Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4138
Title: Perianal Tümörlerde Patolojik İncelemeler ve Mapk Sinyal Yolağının Tümörün Onkogenezindeki Rolünün Değerlendirilmesi
Other Titles: PATHOLOGICAL EXAMINATIONS OF PERIANAL TUMORS AND EVALUATION OF THE ROLE OF THE MAPK SIGNALLING PATHWAY IN THE ONCOGENESIS OF THE TUMOR
Authors: Tunca, Recai
Rifati, Semra
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstütüsü
Keywords: CAM5.2, c-KİT, Köpek, Perianal tümör, p-ERK1/2
CAM5.2, Canine, c-KIT, Perianal tumor, p-ERK1/2.
Issue Date: 17-Aug-2021
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Citation: PERİANAL TÜMÖRLERDE PATOLOJİK İNCELEMELER VE MAPK SİNYAL YOLAĞININ TÜMÖRÜN ONKOGENEZİNDEKİ ROLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ Rifati S. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Patoloji (Veteriner), Yüksek Lisans Programı, Aydın 2021
Abstract: PERİANAL TÜMÖRLERDE PATOLOJİK İNCELEMELER VE MAPK SİNYAL YOLAĞININ TÜMÖRÜN ONKOGENEZİNDEKİ ROLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ Rifati S. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Patoloji (Veteriner), Yüksek Lisans Programı, Aydın 2021 Amaç: CD117 –c-KİT olarak da bilinir- c-KİT proto-onkogeni tarafından kodlanan bir tirozin kinaz reseptörüdür. İnsanlarda yapılan çalışmalarda prostat kanseri gibi gonadal hormonların etkisi altında gelişen tümörlerde c-KİT reseptörü ile karsinogenezis arasında ilişki belirlenmiştir. Köpek malign meme tümörü olgularında tümörün alt tipi ile c-KİT boyanma paterni arasında ilişki olduğu saptanmıştır. Androjenik hormonların etkisi altında geliştiği ileri sürülen perianal tümörlerde c-KİT ekspresyonu bilinmemektedir. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada perianal tümör olgularında (toplam 17 olgu) c-KİT ifadesi ve onunla ilişkili sinyal yollarından biri olan MAPK sinyal yolağının aktivasyonu immunohistokimyasal yöntemle değerlendirildi. Perianal tümörler önerilen histopatolojik ve immunohistokimyasal değerlendirme kriterleri ışığında değerlendirildirilerek sınıflandırıldı. Bulgular: Olguların %29’una perianal adenom, %12’sine perianal epitelyom, %59’una ise perianal karsinom tanısı konuldu. İncelenen olguların hiçbiri CAM5.2 ile reaktivite göstermedi. İstatistiksel analizler perianal tümör alt tipleri arasında c-KİT ekspresyonu bakımından farklılık olmadığını ortaya koydu. Tüm olgularda rezerv/bazoloid hücrelerinde sitoplazmik c-KİT immunoreaktivitesi belirlendi. Hepatoid hücrelerdeki c-KİT boyanma paterni olgudan olguya değişmekle birlikte olguların genelinde sitoplazmik c-KİT immunoreaktivitesi saptandı. Olguların 3’ünde p-ERK1/2 ile pozifif boyanma belirlendi. Sonuç: Bir ön çalışma niteliğindeki bu çalışmada olguların genelinde anormal (sitoplazmik) boyanma paterninin belirlenmesi ve membranöz boyanmanın azalma eğiliminde olması c- KİT’in perianal tümör gelişiminde rolü olduğunu düşündürdü. Ayrıca yüksek düzeyde c-KİT ifade eden olguların kinaz inhibitörlerinden fayda görebileceğini akla getirdi.
PATHOLOGICAL EXAMINATIONS OF PERIANAL TUMORS AND EVALUATION OF THE ROLE OF THE MAPK SIGNALLING PATHWAY IN THE ONCOGENESIS OF THE TUMOR Rifati S. Aydın Adnan Menderes University, Health Sciences Institute, Pathology (Veterinary), Master Thesis, Aydın, 2021. Objective: CD117- also known as c-KIT- is a tyrosine kinase receptor encoded by the c-KIT proto-oncogene. In human studies, a relationship between c-KIT receptor and carcinogenesis has been determined in tumors that develop under the influence of gonadal hormones such as prostate cancer. In canine malign breast tumor cases, a relationship between tumor subtype and c-KIT staining pattern has been detected. The expression of c-KİT is unknown in perianal tumors that are claimed to develop under the influence of androgenic hormones. Material and Methods: In this study, c-KIT expression in perianal tumor gland cases (totally 17) and MAPK signal pathway activation were evaluated by immunohistochemistry. Perianal tumors were evaluated and classified in the light of suggested histopathological and immunohistochemical evaluation criteria. Results: 29% of the cases were diagnosed as perianal adenoma, 12% as perianal epithelioma, 59% as perianal carcinoma. None of the examined cases showed reactivity with CAM5.2. Statistical analysis did not revealed any differences in c-KIT expression between perianal tumor subtypes. Cytoplasmic c-KIT immunoreactivity was detected in reserve / basoloid cells in all cases. Although the c-KIT staining pattern in hepatoid cells varied between cases, cytoplasmic c-KIT immunoreactivity was detected in all cases. Positive staining with p-ERK1 / 2 was determined in 3 of the cases. Conclusion: In this study, which is a preliminary study, the determination of abnormal (cytoplasmic) staining pattern in general of the cases and the tendency of membranous staining to decrease suggested that c-KIT has a role in perianal tumor development. It has been also suggested that cases expressing high levels of c-KIT may benefit from kinase inhibitors.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4138
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Semra Rifati Yüksel Lisans Tezi.pdf11.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.