak devam eden ‘paranoyak ebeveynlik’ yeni bir ebeveynlik sitili olarak 2000’li yılların ortalarından itibaren ülkemizde de görünürlük kazanmıştır. Yaygın olarak karşımıza çıkan bu ebeveynlik sitili, çocukların nasıl yetiştirilmesi gerektiği, çocuğun psikolojik, bilişsel ve fiziksel gelişimlerinin nasıl olmasına dair hemen her şeyi ebeveynlerin temel sorumluluğu olarak tanımlamıştır. Ebeveynliği yeni baştan öğrenilmesi gereken bir göreve dönüştürmesi beklenebileceği gibi, ebeveynliğin anksiyete, kaygı, güvenlik endişesi ve paranoyaklığın gelişmesine zemin hazırlamıştır. Araştırmanın amacı paranoyak ebeveynliği ortaya çıkaran sosyo-kültürel nedenlerinin ortaya konularak ebeveynlerin düşünme biçimlerine, tutum ve davranışlarına, gündelik yaşam pratiklerine yansımalarının incelenmesi olarak belirlenmiştir. Araştırmada nicel araştırma tekniği üzerinden kotalı anket uygulaması yapılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemi, kotalı örneklemle dayalı olarak seçilmiş olan 341 ebeveyne anket uygulanmıştır. 18 yaş ve üzeri, evli, 25 yaş altı çocuk sahibi olan Aydın ilinde ikamet eden ebeveynlerle görüşülmüştür. vi Araştırma sorunsalı üç bağlam üzerinden incelenmiştir. Birinci bağlam ailenin tanımı, tarihçesi, çocuğun tanımı, tarihçesi ve çocukluğa yüklenen anlamlar olarak ele alınmıştır. Ailenin ve çocuğun tanımı ve tarihçesini anlamak araştırmada ebeveynlik süreçlerinden bahsetmeden önce anlaşılması gereken önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. İkinci bağlam bireylerin yaşamlarını risklere yüklenen olumsuz anlamlar üzerinden değerlendirerek düşünme biçimlerini ve gündelik yaşam pratiklerini risk toplumu perspektifinden değerlendirmeleri üzerine kurulmuştur. Araştırmanın üçüncü ekseni geçmişten günümüze ebeveynlik tutumları ve tanımlamaları, uzmanlığın toplumsal yaşam üzerindeki etkisi paranoyak ebeveynliğin ortaya çıkışında etkili olan diğer süreçler üzerinde durulmuştur.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY SAYFASI..............................................................................................iii BİLİMSEL ETİK BİLDİRİM SAYFASI...............................................................................iv ÖZET....................................................................................................................................... v ABSTRACT ..........................................................................................................................vii ÖNSÖZ...................................................................................................................................ix TABLOLAR DİZİNİ............................................................................................................xiii GRAFİKLER DİZİNİ ........................................................................................................... xv EKLER DİZİNİ....................................................................................................................xvi KISALTMALAR DİZİNİ ...................................................................................................xvii GİRİŞ....................................................................................................................................... 1 1. BÖLÜM.............................................................................................................................. 6 1. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI ........................................................................................... 6 1.1. Araştırmanın Konusu ve Amacı .................................................................................. 6 1.2. Araştırmanın Soruları .................................................................................................. 6 1.3. Araştırmanın Önemi .................................................................................................... 8 1.4. Araştırmanın Yöntemi ve Tekniği ............................................................................... 9 1.5. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi............................................................................ 10 1.6. Araştırmanın Sınırlılıkları.......................................................................................... 11 2. BÖLÜM............................................................................................................................ 13 2. TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE......................................................................... 13 2.1. Aile ve Çocuk ............................................................................................................ 13 2.1.1. Ailenin Tanımı ve Tarihçesi ............................................................................ 13 2.1.2. Değişen Aile Yapısı ve Tipleri ........................................................................ 15 2.1.3. Çocuk ve Çocukluğun Tanımı ve Tarihçesi .................................................... 18 2.1.4. Çocukluğa Yüklenen Anlamlar ....................................................................... 22 2.2. Risk Toplumu Bağlamında Aile ................................................................................ 23 xi 2.2.1. Risk Toplumu Tartışmaları.............................................................................. 23 2.2.2. Risk, Bireyselleşme ve Gündelik Hayat .......................................................... 30 2.2.3. Belirsizlik, Güven ve Aile İlişkileri................................................................. 34 2.3. Ebeveynlik Tutumlarının Dönüşümü......................................................................... 38 2.3.1. Ebeveynlik Tutumları ve Tanımlamaları......................................................... 38 2.3.2. Kavram Olarak Paranoya ve Paranoid Kişilik................................................. 45 2.3.3. Paranoyak Ebeveynlik ..................................................................................... 46 2.3.4. Toplumsal Dayanışmanın Erozyona Uğraması ve Ebeveynlik ....................... 55 2.3.5. Çocukluğun Yüceltilmesi ................................................................................ 56 3. BÖLÜM............................................................................................................................ 62 3. ARAŞTIRMANIN BULGULARI .................................................................................... 62 3.1. Araştırmaya Katılanların Genel Özelliklerine İlişkin Bilgiler................................... 62 3.1.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri ............................................................ 62 3.1.2. Katılımcıların çocuklarına ilişkin bilgiler........................................................ 67 3.2. Aileye ve ebeveynliğe ilişkin yaklaşımlar................................................................. 68 3.2.1. Katılımcıların ebeveynlik rolleri tanımlamaları .............................................. 68 3.2.2. Ebeveynlerin Karşılaştıkları Süreçler.............................................................. 71 3.2.3. Katılımcıların Aile Süreçlerine İlişkin Yaklaşımları....................................... 76 3.2.4. Ebeveynlik ve Medya ...................................................................................... 76 3.3. Ebeveynlik ve çocuk ilişkisi ...................................................................................... 79 3.3.1. Çocuk yetiştirmede otoritenin önemi............................................................... 79 3.3.2. Ebeveynlik ve Çocuk Bakımı .......................................................................... 80 3.3.3. Çocuk ve Sosyal Medya İlişkisi ...................................................................... 83 3.4. Ebeveynlik, Güven ve Korku..................................................................................... 84 3.4.1. Katılımcıların Risk Algıları ............................................................................. 84 3.4.2. Katılımcıların Çocuk ve Yabacı İlişkisine Yönelik Algıları ........................... 85 3.4.3. Kamusal Alan ve Güven.................................................................................. 90 xii 3.4.4. Katılımcıların Dünyaya İlişkin Algıları ve Güven Düzeyi.............................. 90 3.4.5. Katılımcıların Kurumlara Güven Düzeyi ........................................................ 94 3.4.6. Katılımcıların Uzmanlara Güven Düzeyi ........................................................ 99 4. TARTIŞMA VE SONUÇ.............................................................................................. 102 5. KAYNAKLAR............................................................................................................... 115 6. EKLER ........................................................................................................................... 119 ÖZGEÇMİŞ ....................................................................................................................... 130tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAile, Çocuk, Ebeveynlik, Paranoya, Risk, Güventr_TR
dc.titleEbeveynliğin Dönüşümü ve Paronoyak Ebeveynliğin Sosyo-Kültürel Temelleritr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentAydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalıtr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
637933.pdf2.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.