Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4104
Title: Okul öncesi öğretmenlerinin ders denetim sorunları
Authors: Sarpkaya, Ruhi
Gün, Nuray
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı / Eğitim Yönetimi Bilim Dalı
Keywords: Okul Öncesi Öğretmeni, Denetim Sorunları, Okul Öncesi Eğitim, Okul Müdürü
Issue Date: 2019
Publisher: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN DERS DENETİM SORUNLARI Nuray GÜN Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ruhi SARPKAYA 2019, XXIV + 207 sayfa Araştırmanın amacı, anaokullarında ve ilköğretime bağlı anasınıflarında çalışan okul öncesi öğretmenlerin okul müdürü tarafından yapılan ders denetiminde yaşadığı sorunların tespit edilmesidir. Bu amaçla yaşanılan denetim sorunlarının neler olduğu belirlenirken klinik denetimin aşamaları dikkate alınarak; denetim öncesi, denetim sırasında, denetim sonrasında ne gibi sorunların yaşandığı ve bu sorunlara çözüm önerilerinin neler olacağı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemi kullanılarak çalışılmıştır. Araştırmada görüşme yöntemi kullanılarak veri toplanmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak öğretmenlere ve okul müdürlerine yarı yapılandırılmış görüşme formları uygulanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formundaki sorular, çalışma grubunda bulunan öğretmenlere ve okul müdürlerine yüz yüze görüşme sürecinde sorularak yanıtlar araştırmacı tarafından kayıt altına alınmıştır. Veri toplama ve analiz süreci: Yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak görüşmelerin yapılması, ses kaydı ve not alma şeklinde toplanan verilerin bilgisayar ortamına aktarılması, kod listesinin hazırlanması, temaların oluşturulup, kodların bu temalara atanması, temalara göre verilerin açıklanması, betimlenmesi, yorumlanması, bunların bilimsel formatta raporlaştırılması aşamalarından oluşmuştur. Araştırma kapsamında var olan durumu açıklamak için betimsel analiz, daha detaylı bulguları elde etmek ve yorumlamak için de içerik analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda denetim öncesi yaşanan sorunların; denetim zamanının haber verilmemesi, denetim öncesi ön görüşme yapılmaması ve ilkokul- ortaokul müdürlerinin okul öncesi eğitim hakkında yeterince bilgiye sahip olmamaları olduğu tespit edilmiştir. Denetim sırasında yaşanan sorunların; evrak denetimi ve denetim süresinin yetersizliği ileviii ilgili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Denetim sonrası sorunlarda ise öğretmenlerin çoğunluğu denetimin gelişimlerine katkı sağlamadığını belirtirken, müdürlerin tamamı denetimin öğretmenin gelişimine katkısı olduğunu dile getirmişlerdir. Ayrıca ilköğretim bünyesinde çalışan okul öncesi öğretmenleri denetimle ilgili okul müdürlerinin yeterince rehberlik edememe sorunlarını ifade etmişlerdir
URI: http://hdl.handle.net/11607/4104
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
603364.pdf3.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.