Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/424
Title: XIX. yüzyıl Osmanlı ceza sisteminde dönüşüm:Zindandan hapishaneye geçiş
Other Titles: Transformati̇on of XIXth century Ottoman penal system: Transi̇ti̇on from the dungeon on the pri̇son
Authors: Tunalı, Ayten Can
Öztürk, Sevcan
Keywords: Osmanlı
Ceza
Hukuk
İnfaz
Zindan
Hapis
Cezaevleri
Issue Date: 1-Jan-2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: "XIX. Yüzyıl Osmanlı Ceza Sisteminde Dönüşüm: Zindandan Hapishaneye Geçiş" isimli bu çalışmada ceza, cezalandırma kavramları ve bu kavramların geçirdiği aşamalar ile cezanın bağlamında hapis cezası yer almaktadır. Tezde; ceza kavramı, cezanın amacı, cezalandırma yetkisinin sınırları ve kaynağı ile birlikte cezalandırmanın ilkeleri, ceza türleri ve cezanın özellikleri incelenmiştir. Zindandan hapis cezasının uygulanmasına doğru ilerleyen tarihi süreç aktarılmıştır. Hapishane konusu üzerinde önemle durulmuş ve hapis cezasının infazında uygulanan sistemlerin geçirdiği aşamalar irdelenmiştir. Ceza hukuku açısından İslam hukukunun etkisi ile Osmanlı dönemi infaz biçimleri aktarılmıştır. Hapis, ceza infaz sistemi olarak Osmanlı ceza hukukundaki yerini batılılaşma süreciyle birlikte almıştır ve bu nedenle hapishaneler XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaygınlaşmaya başlamıştır. Bedene yönelik cezadan zindana, zindandan hapishaneye geçiş bu dönemde gündeme gelmiş olup, dönemin siyasal ve ekonomik durumları, toplumun reformlara bakışı gibi sorunlar hapishaneler konusundaki iyileştirme çabalarının istenilen düzeyde gerçekleşmesini engellemiştir. This study, which is entitled as "Transformation of XIXth Century Ottoman Penal System: Transition from the Dungeon to the Prison", includes concepts of penal and penalization, evolution of the seconcepts and prison sentence with in the context of penalty. In this thesis the concept of punishment, intention of punishment, limits and sources of authority to punishment with the principles of punishment, types and feature of punishment have been investigated. Additionally, historical process from the dungeon to the prison sentence is also illustrated. Subject of prison is especially emphasized and process of systems which were applied in the execution of prison sentence is examined. Effects of Islamic Law on the Turkish Law System and execution types of Ottoman Period were recounted. Imprisonment, as a type of punishment began to be applied within the Ottoman penal system with the westernization process and therefore prisons became widespread by the second half of the XIXth century. Transition from punisment to body, from the dungeon to the prison have been raised as a subject matter in this period but political and economic conditions of period, problems like the peoples reaction to social reforms prevented improvements to reach a desired level.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=49273312&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/424
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10027691.pdf1.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.