Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3834
Title: Sosyal bilgiler dersinde dikkat eksikliği bulunan öğrencilerin dersi etkili dinleme sorunlarının giderilmesi: Eylem araştırması
Authors: Baysan, Sultan
Usanmaz, Harun
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
Keywords: Sosyal Bilgiler Dersi, Dikkat Eksikliği, Etkili Dinleme, Eylem AraĢtırması, Ġlkokul, Rol Yapma
Issue Date: 2019
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu çalıĢmanın amacı Sosyal Bilgiler dersinde dikkat eksikliği bulunan öğrencilerin dersi etkili dinleme becerilerinin rol yapma yöntemini temel alarak hazırlanan eylem araĢtırması yolu ile geliĢtirilmesi ve dinleme becerisini geliĢtirmeye yönelik öneriler getirilmesidir. ÇalıĢma kapsamında Mersin Ġli Tarsus Ġlçesi Yenice Atatürk Ġlkokulu, 4. sınıflarında okuyan öğrenciler ile bir eylem araĢtırması yapılmıĢtır. ÇalıĢma grubu oluĢturulurken amaçlı örneklem yönteminden ―ölçüt örnekleme‖ yöntemi kullanılmıĢtır. Yine öğrenci gurubu oluĢturulurken okul rehber ve sınıf öğretmenlerinin önerileri dikkate alınarak seçilen alan (psikoloji) uzmanı tarafından Dikkat Eksikliği Testi (Conner‘s Testi) uygulanmıĢtır. ÇalıĢma Dikkat Eksikliği veya Hiperaktivite Tanısı tespit edilen ve düzey belirleme formuna iki aĢamada dahil olan 10 öğrenci ile yapılmıĢtır. Yapılan çalıĢma planı ile 8 hafta 24 ders saati müfredata uygun olarak konular iĢlenmiĢtir. Konular iĢlenirken öğrencilerin enerjilerini atmaları, empati kurmaları ve dikkatlerini oynadıkları role vermeleri için rol yapma tekniği kullanılmıĢtır. AraĢtırma analizinde SPSS 24 programı kullanılmıĢ, bağımlı örneklem t testi yapılmıĢtır. Yapılan araĢtırma sonucunda Conner‘s DEHB formuna göre dikkat eksikliği veya hiperaktivite gösteren 10 öğrencinin çalıĢma öncesi ve çalıĢma sonrası baĢarı testleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıĢtır. Ancak yapılan istatistiksel analizde bulunan sonucun sınırda anlamlılık göstermesi, katılımcı sayısının azlığından dolayı bu sonucun çıkmıĢ olabileceğini, daha fazla katılımcıyla yapılacak çalıĢmalarda bu sonucun anlamlı çıkabileceği Ģeklinde yorumlanabilir. AraĢtırmanın giriĢ bölümünde Sosyal Bilgiler, Dikkat Eksikliği ve Dinleme ile ilgili bilgiler verilmiĢtir. Yöntem bölümünde Eylem AraĢtırması metodolojisi, katılımcılar, veri toplama araçları, verilerin analizleri açıklanmıĢtır. Elde edilen bulgularla sonuç ve tartıĢma oluĢturulup öneriler getirilmiĢtir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3834
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
590939.pdf2.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.