Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3902
Title: Bazı MXene yapılarının organik moleküllerle etkileşmesinin incelenmesi
Authors: Aktürk, Ethem
İlkay, Özdemir
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı
Keywords: MXene, biyolojik moleküller, yo˘gunluk fonksiyonel teorisi
Issue Date: 2019
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: MXene materyalleri olarak bilinen geçis¸ metali karbür, nitrür veya karbonitrürler iki boyutlu malzeme ailesinde, son yıllarda, özellikle uygulamalarının genis¸ bir yelpazeye da˘gılması sebebiyle ilgi oda˘gı olmus¸tur. 2011 yılında sentezlendikten buyana,buyapılarınözelliklerilityumiyonpilleri,süperkapasitörler,katalizörler, fotokatalizler,alanetkilitransistörlervebiyomedikalgibiçes¸itliuygulamaalanları açısından aras¸tırılmaktadır. Ancak, biyomedikal alanındaki uygulamalarda bu tür malzemelerin kullanılması için detaylı teorik ve deneysel çalıs¸malara gereksinim vardır. Bu nedenle, grafen benzeri yeni nesil malzeme olarak kabul edilen ve biyomedikal uygulamalar için önemli olan hidrofilik özelli˘ge sahip MXene malzemeler ile nörotransmitter bazı küçük biyolojik moleküllerin etkiles¸melerinin fizikselvekimyasaldetaylarınınaras¸tırılması,bualandakiuygulamalarıngelis¸mesi için anahtar görevi üstlenecek nitelikte olacaktır. Bu tez kapsamında, yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı, iki boyutlu MXene’lerin (Ti3C2 ve Ti2C), nörotransmitter moleküller (dopamin, glisin, serin ve glutamat) ile atomik boyutta etkiles¸meleri ilk prensiplere dayalı yo˘gunluk fonksiyonel teorisi (YFT) hesaplamaları ile incelenmis¸tir. Bu incelemelerin sonucunda elektronik, manyetik ve optik özellikleri belirlenerek biyomedikal uygulamalar için önemli bilgilerin elde edilmesi hedeflenmis¸tir. Yapılan hesaplamalar neticesinde ilk olarak, seçilen MXene yapılarının kararlılı˘gı fonon e˘grileri ve sıcaklı˘ga ba˘glı moleküler dinamik hesapları ile test edilmis¸ ve 300 K ve 500 K sıcaklıkta yapıların bozulmadan kararlı hallerini korudu˘gu bulunmus¸tur. Elektronik özelliklerine dair yapılan hesaplar sonucunda her iki yapının da manyetik metal olarak davrandı˘gı bulunmus¸tur. Seçilen MXene yüzeyleri ile moleküllerin etkiles¸imi incelenmis¸ ve dopamin molekülünün Ti3C2 yüzeyine 6.05 eV’lik ba˘glanma enerjisi ile tutundu˘gu; ancak dopamin, glutamat, glisin ve serin moleküllerininTi2CF2 yüzeyiilearasındakietkiles¸imin0.504ile0.743eVarasında fiziksel etkiles¸me oldu˘gu, kimyasal ba˘glanma gerçekles¸medi˘gi belirlenmis¸tir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3902
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
608655.pdf21.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.