Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3884
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTÜRKYILMAZ, SÜHEYLA-
dc.contributor.authorYILMAZ, ÖZGENUR-
dc.date.accessioned2020-08-12T08:29:27Z-
dc.date.available2020-08-12T08:29:27Z-
dc.date.issued2020-07-21-
dc.date.submitted2020-07-21-
dc.identifier.citationLAKTĠK ASĠT BAKTERĠLERĠ ve HÜCRESĠZ SÜPERNATANTLARININ YARA ENFEKSĠYONLARINA YOL AÇAN ÖNEMLĠ PATOJENLERE KARġI POTANSĠYEL PROBĠYOTĠK ETKĠLERĠNĠN ARAġTIRILMASI Yılmaz Ö. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji Programı, Doktora Tezi, Aydın, 2020.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/3884-
dc.description.abstractProbiyotik laktik asit bakterileri, savunma hücre üretimini stimüle ederek yara iyileşmesine yardımcı olabilir ve pek çok patojen bakteriye karşı antimikrobiyal ve antibiyofilm etkinlik gösterebilirler. Bu çalışmada çeşitli fermente süt ürünlerinden izole edilen 12 laktik asit bakteri aktif kültür ve hücresiz süpertantların, Pseudomonas aeruginosa ve Staphylococcus aureus‟ a karşı antimikrobiyal etkilerinin, ayrıca hücresiz süpernatantların patojenlerin biyofilm oluşturmalarını inhibe edici ve oluşturulan biyofilmleri yıkıcı etkilerinin değerlendirilmesi amaçlandı. Aktif kültürler agar spot, hücresiz süpernatantlar ise agar kuyu difüzyon yöntemiyle değerlendirildi. Biyofilm deneyleri için ise, kantitatif mikrodilüsyon plak yöntemi kullanıldı. İzolatların 16S rRNA PZR analizleriyle: Pediococcus parvulus (%8.3, 1/12), Lactobacillus paracasei (%16.7, 2/12), Leuconostoc mesenteroides (%16.7, 2/12), Lactobacillus coryniformis (%8.3, 1/12), Lactobacillus reuteri (%16.7, 2/12), Lactobacillus rhamnosus (%8.3, 1/12), Lactobacillus alimentarius (%8.3, 1/12), Lactobacillus delbrueckii (%8.3, 1/12) ve Lactococcus lactis (%8.3, 1/12) türleri olduğu belirlendi. İzolatların antibiyotik duyarlılık profilleri E-test yöntemi ile değerlendirildi ve seçili antibiyotiklere karşı duyarlı olduğu tespit edildi. Antimikrobiyal aktivite bulgularına göre; L. delbrueckii subsp. bulgaricus suş ND04 ve L. mesenteroides subsp. mesenteroides suş CAU4374 aktif kültür ve hücresiz süpernatantlarının (HS-72) patojen bakteriler içerisinden yalnızca P. aeruginosa suşlarına gösterdikleri inhibisyon etkilerin benzer oldukları değerlendirildi. Hücresiz süpernatantlar ile ayrı ayrı yapılan üç uygulama içerisinden, her bir patojen için en yüksek biyofilm inhibisyon oranı belirlendi. Buna göre HS-72‟nin patojen ile beraber inkübasyonu sonucunda: P. aeruginosa ATCC 15692 ve P. aeruginosa ATCC 27853 için sırasıyla %96.0 ve %95.7 (L. lactis suş IL6288), S. aureus ATCC 35556 için %94.2 (L. reuteri suş SKB1241) ve S. aureus ATCC 6538 için %96.2 (L. paracasei suş RV-M192) kaydedilen en yüksek inhibisyon oranlarıdır. İnhibisyon etkilerin antimikrobiyal aktivite deneylerinde organik asitlerden, biyofilm deneylerinde ise, süpernatantlardaki diğer inhibitör maddelerden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. P. aeruginosa ve S. aureus‟un oluşturdukları biyofilmlerin, kronik yaraların tedavisinde karşılaşılan önemli bir problem olduğu göz önüne alındığında, bu çalışmada laktik asit izolatlarına ait hücresiz süpernatantların, patojenlerin biyofilm oluşturmalarını inhibe edici ve oluşturulan biyofilmleri yıkıcı etkilerinin belirlendiği yeni bulguların bilimsel literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY SAYFASI ………………………..…………………………… i TEŞEKKÜR ………………………………………………………………………... ii İÇİNDEKİLER ..……………………………………………………………………. iii SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ …..……………………………………. vi ŞEKİLLER DİZİNİ ….………….………………………………………………….. viii RESİMLER DİZİNİ ….………….…………………………………………………. ix TABLOLAR DİZİNİ ….………….………………………………………………. xi ÖZET ……………………………………………………………………………….. xii ABSTRACT ………………………………………………………………………... xiv 1. GİRİŞ …………………….………………………………………………………. 1 2. GENEL BİLGİLER ……………………..……………………………………….. 2 2.1. Probiyotik Bakteriler…………………………………………………………… 2 2.1.1. Laktik Asit Bakterileri……….….……………………………………………. 