Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3862
Title: Hafif düzeyde zihinsel engelli öğrencilerde strateji öğretiminin matematiksel problem çözme becerilerine etkisi
Authors: Yazıcı, Ersen
Göktaş, Oktay
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel Eğitim Anabilim Dalı
Keywords: Problem çözme, Problem çözme stratejileri, Hafif düzeyde zihinsel engelli öğrenciler
Issue Date: 2019
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın amacı, hafif düzeyde zihinsel engelli öğrencilere yönelik matematik dersinde yürütülen problem çözme stratejileri öğretiminin problem çözme başarılarına etkisini incelemektir. Araştırmanın modelinde nitel araştırma yöntemlerinden Öğretim Deneyi (Teaching Experiment) kullanılmıştır. Araştırmanın öğretim aşaması doğrudan öğretim yöntemine göre planlanıp uygulanmıştır. Problem çözme süreci Polya’nın problem çözme sürecine göre yapılmıştır. Öğretimde, problem çözme stratejilerinden tahmin ve kontrol, şekil, şema ve diyagram çizme ve geriye doğru çalışma stratejilerinin öğretimi yapılmıştır. Araştırmanın katılımcı gurubu, amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örneklem yöntemi ile seçilmiş olup, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okulu’nda öğrenim gören hafif düzeyde zihinsel engelli öğrenciler arasından yaş aralığı 15-18 yaş aralığındaki özel eğitimin lise grubundan 3 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma süreci video kamera ile kayıt altına alınıp, bütün kayıtlar transkript edilerek betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre; hafif düzeyde zihinsel engelli üç öğrencinin problem çözme sürecinde; problemi anladıkları, problem için plan yaptıkları ve problemin çözümü için planı uyguladıkları görülmüştür. Plan yapma ve uygulama aşamasında, öğrendikleri stratejileri seçebildikleri ve bu stratejileri kullanabildikleri sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak, problem çözme stratejilerinin kullanımı, hafif düzeyde zihinsel engelli öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirdiği ve problem çözme süreçlerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır
URI: http://hdl.handle.net/11607/3862
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
592944.pdf6.89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.