Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4040
Title: ANTİK YUNAN FELSEFESİNDE SİYASAL ALAN VE MAHREMİYET
Authors: Saygın, Tuncay
Uysal, Gizem
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE ANABİLİM DALI
Keywords: Mahremiyet, Siyasal Alan, Sokrates, Platon, Aristoeles
Issue Date: 2019
Publisher: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: ÖZET ANTİK YUNAN’DA SİYASAL ALAN VE MAHREMİYET Gamze UYSAL Yüksek Lisans Tezi, Felsefe Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Tuncay SAYGIN 2019, VIII+74 sayfa Bu çalışmada siyasal alan ve mahremiyetin ne olduğu açıklanarak birbirleri arasındaki ilişki ele alınmıştır. Bu ilişki çerçevesinde yöneticilerin getirdiği yasalar özelinde yurttaşların özel alanına müdahil olduğu dile getirilir. Konunun tarihsel olarak geniş olmasından dolayı da daha daraltılarak Antik Yunan bazında ele alınmıştır. Çalışmanın birinci bölümünün ilk kısmında mahrem alan tanımı verilerek mahremiyet tartışmasına girilmiştir. İkinci kısmında ise siyasal alanın tanımı yapılmış, önemini yıllar boyunca hiç kaybetmeyen bir kavram olmasından dolayı da tarihsel bakımdan gelişimi incelenmiştir. Bu iki kavramın karşılaştırılması sonucunda da ikisinin yurttaşların kimliğini oluşturması bakımından vazgeçilemez oldukları kanısına varılmıştır. Konuyu ele alan her filozofun gözünde ve yüzyıllar boyunca iki kavramın içeriğinde daralmalar ve genişlemeler söz konusu olmuştur. Fakat ilişkileri her daim bakidir. Çalışmanın ikinci bölümünde siyasal alanın mahrem alana hangi sınırlar dahilinde müdahil olabildiğini görmek adına Antik Yunan’da yer etmiş olan düşünürlerin eserleri incelenerek görüşleri ortaya serilmiştir. Sokrates’in yaşantısından, Sofistlerin işinden, Platon’un ideal devlet düzeninden ve Aristoteles’in insanı siyasal alana tamamen iten görüşlerinden faydalanılmıştır. Sonuç kısmında ise verilen kavram tanımlarının filozofların eserleri bağlamında incelendiğinde bu iki kavramın yurttaşların hayatında önemli bir yere sahip olduğu ve yöneticilerin her dönemde az ya da çok kuralları, yasaları kapsamında yurttaşların özel hayatına müdahale ettiği, müdahale etmek zorunda kaldığı gösterilmiştir. Ayrıca sonuç kısmında bu durumun sadece Antik Yunan’da değil modern dönemlerde de benzer olduğunu göstermek adına Althusser ve Foucaultcu temelde de ele alınmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4040
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
602878.pdf994.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.