Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/417
Title: Simülasyonla pamuk bitkisinde defolyant uygulamasında püskürtme memesinin farklı konumlarında bazı pülverizasyon karakteristiklerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of some spraying characteristics for different spray nozzle positions on application of defoliant by simulation tecnique
Authors: Özarslan, Cengiz
Yalçın, Keziban
TR108594
Keywords: Defolyant
Geleneksel İçi Boş Konik Hüzmeli Meme
Kaplama Oranı
Damla Çapı Ölçümü
Sürüklenme
Kalıntı Miktarı
Defoliant
Conventional Hollow Cone
Coverage Rate
Droplet Size
Drift
Tracer Deposit
Issue Date: 1-Jan-2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada, pamukta makinalı hasattan önce uygulanan yaprak döktürücü (defolyant) kullanımında sınır doz değerleri ve farklı meme konumlarının oluşan damla çapı, yüzey kaplama ve birikim miktarlarına etkileri tespit edilmiştir. Çalışmalar kapalı alan denemeleri ve laboratuvar analizleri olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarda yapay pamuk bitkileri kullanılmıştır. Kapalı alan denemeleri GKH ile 2 farklı normda (20-40 L/da) ve 3 farklı meme konumunda (GM, SGM ve GMYA) gerçekleştirilmiştir. Girişim bölgesindeki bitkiler üzerinde bitki yan tarafları ve merkezinin üst-orta-alt olmak üzere 27 adet örnekleme bölgesi belirlenmiştir. Bitkilerin girişim noktalarındaki etkinliğini görebilmek için ise 6 girişim noktası seçilmiştir. Örnekleme bölgelerine birikim miktarı tespiti için birer adet filtre kağıdı, kaplama oranı ve damla çapı tespiti için suya duyarlı kağıtlar yerleştirilmiştir. Yere sürüklenen ilaç miktarını belirlemek için zeminde bitkinin yanlarına ve sıra üzerine örnekleme yüzeyi oluşturulmuştur. Yüzeylerdeki kalıntı miktarları laboratuvar koşullarında analizleri yapılarak spektrofotometre okumasıyla belirlenmiştir. Damla çapları ve kaplama oranları tespiti, görüntü analiz programında gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre defolyant uygulamalarında yaygın olarak kullanılan GMYA meme konumunun 40 L/da ilaç normunda en iyi birikim ve kaplama oranı değeri sağladığı, ayrıca sadece bu meme konumunda yaprak altına ilacın ulaştığı belirlenmiştir.
In this study, limit dosage figures and drop diameter, effects on surface coverage and deposition quantities in different spray nozzle positions which were taken place were determined of application defoliating agent before machine harvest on cotton plant. Experiments were carried on two phase as indoor area trials and laboratory analysis. In these researches, artificial cotton plants were used. Indoor area trials were conducted 2 different application norms (20-40 L/da) and 3 different in spray nozzle positions (GM, SGM and GMYA) with GKH. 27 pieces of sampling area were determined that they were included the two sides of the plant and plant centre position of the upper-middle-lower in initiative area on plants. Six initiative areas were determined in order to record efficiency in initiative area on plants. For the purpose of deposition of trace amounts of substances were determined in sampling area; water-sensitive paper is placed on top that included both over the leaves and beneath the leaves in order to detect each filter paper, and drop diameter, rate of coverage. In order to determine the amount of pesticide drift to the ground, sampling area was made up of with filter paper on near the plant and plant rows. The amount of deposit on areas that were done analysis in laboratory conditions was determined to with spectrophotometer. Drop diameters and coverage rate detection were done analysis on image analysis. In analysis conclusions is determined that GMYA which is used generally in 40 L/da norm provide the best deposition and coverage rate on applications of defoliant, in addition to pesticide reach on leaf beneath in merely this spray nozzle position.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=50020794&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/417
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Abtract.pdf64.26 kBAdobe PDFView/Open
Keziban YALÇIN.pdf2.9 MBAdobe PDFView/Open
Özet.pdf127.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.