Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4107
Title: Küresel marka yaratmada Turquality projesi: Bir sanayi işletmesinde uygulama
Authors: Çakır, Engin
Başaloğlu Gözlüklü, Canan
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı
Keywords: Turquality, Marka, Küresel Pazarlama
Issue Date: 2019
Publisher: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: KÜRESEL MARKA YARATMADA TURQUALITY PROJESĠ: BĠR SANAYĠ ĠġLETMESĠNDE UYGULAMASI Canan BAġALOĞLU Doktora Tezi, ĠĢletme Anabilim Dalı Tez DanıĢmanı: Dr. Öğr. Üyesi Engin ÇAKIR 2019, XVII + 218 sayfa Bu çalıĢmada, Turquality programı kapsamında faaliyet gösteren üretim iĢletmesinin markalaĢma ve küreselleĢme süreçleri incelenerek, Turquality programının söz konusu incelenen iĢletmenin markalaĢma ve küreselleĢme süreçlerine olan katkıları ortaya konulmuĢtur. ÇalıĢmada; Turquality Marka Destek Programı kapsamında 30.05.2017 tarihinden itibaren destek almaya hak kazanmıĢ, imalat sektöründe makine üretimi yapan bir firmanın yetkilileri ile yüz yüze görüĢme gerçekleĢtirilmiĢ ve daha önce hazırlanan sorular sorulmuĢtur. Söz konusu görüĢmeler, firmanın Turquality destek baĢvurusu kabul edildiği tarihten itibaren Turquality Uzmanı olarak görev yapan yetkilisi ve üst düzey yöneticileri ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Firma yetkililerinin verdiği cevaplar görüĢme esnasında kaydedilmiĢ ve firmadan Turquality programından önce ve sonrasındaki ciro, ihracat değerleri, çalıĢan sayısı, üretim adedi ve tutundurma faaliyetleri bütçesinin verileri de belirli bir periyodu kapsayacak Ģekilde temin edilmiĢtir. Yarı yapılandırılmıĢ görüĢme tekniği ile yapılan vaka analizi sonucunda, Turquality desteklerinin, firmanın yeni pazarlara açılmasını ve ihracatını arttırmasını sağlamıĢtır. Destekler sayesinde firmanın yurtdıĢındaki piyasalarda rekabet gücü ve pazar payı artmıĢtır.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4107
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
607656.pdf4.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.