Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4049
Title: KAYIRMACILIĞIN ÖRGÜTSEL GÜVEN VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ALGILAMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KUŞADASI’NDAKİ 4 VE 5 YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ
Authors: Ayyıldız, Tuğrul
Küçükgüney Mucqa, Ecem
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI
Keywords: Turizm, Kayırmacılık, Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Güven, Kuşadası.
Issue Date: 2019
Publisher: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: ÖZET KAYIRMACILIĞIN ÖRGÜTSEL GÜVEN VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ALGILAMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KUŞADASI’NDAKİ 4 VE 5 YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ Ecem KÜÇÜKGÜNEY MUCA Yüksek Lisans Tezi, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul AYYILDIZ 2019, IV + 116 Sayfa Günümüz dünyasında konuşulan bir olgu haline gelen kayırmacılık, hizmet sektörünün önemli bir parçası olan turizm endüstrisinde de karşımıza çıkmaktadır. Kayırmacılık bu endüstri içerisinde, insan faktörünün oldukça önemli olduğu konaklama işletmelerinde de etkisini göstermektedir. Söz konusu insan olduğundan örgüte duyulan güven ve bağlılık, konaklama işletmelerindeki hizmetin sağlanabilmesi için önemli bir araçtır. Bu çalışmada, Kuşadası’ndaki 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerinde istihdam edilen iş görenlerin kayırmacılık algısının, üyesi oldukları örgüte olan güven ve bağlılık algılamaları üzerine etkisi incelenmiştir. Çalışmanın kuramsal yapısını oluşturmak için literatür taraması yapılarak; sırasıyla kayırmacılık, örgütsel güven ve örgütsel bağlılık kavramları açıklanmıştır. Nicel araştırma yöntemi uygulanarak, veri toplama aracı olarak anket tekniğinden faydalanılmıştır. Çalışma dört ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde kayırmacılık kavramı ele alınmıştır. İkinci bölümde örgütsel güven kavramı, üçüncü bölümde de örgütsel bağlılık kavramı incelenmiştir. Dördüncü ve son bölümde ise çalışmanın amacı, önemi, evreni, örneklemi, sınırlılıkları, yöntemi, varsayımları ve hipotezleri açıklanmıştır. Bu bölümde ayrıca örneklemi oluşturan konaklama işletmelerindeki 368 iş görene anket uygulanarak elde edilen veriler analiz edilmiş ve çalışmanın bulguları ortaya konmuştur. Son olarak elde edilen bulgular temel alınarak sonuç açıklanmış, daha sonraki çalışmalara da yön vermek üzere öneriler sunularak çalışmaya son verilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4049
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
602886.pdf1.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.