Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/410
Title: Aminoboranlar ve heterosiklik bor bileşiklerinin sentezi
Other Titles: Synthesis of aminoboranes and heterocyclic boron compounds
Authors: Şahin, Yüksel
Fırıncı, Erkan
TR19153
Keywords: Bor Heterosiklikleri
Amidinat ve β-diketiminathaloboril Komplekesleri
Dört ve Altı Üyeli NHC Bor Analogları
Boron Heterocycles
Complexes of Amidinate and β-diketiminatehaloboryl
Boron Analogues of Four and Six Membered NHC
Issue Date: 1-Jan-2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: 
Compounds featuring main group elements within the nitrogen-containing heterocyclic framework have been attracted both as reactive entities in their own right, and as potential two electron donor ligands towards transition metals. While this field has been dominated by N-heterocyclic carbenes (NHC), there have been extensive efforts to isolate and characterize the isovalent p-block analogues ofcarbene. In this way, N,N-chelated ligands containing boron heterocycles are more important compounds. In this thesis, a series of novel amidinate and β-diketiminatehaloboryl complexes were synthesized as precursor of iron complexes containing four and six membered N-heterocyclic boron analogue of carbene. The iron complexes, which containing four and six membered N-heterocyclic boron, were synthesized by the abstraction of halide from the corresponding haloboryl by Na[BArF4]. The synthesized complexes were characterized by IR, MS, NMR, X-ray and DFT techniques.
Azot atomu içeren ana grup elementlerinin heterosiklik yapıları hem sahip oldukları reaktifliklerden hem de geçis metallerine karşı potansiyel iki elektron sunan ligandlar olmalarından dolayı dikkat çekmektedir. Bu alan N-heterosiklik karbenler (NHC) tarafından domine edilmesinden dolayı ana grup elementlerinin izovalent p-bloğu karben analoglarının sentezi ve karakterizasyonu için yoğun bir çaba bulunmaktadır. Bu yönü ile N,N-şelat ligandlı bor heterosiklikleri oldukça önemli bileşiklerdir. Bu tezde, dört ve altı üyeli karben analoğu N-heterosiklik bor ligandı içeren demir komplekslerinin öncülleri olarak bir seri yeni amidinat ve β-diketiminathaloboril komplekesleri sentezlenmiştir. Dört ve altı üyeli N-heterosiklik bor ligandı içeren demir kompleksleri uygun haloborillerden halojen atomunun Na[BArF4] ile uzaklaştırılması ile sentezlenmiştir. Sentezlenen kompleksler IR, MS, NMR, X-ışını kırınım ve DFT teknikleri ile karakterize edilmiştir.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=50002707&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/410
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
abtract.pdf61.05 kBAdobe PDFView/Open
özet.pdf214.58 kBAdobe PDFView/Open
tez.pdf4.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.