Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3899
Title: KADINLARIN DOĞUM SIRASINDAKİ MAHREMİYET İLE İLGİLİ DENEYİM, GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ
Authors: Karaçam, Zekiye
Bal Şaraldı, Hilal
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı
Keywords: Bakım, deneyim, doğum, ebelik, görüş, mahremiyet
Issue Date: 2020
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırma, kadınların doğum sırasındaki mahremiyet ile ilgili deneyim, görüş ve önerilerini belirlenmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma tanımlayıcı olarak Aralık 2018 ve Aralık 2019 tarihleri arasında Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin Obstetri Servisi’nde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya gelişi güzel örnekleme yöntemi (convenience sampling) ile 300 kadın alınmıştır (n=300). Araştırma verileri Tanıtıcı Bilgi Formu ve Deneyim, Görüş ve Öneri Belirleme Formu ile toplanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler (sayı, yüzde ve ortalama) kullanılmıştır. Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalaması 27,10±5,9’dur. Çalışmadaki kadınların %56,7’si İlkokul ve ortaokul mezunu ve %82,7’sinin ev hanımı olduğu, %20,7’sinin sağlık güvencesinin bulunmadığı belirlenmiştir. Araştırmadaki kadınların %58’sinin 2-3 gebe kaldığı ve %45,3’nün normal doğum yaptığı tespit edilmiştir. Kadınların, %76,7’sinin doğum salonunda yanlarında yakının bulunması ve %53,3’nün doğum eylemi süresince bağırma ya da istemsiz ses çıkarma ile ilgili deneyim yaşadığı belirlenmiştir. Doğum eylemi süresince kadınların %91,6’sının doğum salonunda mahremiyetin korunması, tamamının doğum salonunda fiziki ortam konusunda, %97,3’nün muayene sonuçlarının yüksek sesle paylaşılması ve %94,7’sinin doğum eyleminde bazı fiziksel durumlara ilişkin mahremiyet ile ilgili görüşlerinin olduğu saptanmıştır. Kadınların %47,3’ünün doğum salonunda fiziki ortam konusunda ve %25’inin doğum eylemi süresince ortamda bulunan kişilere ilişkin önerilerinin olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada, kadınların doğum eylemi süresince genellikle mahremiyet kaybı yaşamadıkları, ancak mahremiyete ilişkin çok sayıda görüş ve öneri bildirdikleri sonuçları elde edilmiştir. Ebelerin hizmet sunumunda hasta mahremiyetine dikkat etmeleri, empatik yaklaşımda bulunmaları, mahremiyet hakkının insan hakkı olduğunu kabul ederek etik davranmaları ile kadın sağlığının geliştirilmesine ve kadınların pozitif doğum deneyimi yaşamalarına katkı sağlanabilir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3899
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28.07.2020 tezzz.docx1.57 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.