Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3908
Title: Uzun alifatik yan zincirli Ru(II)-N-heterosiklik karben komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve katalitik aktivitesi
Authors: Günay, M. Emin
Ertuğrul, Engin
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı
Keywords: N-heterosiklik karben, 5,6-dimetilbenzimidazol-2-iliden, uzun n-alkil zincir, transfer hidrojenasyonu
Issue Date: 2019
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: N-heterosiklik karbenler (NHC'ler), güçlü metal-ligand bağları ile sonuçlanan olağanüstü elektron verici özellikleri nedeniyle, geçiş metali katalizörleri için ligand olarak öne çıkan örnekler haline gelmiştir. Literatürde çok sayıda fonksiyonalize NHC kompleksleri mevcuttur. Ancak uzun alkil zincir türevleri içeren çok az sayıda çalışma mevcuttur. Bu nedenle, bu amaca yönelik olarak uzun alkil zincir içeren NHC öncülleri ve bunlara karşılık gelen metal-NHC (M: Ag, Ru) kompleksleri tez kapsamında sentezlendi. Bu tez çalışmasında, ilk olarak NHC öncülleri (1,3-dialkil-5,6dimetilbenzimidazolyum tuzları) literature göre sentezlendi. Ardından, Ag2O'nun bir NHC öncül tuzu ile reaksiyonundan, istenen yapıları iyi verimle veren yerinde deprotonasyon teknikleri kullanılarak gümüş kompleksleri hazırlandı. Sentezlenen bu Ag(I)-NHC kompleksleri, Ru(II) komplekslerini hazırlamak için NHC transfer ajanı olarak kullanıldı. Diklorometanda [RuCl2(p-simen)]2 ile transfer ajanı olan gümüş kompleksleri tepkimeye sokularak gerçekleştirilen transmetalasyon tekniğiyle ile bir dizi Ru(II)-NHC kompleksi hazırlandı. Son olarak ise sentezlenen Ru(II)-NHC komplekslerinin katalitik aktivitesi transfer hidrojenasyon tepkimesinde incelendi.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3908
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
609238.pdf2.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.