Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4057
Title: ÜNİVERSİTELİ GENÇLERİN GİRİŞİMCİLİK ALGILARI VE YÖNELİMİ: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Authors: Bulut, Şahin
Baş, Emrah
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMİ VE FİNANS ANABİLİM DALI
Keywords: Girişimcilik, Üniversite, Öğrenci
Issue Date: 2019
Publisher: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: ÖZET ÜNİVERSİTELİ GENÇLERİN GİRİŞİMCİLİK ALGILARI VE YÖNELİMİ: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Emrah BAŞ Yüksek Lisans Tezi, Ekonomi ve Finans Ana Bilim Dalı Tez Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Şahin BULUT 2019, XVII + 73 sayfa Bu araştırmada 2018-2019 eğitim öğretim yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinin girişimcilik düzeylerinin belirlenmesi ve bu düzeylerinin cinsiyet, yaş, lisans ve sınıf seviyesi, baba ve anne mesleği, aile aylık gelir düzeyi, ailelerinin yaşadığı yer ve girişimcilik dersi alma değişkenlerine göre incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın modeli betimsel tarama modelidir. Öğrencilerin girişimcilik düzeylerini belirlemek amacıyla Yilmaz ve Sünbül (2009) tarafından geliştirilen ve 36 maddeden oluşan “Üniversite Öğrencileri Girişimcilik Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, basit rastgele örneklemleme yöntemi kullanılarak evrenin tamamı olan 52.438 öğrenciden 600’üne uygulanmış, hatalı veya eksik anketler çıkarılarak 550 öğrenciden veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler istatistiki paket programlar kullanılarak analiz edilmiştir. Katılımcılara yönelik tanımlayıcı istatistiksel analizler için frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Analiz sürecinde araştırmanın alt problemlerine uygun olarak bağımsız gruplar t-testi ve tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Araştırmada Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerini girişimcilik yönelimlerinin yüksek girişimcilik düzeyinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin katılabileceği iş fikri ya da proje yarışmaları düzenlenmeli, öğrencilerin girişimcilik yönelimleri desteklenmeli ve girişimciyi destekleyen kuruluşların hibe ve kredileri hakkında bilgilendirmelerde bulunarak girişimciliğe teşvik edilebileceği önerileri getirilmiştir
URI: http://hdl.handle.net/11607/4057
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
578971.pdf2.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.