Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3885
Title: MARMARA BÖLGESİNDE RUMİNANT ABORTLARINDA CHLAMYDİA ABORTUS’UN REAL TİME PCR İLE TEŞHİSİ VE MULTİLOKUS VNTR ANALİZİ İLE GENOTİPLENDİRİLMESİ
Other Titles: DIAGNOSIS OF CHLAMYDIA ABORTUS BY REAL TIME PCR IN RUMINANT ABORTIONS IN THE MARMARA REGION AND GENOTYPING WITH MULTILOCUS VNTR ANALYSIS
Authors: TÜRKYILMAZ, SÜHEYLA
MALAL, MEHMET ENGİN
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Keywords: Chlamydia abortus, genotyping, MLVA, Real Time PCR, VNTR.
Issue Date: 21-Jul-2020
Publisher: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Citation: MARMARA BÖLGESĠNDE RUMĠNANT ABORTLARINDA CHLAMYDİA ABORTUS’UN REAL TĠME PCR ĠLE TEġHĠSĠ VE MULTĠLOKUS VNTR ANALĠZĠ ĠLE GENOTĠPLENDĠRĠLMESĠ Malal, ME. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji Programı, Doktora Tezi, Aydın, 2020.
Abstract: Chlamydia abortus insanlarda ve birçok hayvan türünde hastalığa sebep olan Gram negatif, zorunlu hücre içi, zoonoz bir bakteridir. C. abortus’un ruminantlarda sebep olduğu enzootik abort hastalığı hemen hemen tüm dünyada yaygın olarak görülmektedir. Ülkemizde C. abortus’un, abortif etkenler içerisindeki yerini gösterecek geniĢ çapta bir çalıĢma yapılmamıĢ olmakla birlikte; etkenin genotipleriyle ilgili yayınlanmıĢ herhangi bir veri de bulunmamaktadır. Bu çalıĢmanın amacı, Marmara Bölgesi‟ndeki ruminant abortlarında C. abortus‟un teĢhisini yapmak ve etkenin genotiplerini belirleyerek bu anlamda ulusal ilk epidemiyolojik veriyi elde etmektir. Bu amaçla 12 ilden 267‟si sığır, 380‟i koyun, 70‟i keçi, 13‟ü mandaya ait toplam 730 abort materyali (fötal iç organlar, cenin mide sıvısı, plasenta, kotiledon, vaginal sıvap) C. abortus yönünden incelendi. ÇalıĢmada, abort materyalinden, düĢük tespit limitine sahip, tür spesifik Real Time Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) metodu ile etken DNA‟sı araĢtırıldı. Pozitif sonuçlara ait DNA‟lar Multilocus Variable Number Tandem Repeat (VNTR) Analysis (MLVA) yöntemi ile genotiplendirildi. 730 materyalden 87 (%11.9) tanesi C. abortus yönünden pozitif bulundu. Pozitiflik oranları keçilerde %21.4, koyunlarda %16.6, mandalarda %7.7 ve sığırlarda %3 olarak tespit edildi. Genotiplendirme sonucunda hâkim genotip MLVA genotip 2 (%93.1) olarak bulundu ve genotip 3, 4, ve 5 ile birlikte toplam 4 farklı genotipin enfeksiyonlarda rol aldığı görüldü. Bu çalıĢma ile ülkemizde ilk kez C. abortus‟un genotiplendirilmesi yapılırken; bir manda fetusunda C. abortus tespit edildi. Ayrıca Marmara Bölgesi‟nde C. abortus‟un özellikle küçük ruminant abortlarının önemli bir kısmından sorumlu olduğu belirlendi. Etkenin zoonotik olması ve yaygın görülmesi sebebi ile ulusal strateji planı hazırlanmasının gerekliliği ve yurdumuzda diğer bölgelerde yapılacak benzer çalıĢmaların da etkenin yaygınlığının ve genotiplerinin ulusal çapta belirlenmesine katkı sağlayacağı sonucuna varıldı.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3885
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EnginTez.pdf1.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.