4 2.2. Pseudomonas aeruginosa ………….…………………………………………... 9 2.3. Staphylococcus aureus .............................……………………………………... 11 2.4. Biyofilm………………………………………………………………………… 13 2.5. Laktik Asit Bakterilerinin Yara Enfeksiyonlarında Kullanımları……………… 14 3. GEREÇ VE YÖNTEM…………………………………………………………. 21 3.1. Gereç…………………………………………………………………………… 21 3.1.1. İzolasyon Örnekleri…………………………………………………………... 21 3.1.2. Standart Bakteri Suşları………………………………………………………. 21 3.1.3. Besiyerleri ve Çözeltiler……………………………………………………… 24 3.1.4. Test Kitleri ve Cihazlar………………………………………………………. 27 3.2. Yöntem…………………………………………………………………………. 29 3.2.1. Laktik Asit Bakterilerinin İzolasyonu………………………………………... 29 3.2.1.1. Morfolojik ve biyokimyasal özelliklerinin belirlenmesi…………………… 29 3.2.1.1.1. Gram boyama…………………………………………………………….. 29 3.2.1.1.2. Katalaz testi………………………………………………………………. 29 3.2.1.1.3. Oksidaz testi……………………………………………………………… 29 3.2.2. Bakterilerinin Stoklanması…………………………………………………… 30 iv 3.2.3. Laktik Asit Bakterilerinden Genomik DNA İzolasyonu……………………. 30 3.2.4. Laktik Asit Bakterilerinin 16 rRNA PZR Yöntemi İle Tespiti….…………... 30 3.2.5. Laktik Asit Bakterilerinin Antibiyotik Duyarlılıklarının Fenotipik Olarak Belirlenmesi…………………………………………………………………………. 32 3.2.6. Antimikrobiyal Aktivitenin Belirlenmesi…………………………………….. 33 3.2.6.1. Laktik asit izolatlarına ait aktif kültürlerinin değerlendirilmesi……………. 33 3.2.6.2. Laktik asit izolatlarına ait hücresiz süpernatantlarının değerlendirilmesi….. 35 3.2.7. Standart Patojen Bakterilerin Biyofilm Oluşturma Potansiyellerinin Belirlenmesi…………………………………………………………………………. 37 3.2.8. Laktik Asit İzolatlarına Ait Hücresiz Süpernatantlarının Antibiyofilm Etkilerinin Belirlenmesi .…………………………………………………………… 38 3.2.8.1. Patojenlerin hazırlanması…………………………………………………... 38 3.2.8.2. Hücresiz süpernatantların hazırlanması…………………………………….. 39 3.2.8.3. Hücresiz süpernatantlarının patojenden önce inkübasyonu………………... 39 3.2.8.4. Hücresiz süpernatantlarının patojen ile beraber inkübasyonu……………… 40 3.2.8.5. Hücresiz süpernatantlarının patojenden sonra inkübasyonu……………….. 41 3.2.8.6. İnhibisyon etkilerin belirlenmesi…………………………………………… 42 3.2.9. İstatistiksel Değerlendirme…………………………………………………… 43 4. BULGULAR……………………………………………………………………... 44 4.1. Laktik Asit Bakterilerinin İzolasyon, PZR ve Sekans Bulguları………………. 44 4.2. Antibiyotik Duyarlılık Testlerine İlişkin Bulgular…………………………….. 46 4.3. Antimikrobiyal Aktivite Bulguları…………………………………………….. 49 4.3.1. Aktif Kültür………………………………………………………………….. 49 4.3.2. Hücresiz Süpernatant (HS)…………………………………………………… 52 4.4. Patojen Bakterilerin Biyofilm Oluşturma Potansiyelleri……………………….. 61 4.5. Hücresiz Süpernatantların Antibiyofilm Etkilerinin Belirlenmesi…………….. 62 4.5.1. Patojenden Önce İnkübasyon………………………………………………… 62 4.5.2. Patojen İle Beraber İnkübasyon……………………………………………… 71 4.5.3. Patojenden Sonra İnkübasyon………………………………………………... 80 v 4.5.4. Biyofilm Çalışmalarına İlişkin Bulguların Karşılaştırılması…………………. 89 5. TARTIŞMA………………………………………………………………………. 93 6. SONUÇ VE ÖNERİLER………………………………………………………… 113 KAYNAKLAR……………………………………………………………………… 116 Ek-1 (ADÜ-HADYEK Kararı)……………………………………………………... ÖZGEÇMİŞ…………………………………………………………………………. 131 132tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBiyofilm, hücresiz süpernatant, laktik asit bakterileri, yara enfeksiyonları.tr_TR
dc.titleLAKTİK ASİT BAKTERİLERİ ve HÜCRESİZ SÜPERNATANTLARININ YARA ENFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ÖNEMLİ PATOJENLERE KARŞI POTANSİYEL PROBİYOTİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASItr_TR
dc.title.alternativeINVESTIGATION OF THE POTENTIAL PROBIOTIC EFFECTS OF LACTIC ACID BACTERIA AND CELL-FREE SUPERNATANTS AGAINST IMPORTANT PATHOGENS LEADING TO WOUND INFECTIONStr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.contributor.departmentSAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜtr_TR
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ÖzgeTez.pdf5.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.