Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4044
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYiğit, Emin-
dc.contributor.authorÖzgür, Elif-
dc.date.accessioned2021-04-12T06:28:09Z-
dc.date.available2021-04-12T06:28:09Z-
dc.date.issued2019-
dc.date.submitted2019-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/4044-
dc.description.abstractÖZET ORTA SINIF VE FİNANSALLAŞMANIN SOSYO-MEKANSAL YANSIMALARI Elif ÖZGÜR Yüksek Lisans Tezi, Sosyoloji Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Emin YİĞİT 2019, XIII + 119 sayfa Neo-liberalizmin etkisini her alanda gösterdiği günümüz toplumlarında, kentler de bu sürecin bir parçası haline gelmektedir. Neo-liberal küreselleşme ile birlikte finansal işlemlerin artmış ve gündelik hayatın içine kadar girmiştir. Bu durum, bireylerin finansal işlemlerle daha yakından ilişki içinde olmasını ve kredi kullanımını birçok alanda arttırmasını beraberinde getirmiştir. Finansallaşmanın artması, bir taraftan bir borçlanma kültürünün oluşumunu beraberinde getirirken diğer taraftan da kentsel mekânda konut tüketimi üzerinde kendini göstermektedir. Günümüzde konut sahibi olmak, artış gösteren kredi olanaklarıyla birlikte daha ulaşılabilir bir hale gelmiştir. Böylece, maaşlarının verdiği güvence ile orta sınıflar konut kredisinden yararlanıp uzun süreli borçlanarak konut sahibi olabilmektedir. Bu süreç, özellikle borçlanarak konut satın alan orta sınıfların mekânda konumlanması üzerinde görünür olmakta ve bir takım sosyo-mekânsal yansımaları ortaya çıkarmaktadır.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY SAYFASI..............................................................................................iii BİLİMSEL ETİK BİLDİRİM SAYFASI...............................................................................iv ÖZET....................................................................................................................................... v ABSTRACT ...........................................................................................................................vi ÖNSÖZ..................................................................................................................................vii TABLOLAR DİZİNİ..............................................................................................................xi EKLER DİZİNİ.....................................................................................................................xii KISALTMALAR DİZİNİ ....................................................................................................xiii GİRİŞ....................................................................................................................................... 1 1. BÖLÜM.............................................................................................................................. 7 1. BİR OLGU OLARAK KÜRESELLEŞME......................................................................... 7 1.1. Küreselleşme: Yaklaşımlar, Tartışmalar...................................................................... 7 1.1.1. Kapitalist Birikim, Neo-liberal Küreselleşme ve Temel Aktörler................... 10 1.2. Finansallaşma ve Küreselleşme ................................................................................. 17 1.2.1. Sermaye Birikimi ve Finansal Serbestleşme ................................................... 18 1.2.2. Finansallaşma Süreci ve Kredi Sistemi ........................................................... 21 1.2.3. Finansallaşma, Kredi Sistemi, Borçluluk ve Türkiye...................................... 25 2. BÖLÜM............................................................................................................................ 33 2. GÜNDELİK HAYATIN FİNANSALLAŞMASI: ORTA SINIFLAR VE BORÇLULUK ............................................................................................................. 33 2.1. Gündelik Hayatta Finansallaşma ............................................................................... 33 2.1.1. Toplumsal Yaşamda Tüketim ve “Borçlanma” ............................................... 35 2.1.2. Hane Halkı Borçlanması: Borçlanma Kültürü................................................. 39 2.2. Orta Sınıf: Yaklaşımlar, Tartışmalar ......................................................................... 43 2.2.1. Sınıf Olgusu ve Günümüzde Orta Sınıflar....................................................... 44 2.3. Borçluluk, Orta Sınıf ve Mekân................................................................................. 47ix 3. BÖLÜM............................................................................................................................ 50 3. FİNANSALLAŞMA VE MEKAN ................................................................................... 50 3.1. “Mekân”: Yaklaşımlar, Tartışmalar........................................................................... 50 3.1.1. Kent ve Kentsel Mekânda Dönüşüm............................................................... 50 3.2. Finansallaşma ve Mekâna Sirayet.............................................................................. 53 3.2.1. Yapı Olarak Konut, Yaşam Tarzı ve Mekân ................................................... 54 4. BÖLÜM............................................................................................................................ 57 4. ARAŞTIRMA PROBLEMİ VE METODOLOJİSİ.......................................................... 57 4.1. Araştırmanın Amacı ve Sorunsalları.......................................................................... 57 4.2. Araştırmanın Yöntem ve Tekniği .............................................................................. 60 5. BÖLÜM............................................................................................................................ 64 5. FİNANSALLAŞMANIN SOSYO-MEKÂNSAL YANSIMALARI................................ 64 5.1. Finansallaşmanın Bir Yansıması Olarak Borçlan(dır)ma ve Orta Sınıflar................ 64 5.1.1. Orta Sınıf Olma Hali: Tüketimin ve Tüketicilerin Yeniden Üretimi .............. 67 5.1.2. Tüketim Üzerinden Üretilen Kültür: Borçlanmada Süreklilik ve Borçlanma Kültürü (Borçlanmanın Gündelikleşmesi) ....................................................... 71 5.1.3. Finansallaşmanın Bir Aracı Olarak Borçlanma: Banka Kredileri, Kredi Kullanım Süreçleri ve Kredi Kartları............................................................... 75 5.1.4. Borçlanmada Bürokratik İşleyiş/ Süreçler ve Orta Sınıf ................................. 78 5.1.5. Borçlanma ve Gelecek (Beklentiler, Stratejiler).............................................. 80 5.1.6. Finansallaşma ve Kredi Faiz Oranları, Yeni Ekonomik Gelişmeler ............... 83 5.2. Orta Sınıflar, Mekân ve Borçlandırma ...................................................................... 86 5.2.1. Orta Sınıf Olma Hali, Borçlanma ve Mekân: Tercihler (semt, site, konut tipi) ................................................................................................................... 89 5.2.2. Orta sınıflar, Mekânsal Hareketlilik ve Borçlandırma .................................... 92 5.2.3. Orta Sınıflar, Mekân ve Yaşam Tarzının Dönüşümü (Tüketim Dinamiklerinin Örgütlenmesi) ......................................................................... 94 5.2.4. Orta Sınıf ve Mekânsal Pratikler(in üretimi): Yetinen Orta Sınıftan Borçlanan Orta Sınıfa....................................................................................... 97x 5.2.5. Mekânsal Donanım ve Gündelik Yaşamın Üretimi......................................... 99 6. TARTIŞMA VE SONUÇ.............................................................................................. 103 7. KAYNAKLAR............................................................................................................... 109 8. EKLER ........................................................................................................................... 115 ÖZGEÇMİŞ ....................................................................................................................... 119tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKent, Finansallaşma, Mekân, Sosyo-Mekân, Orta Sınıf.tr_TR
dc.titleORTA SINIF VE FİNANSALLAŞMANIN SOSYO-MEKANSAL YANSIMALARItr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentAYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALItr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
606438.pdf1.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.