Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4046
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTunalıoğlu, Renan-
dc.contributor.authorYıldız, Şeyda-
dc.date.accessioned2021-04-12T06:37:34Z-
dc.date.available2021-04-12T06:37:34Z-
dc.date.issued2020-
dc.date.submitted2020-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/4046-
dc.description.abstractÖZET UŞAK İLİNDE YAŞ MEYVE VE SEBZE TOPTANCI HAL İŞLEYİŞİNİN MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ Şeyda YILDIZ Yüksek Lisan Tezi Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Renan TUNALIOĞLU 2020, 65 sayfa Bu araştırmada, Uşak ilindeki Toptancı halinde faaliyet gösteren komisyoncuların demografik özellikler ve Hal Yasası (5957 sayılı kanun) ile ilgili görüşleri incelenmiştir. Uşak ili Toptancı Hal bölgesinde faaliyet gösteren mevcut 29 komisyoncunun tamamı ile yüz yüze yapılan görüşmelerde, komisyoncuların demografik özellikleri ve Hal Yasası hakkındaki görüşlerini belirlemek için 33 sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. Ankette yer alan ilk yirmi beş soruda komisyoncuların sosyo-demografik özelliklerini, pazarlama kanallarını ve dükkânlarının fiziksel yapıları belirlenmiş, diğer sekiz soruyla da komisyoncuların Hal Yasasına ilişkin bilgileri incelenmiştir. Toptancı Halinde faaliyet gösteren komisyoncuların genellikle orta yaş üzeri yaş grubunda bulundukları, komisyoncuların çoğunluğunun lise mezunu oldukları, pazarlama konusunda çoğunluğunun herhangi bir eğitim almadıkları, mesleki deneyimlerinin genellikle 16-30 yıl arasında değiştiği belirlenmiştir. Komisyoncuların çoğunluğunun bu işle uğraşan ikinci kuşak olduğu ve bazı komisyoncular farklı meslek gruplarına dahil olup ek gelir sağlamak amacı ile bu işle ilgilendiklerini belirlenmiştir. Araştırma alanından komisyoncuların faaliyet gösterdikleri dükkânların hepsinin aynı boyutlarda olduğu ve çeşitli teknik malzemelerinin yetersiz olduğu, soğuk hava depolarının bulunmadığı ve komisyoncuların çoğunun bu sebeple ürün kayıpları yaşadıkları tespit edilmiştir. Uşak Toptancı Hal komisyoncularının pazarladıkları tüm ürünleri genellikle il dışından temin ettikleri anlaşılmıştır. Komisyoncular temin ettikleri ürünlerin büyük bir bölümünü semt pazarlarına sattıkları, toptancı halleri dışındaki kaçak satışların genellikle denetimsizlikten kaynaklandığı tespit edilmiştir. Hal Yasası ve kapsamıyla ilgilenen komisyoncuların çoğunluğu Hal Yasasının, Toptancı Hal ve komisyoncuların sorunlarına cevap vermediğini özellikle alt yapı eksikliğinin giderilmesi ve gerekli hijyen koşullarının oluşturulması için yetersiz olduğunu belirttikleri görülmüştür.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY SAYFASI.............................................................................. iii BİLİMSEL ETİK BİLDİRİM SAYFASI ................................................................v ÖZET..................................................................................................................... vii ABSTRACT............................................................................................................ix ÖNSÖZ ...................................................................................................................xi KISALTMALAR VE SİMGELER DİZİNİ...........................................................xv ÇİZELGELER DİZİNİ ....................................................................................... xvii GRAFİKLER DİZİNİ...........................................................................................xix EKLER DİZİNİ.....................................................................................................xxi GİRİŞ .......................................................................................................................1 1.1. Konunun ve Araştırmanın Önemi .....................................................................2 1.2. Konunun ve Araştırmanın Amacı .....................................................................3 1.3. Dünyada ve Türkiye’ de Yaş Meyve ve Sebze ................................................3 1.3.1. Dünyada Yaş Meyve ve Sebze Üretimi .........................................................4 1.3.2. Dünyada Yaş Meyve ve Sebze İthalatı ve İhracatı.......................................12 1.4. Türkiye’ de Yaş Meyve ve Sebze Üretimi ......................................................12 1.4.1. Türkiye’ de Yaş Meyve ve Sebze İthalatı ve İhracatı ..................................16 1.5. Uşak’ ta Yaş Meyve ve Sebze Üretimi ...........................................................16 1.6. Türkiye’ de Toptancı Haller ve Yasalar..........................................................17 1.6.1. Tarihçe..........................................................................................................17 1.6.2. Hal Yasaları..................................................................................................19 1.7. Hal Kayıt Sistemi ............................................................................................25 2. KAYNAK ÖZETLERİ ......................................................................................27 3. MATERYAL VE YÖNTEM .............................................................................29 3.1. Materyal ..........................................................................................................29xiv 3.2. Yöntem........................................................................................................... 29 4. BULGULAR VE TARTIŞMA.......................................................................... 30 4.1. Komisyonculara Ait Tanımlayıcı İstatistikler ................................................ 30 4.2. Komisyoncuların İş Yerlerine İlişkin Bilgiler................................................ 35 4.3. Komisyoncuların Pazarlama Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler ........................... 40 4.4. Komisyoncuların Hal Değişikliği Yasası İle İlgili Görüşleri ......................... 47 5. SONUÇ VE ÖNERİLER .................................................................................. 53 KAYNAKLAR...................................................................................................... 57 EKLER ................................................................................................................. 61 ÖZGEÇMİŞ........................................................................................................... 65tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectToptancı Hal, Mevzuat, Yaş Meyve ve Sebze, Uşaktr_TR
dc.titleUŞAK İLİNDE YAŞ MEYVE VE SEBZE TOPTANCI HAL İŞLEYİŞİNİN MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ KAPSAMINDA İNCELENMESİtr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentAYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALItr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
619152.pdf1.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.