Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4096
Title: Göç olgusu, Avrupa'ya giden güncel göç rotaları ve bu göçlerin AB ekonomisi'ne etkisi
Authors: Bulut, Şahin
Kemal, Nursel
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonomi Finans Ana Bilim Dalı
Keywords: Uluslararası Göç Rotaları, Düzensiz Göç Rotaları, Göçmen, Mülteci, Doğu Akdeniz Rotası, Ekonometrik Analiz
Issue Date: 2019
Publisher: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: GÖÇ OLGUSU, AVRUPA’YA GİDEN GÜNCEL GÖÇ ROTALARI VE BU GÖÇLERİN AB EKONOMİSİ’NE ETKİSİ Nursel KEMAL Yüksek Lisans Tezi, Ekonomi ve Finans Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Şahin BULUT 2019, XVI + 98 sayfa Bu çalışmada tarih boyunca her devletin gündemi olan yakın tarihte ise önem kazanan kitlesel göçün üzerinde durularak göçmenler için hedef olan Avrupa’ya ulaşabilmek için kullanılan göç rotalarının analizi yapılmıştır. Betimsel Analiz Yönetimi’nin kullanıldığı birinci ve ikinci bölümde göç ile ilgili kavramları tanımlamak, mültecilerin hukuki statüsünün tarihsel gelişimini incelemek, menşei ülke ve hedef ülke analizi yapmak, istatistiksel verilerle göç ile ilgili mevcut işleyişin ve eylem planlarının yeterliliği değerlendirilmiştir. Göçü etkileyen faktörlerin de etkisi ile coğrafi şartların uygun olduğu bölgelerde oluşan göç rotaları incelenerek göçün itici ve çekici faktörleri ele alınmıştır. Türkiye’nin de içinde bulunduğu Doğu Akdeniz Rotası diğer rotalara göre daha detaylı incelemeye tabi tutulmuştur. Üçüncü bölümde Eurostat, Dünya Bankası ve OECD’nin 2006-2016 yılları arasındaki verileri ile Panel Veri Analiz Yöntemi kullanılarak göçmenlerin, ev sahibi ülke ekonomisine etkisi ölçülmüştür. Çalışmanın yatay kesiti, göçmen sayısı fazla olan Avrupa ülkeleri ve Türkiye’dir. İşsizlik ve göçmen sayısı değişkenleri kullanılarak oluşturulan Model 1’in sonucuna göre göçmen sayısı ile ev sahibi ülkenin ekonomik büyümesi arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Göçmen sayısını değişkeni kullanılarak oluşturulan Model 2’in sonucuna göre göçmen sayısı ile ekonomik büyüme arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Sonuca göre göçmen sayısındaki %1’lik bir artış ev sahibi ülkede ekonomik büyümeyi %0,048 biriminde artırmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4096
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
606544.pdf5.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.