Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4082
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTekeli, Recep-
dc.contributor.authorGencer, İsmail-
dc.date.accessioned2021-07-13T11:01:18Z-
dc.date.available2021-07-13T11:01:18Z-
dc.date.issued2019-
dc.date.submitted2019-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/4082-
dc.description.abstractDÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE YOKSULLUK VE YOKSULLUKLA MÜCADELE POLİTİKALARI İsmail GENCER Yüksek Lisans Tezi, Maliye Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Recep TEKELİ 2019, XVIII + 122 sayfa En bilinen tanımıyla yoksulluk; insanların temel ihtiyaçlarını karşılayamaması, kişilerin minimum yaşam standartlarına sahip olamaması anlamına gelir. Yoksulluğun başlıca sebepleri olarak eğitim eksikliği, savaş ve siyasi istikrarsızlıklar, ulusal borçlar ve sosyal eşitsizlik sıralanabilir. Son yıllarda sosyal bilimcilerin önemli araştırma konusu haline gelen yoksulluk, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren artan küreselleşmeyle beraber hem az gelişmiş hem de gelişmiş ülkelerin ortak problemi olmuştur. Tarihsel düzeyde kapsamı ve içeriği değişmekle beraber, ülkelerin yoksullukla mücadele çabaları kamu politikaları haline gelmiştir. Yoksulluk, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de göz ardı edilmemesi gereken birincil bir sorundur. Bu kapsamda bazı seçilmiş AB ülkelerinin gelir dağılımını gösteren Gini katsayıları ve kamu sosyal harcama kalemleri yıllar itibariyle tablolar halinde gösterilmiştir. Türkiye’nin makroekonomik göstergelerine yer verilerek seçilmiş AB ülkeleriyle karşılaştırılmıştır. Türkiye’de toplumun refahı için gelir düzeyi düşük ailelere yapılan yardımlardan bahsedilmiş, bu yardımları yapan kurumların yapısı incelenmiştirtr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY SAYFASI..............................................................................................iii BİLİMSEL ETİK BİLDİRİM SAYFASI...............................................................................iv ÖZET....................................................................................................................................... v ABSTRACT ...........................................................................................................................vi ÖNSÖZ..................................................................................................................................vii ŞEKİLLER DİZİNİ...............................................................................................................xii TABLOLAR DİZİNİ............................................................................................................xiii GRAFİKLER DİZİNİ ........................................................................................................... xv EKLER DİZİNİ....................................................................................................................xvi KISALTMALAR DİZİNİ ...................................................................................................xvii GİRİŞ....................................................................................................................................... 1 1. BÖLÜM.............................................................................................................................. 3 1. YOKSULLUK KAVRAMI VE TÜRLERİ ........................................................................ 3 1.1. Yoksulluk Kavramı...................................................................................................... 3 1.2. Yoksulluk Türleri......................................................................................................... 5 1.2.1. Mutlak Yoksulluk .............................................................................................. 5 1.2.2. Göreli Yoksulluk ............................................................................................... 6 1.2.3. Objektif Yoksulluk ............................................................................................ 8 1.2.4. Subjektif Yoksulluk ........................................................................................... 8 1.3. Yoksulluğun Sosyal Nedenleri .................................................................................... 8 1.3.1. Demografik Nedenler ........................................................................................ 9 1.3.2. Eğitim .............................................................................................................. 10 1.3.3. Sağlık ............................................................................................................... 11 1.3.4. Göç................................................................................................................... 12 1.3.5. Hane Halkı Özellikleri..................................................................................... 12 1.3.6. Sosyal Dışlanma .............................................................................................. 13ix 1.3.7. Dışsal Etmenler................................................................................................ 13 1.4. Yoksulluğun Siyasi Nedenleri ................................................................................... 14 1.4.1. Savaş ve Siyasi İstikrarsızlık ........................................................................... 14 1.4.2. Tarihsel Nedenler............................................................................................. 15 1.5. Yoksulluğun Ekonomik Nedenleri ............................................................................ 15 1.5.1. İşgücü Piyasaları.............................................................................................. 15 1.5.2. Kaynakların Eksikliği ...................................................................................... 16 1.5.3. Devlet Borçları................................................................................................. 16 1.5.4. Ekonomik Krizler ............................................................................................ 17 1.6. Gelir Dağılımı............................................................................................................ 18 1.7. Yoksullukla Mücadele Politikaları ............................................................................ 19 1.7.1. Vergi Politikaları ............................................................................................. 19 1.7.2. Harcama Politikaları ........................................................................................ 20 1.7.3. Borçlanma Politikaları..................................................................................... 20 2. BÖLÜM............................................................................................................................ 22 2. DÜNYA’DA YOKSULLUK ............................................................................................ 