Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4180
Title: DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ SINIFLARDA OYUNLAŞTIRMANIN MATEMATİK BAŞARISINA, GÜDÜLENME VE ÖĞRENME STRATEJİLERİNE OLAN ETKİSİ
Authors: Arabacıoğlu, Taner
Pehlivan, Fatma
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Keywords: Dönüştürülmüş sınıf, oyunlaştırma, akademik başarı, güdülenme, öğrenme stratejileri
Issue Date: 2020
Publisher: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Abstract: DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ SINIFLARDA OYUNLAŞTIRMANIN MATEMATİK BAŞARISINA, GÜDÜLENME VE ÖĞRENME STRATEJİLERİNE OLAN ETKİSİ Fatma PEHLİVAN Yüksek Lisans Tezi, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Taner ARABACIOĞLU 2020, 133 sayfa Çalışmanın amacı dönüştürülmüş sınıf modelinde, oyunlaştırma öğelerinin kullanımının 9. Sınıf Matematik dersi kümeler konusunda öğrencilerin akademik başarı ile güdülenme ve öğrenme stratejilerine olan etkisini incelemektir. Araştırma 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Aydın ili Efeler ilçesinde bir Meslek Lisesinde iki farklı şubede öğrenim gören 9. sınıf toplam 38 öğrenci ile matematik dersi “Kümeler’’ konusunda 5 hafta boyunca yürütülmüştür. Deney grubu öğrencileri ile dönüştürülmüş sınıf modeli ile birlikte oyunlaştırma etkinlikleri, kontrol grubunda sadece dönüştürülmüş sınıf modeli işe koşulmuştur. Çalışmada oyunlaştırmanın öğrenci başarısına, güdülenmeye ve öğrenme stratejilerine olan etkisini belirlemek üzere ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Uygulama sürecinde araştırmacı tarafından ders videoları çekilmiş, bu videolar Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve WhatsApp’da oluşturulan gruplar aracılığıyla öğrencilere ders öncesinde gönderilmiştir. Öğrenciler sınıfa geldiğinde ise araştırmacı tarafından hazırlanan gerçek yaşam problemlerini oyunlaştırma etkinlikleri ile birlikte grup çalışması şeklinde çözmeye çalışmışlardır. Verilerinin analizinde parametrik olmayan analizlerden Mann-Whitney U ve Wilcoxon testleri kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin akademik başarı ve güdülenme düzeylerinde anlamlı farklılık bulunamamıştır. Öğrenme stratejileri açısından ise eleştirel düşünme ve akran işbirliği alt boyutlarında deney grubu lehine anlamlı farklılıklara ulaşılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4180
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
633113.pdf2.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.