Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3877
Title: Ilkokul öğretmenlerinin derslerinde dijital içeriklerden yararlanma durumları
Authors: Gökdaş, İbrahim
Öztürk, Eylem
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı
Keywords: Dijital içerik, Eğitsel yazılımlar, Teknopedagojik içerik bilgisi, EBA, FATİH Projesi.
Issue Date: 2019
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmada, ilkokul sınıf öğretmenlerinin dijital içerikleri kullanım durumlarının farklı boyutlarıyla incelenmesi temel amaç edinilmiştir. Araştırma nitel araştırma yaklaşımı kapsamında durum çalışması modelinden yararlanılarak yürütülmüştür. Araştırma verileri 2016-2017 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde üç hafta süreyle yapılandırılmış gözlem formu kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu Aydın Merkez Efeler ilçesinde bulunan tam donanımlı 40 ilkokul arasından amaçlı örnekleme yoluyla belirlenen 9 ilkokuldaki 1. ve 2. sınıflar ve bu sınıflarda eğitim-öğretim faaliyeti yürüten öğretmenler oluşturmuştur. Gözlem yapılan dersler Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi dersleri ile sınırlandırılmıştır. Gözlem formunda yapılandırılmış nicel yapıdaki maddelere ilişkin veriler SPSS 17.0 paket programı aracılığı ile yüzde ve frekans dağılımları alınarak çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. Nitel veriler ise betimsel analiz yöntemiyle kodlanmış ve belirlenen kodlar dikkate alınarak yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda öncelikle sınıf büyüklüklerinin dijital içeriklerin kullanımı için istenen düzeyde olmasa da genel olarak uygun olduğu görülmüştür; ancak öğretmenlerin dijital içeriklerden eğitsel amaçlı yararlanma durumlarının düşük olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin dijital içeriklerden yararlanma yeterliliklerine bakıldığında dijital içerik kullanımı sonrasında öğrencilere içerikle ilişkili görevler veren pekiştirme amaçlı etkinliklerin düşük olduğu gözlenmiştir. Öğretmenlerin dijital içeriklerden yararlanma yeterlilik düzeylerinin yüksek olduğu, dijital içerikleri sınıf seviyesine uygun seçtikleri ancak kullandıkları içerikleri diğer derslerle ilişkilendirme düzeylerinin düşük olduğu belirlenmiştir. Dijital içeriklerin öğrencilerin konuyla ilgili bilgi edinmelerine katkı sağladığı, derse olan ilgiyi, katılımı artırdığı ve öğrencilerin dikkatini çektiği gözlenmiş vi ancak öğrencileri işbirlikli öğrenmeden çok bireysel öğrenmeye yönlendirdiği belirlenmiş ve bu bağlamda öneriler geliştirilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3877
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
591044.pdf2.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.