22 2.1. Dünya’da Yoksulluk Profili....................................................................................... 22 2.1.1. UNDP Gelişme Endeksleri.............................................................................. 24 2.1.1.1. İnsani gelişim endeksi ......................................................................... 25 2.1.1.2. Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişim Endeksi (EUİGE)................... 26 2.1.1.3. Cinsiyete Dayalı Gelişme Endeksi (CDGE) ....................................... 27 2.1.1.4. Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi (TCEE)................................. 28 2.1.1.5. Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi (TCEE)........................................... 29 2.2. Avrupa’da Yoksulluk Profili ..................................................................................... 31 2.2.1. İngiltere............................................................................................................ 31 2.2.2. Almanya........................................................................................................... 34 2.2.3. Fransa............................................................................................................... 38x 2.2.4. İsveç................................................................................................................. 41 2.3. Yoksullukla Mücadelede Uluslararası Yardım Kuruluşları....................................... 43 2.3.1. UNDP .............................................................................................................. 43 2.3.2. Dünya Bankası................................................................................................. 44 3. BÖLÜM............................................................................................................................ 46 3. TÜRKİYE’DE YOKSULLUK ......................................................................................... 46 3.1. Türkiye’de Yoksulluk Profili..................................................................................... 46 3.1.1. Türkiye’de Eğitim-Yoksulluk İlişkisi.............................................................. 51 3.1.2. Türkiye’de Göç-Yoksulluk İlişkisi.................................................................. 53 3.1.3. Türkiye’de Yoksullukla Mücadelede Doğrudan Yaklaşım ............................. 54 3.1.4. Türkiye’de Yoksullukla Mücadelede Dolaylı Yaklaşım ................................. 54 3.2. Türkiye’nin İGE Değeri ve Sıralamalardaki Yeri...................................................... 55 3.3. Türkiye’nin Seçilmiş Ülkelerle İGE Değerlerinin Kıyaslanması .............................. 56 3.4. Türkiye’de Kişisel Gelir Dağılımı ............................................................................. 57 3.5. Türkiye ile Seçilmiş AB Ülkelerinin Sosyal Harcamalarının Karşılaştırılması ........ 60 3.6. Türkiye’de Yoksullukla Mücadelede Vergi Dağılımı ............................................... 64 3.7. Türkiye’de Yoksullukla Mücadelede Sosyal Harcamalar ......................................... 66 3.7.1. Hane Halkına Yapılan Transferler................................................................... 68 3.7.2. Sosyal Amaçlı Transferler ............................................................................... 67 3.7.3. Gelirden Ayrılan Paylar................................................................................... 68 3.7.4. Hazine Yardımları ........................................................................................... 69 3.8. Türkiye’de Sosyal Yardım Harcamaları.................................................................... 70 3.9. AB Ülkelerindeki Asgari Gelir Desteğinin Türkiye’ye Uygulanabilirliği ................ 72 3.10. Türkiye’de Yoksullukla Mücadelede Etkin Kurumlar ............................................ 74 3.10.1. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)................................................................... 74 3.10.1.1. Genel sağlık sigortası ........................................................................ 74 3.10.2. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü.............................................................. 79xi 3.10.3. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ............... 84 3.10.4. Vakıflar Genel Müdürlüğü ............................................................................ 88 3.10.5. Yerel Yönetimler ........................................................................................... 91 3.10.5.1. Ankara Büyükşehir Belediyesi.......................................................... 93 3.10.5.2. Yenimahalle Belediyesi..................................................................... 95 3.11. Kalkınma Planları ve Orta Vadeli Programlarda Yoksullukla Mücadele Politikaları ............................................................................................................... 95 3.11.1. Orta Vadeli Programlar.................................................................................. 95 3.11.1.1. 2014-2016 dönemi orta vadeli program............................................ 95 3.11.1.2. 2015-2017 orta vadeli program......................................................... 96 3.11.1.3. 2016-2018 orta vadeli program......................................................... 96 3.11.1.4. 2017-2019 orta vadeli program......................................................... 97 3.11.1.5. 2018-2020 orta vadeli program......................................................... 97 3.11.2. Kalkınma Planları .......................................................................................... 98 3.11.2.1. Yedinci beş yıllık kalkınma planı (1996-2000)................................. 98 3.11.2.2. Sekizinci beş yıllık kalkınma planı (2001-2005) .............................. 99 3.11.2.3. Dokuzuncu beş yıllık kalkınma planı (2007-2013)......................... 100 3.11.2.4. Onuncu beş yıllık kalkınma planı (2014-2018)............................... 101 3.11.2.5. On birinci beş yıllık kalkınma planı (2019-2023)........................... 101 4. TARTIŞMA VE SONUÇ .............................................................................................. 105 5. KAYNAKLAR............................................................................................................... 110 6. EKLER ........................................................................................................................... 118 ÖZGEÇMİŞ ....................................................................................................................... 122tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectYoksulluk, Yoksullukla Mücadele, Küreselleşmetr_TR
dc.titleDünya'da ve Türkiye'de yoksulluk ve yoksullukla mücadele politikalarıtr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentAydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Maliye Ana Bilim Dalıtr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
594024.pdf2.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.