Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3887
Title: Sosyal bilgiler öğretiminde fotoğrafların kullanımının akademik başarıya ve tutuma etkisi
Authors: Baysan, Sultan
Kangöz, Kenan
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
Keywords: Sosyal Bilgiler, Fotoğraf, Etkin Öğrenme, Akademik Başarı, Tutum.
Issue Date: 2019
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmada “Sosyal Bilgiler Öğretiminde Fotoğrafların Kullanımının Akademik Başarıya ve Tutuma Etkisi” belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla bu araştırmada, “öntest– sontest eşleştirilmiş kontrol gruplu yarı deneysel desen” kullanılmıştır. Bu çalışma, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu 7. Sınıf Sosyal Bilgiler dersinin öğretim programında yer alan Türk Tarihinde Yolculuk ünitesi ile sınırlıdır. Bu çalışma ortaokul 7. sınıf 40 öğrenci ile gerçekleştirilmiş olup bu sınıflar rastgele örnekleme yoluyla 7-A sınıfı (20 öğrenci) kontrol grubu olarak 7-B sınıfı da (20 öğrenci) deney grubu olarak belirlenmiştir. Deney grubunda fotoğrafların etkin olarak kullanıldığı öğretim etkinliği uygulanırken, kontrol gurubunda ise Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından hazırlanan 7. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabındaki öğretim etkinlikleri geleneksel yöntemle işlenmiştir. Uygulama 8 hafta sürmüştür. Uygulama öncesinde öğrencilerin ders başarılarını ve derse karşı tutumlarını ölçmek amacıyla deney ve kontrol gruplarına ön test, uygulama sonunda ise son test uygulanmıştır. Araştırma ile ilgili veriler, başarı testi ve tutum ölçeği formu ile elde edilmiştir. Akademik başarı verileri için Yaylak, (2010) tarafından geliştirilen Sosyal Bilgiler dersi 7. sınıf “Türk Tarihinde Yolculuk” ünitesi ile ilgili 28 sorudan oluşan başarı testi kullanılmıştır. Öğrencilerin derse karşı tutumlarını ölçmek için de (Demir ve Akengin, 2010) tarafından geliştirilen, Sosyal Bilgiler tutum ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler istatistiksel analizlerin yapılmasında SPSS/PC (Statistical Package for Social Sciences for Personal Computers) bilgisayar programı kullanılmıştır. Araştırma ile toplanan veriler bu program kullanılarak veri seti haline dönüştürülmüştür. Verilerin analizinde bağımsız gruplar t-testi, Mann Whitney-U Testi ve Wilcoxon testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde; öğrencilerin akademik başarıları yönünden deney grubu lehine anlamlı bir fark görüldüğü, Sosyal viii Bilgiler dersine yönelik tutumlar açısından da kontrol grubu lehine bir miktar artış olduğu görülmüştür. Bu araştırmada Sosyal Bilgiler dersinin öğretiminde fotoğrafların kullanımının öğrencilerin akademik başarılarını artırdığı, tutumlar üzerinde etkisinin az olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3887
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
590365.pdf2.97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.