Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3803
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorArabacıoğlu, Taner-
dc.contributor.authorYüksel, Berna Sultan-
dc.date.accessioned2020-07-10T13:02:20Z-
dc.date.available2020-07-10T13:02:20Z-
dc.date.issued2019-
dc.date.submitted2019-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/3803-
dc.description.abstractBu araştırmada ilkokulda görev yapan sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojileri kullanım düzeylerinin, bireysel yenilikçilik özelliklerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden, genel tarama modeline göre tasarlanan araştırmanın örneklemi 2018-2019 eğitim-öğretim yılında İzmir ili Buca ilçesinde görev yapan 341 sınıf öğretmeni ile oluşturulmuştur. Veri toplama araçları olarak Öğretmenlerin Eğitim Teknoloji Yeterliliklerini Belirleme ölçeği, Bireysel Yenilikçilik ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde betimsel istatistikler, bağımsız gruplar t testi, varyans analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır. Gerçekleştirilen analizler sonucunda, cinsiyet değişkeninin teknoloji okuryazarlığı ve teknolojiyi derse entegre etmede erkek öğretmenler lehine önemli bir faktör olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumun oluşmasında erkek öğretmenlerin risk alma düzeylerinin kadın öğretmenlere göre daha fazla olmasının etkisi olduğu görülmüştür. Bunun yanında 11-15 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin teknoloji okuryazarlığı bağlamında kendilerini üst seviyede gördükleri belirtilmiştir. Bu noktada sınıf öğretmenlerinin sahip olduğu bireysel yenilikçilik özelliklerinin teknoloji kullanımı konusunda önemli bir fikir verdiği düşünülmüştür. On altı yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmenlerin değişime direnç puanlarının gittikçe artması önemli bir aşama olarak değerlendirilmiştir.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY SAYFASI.........................................................................................iii BİLİMSEL ETİK BİLDİRİM SAYFASI..........................................................................iv ÖZET...................................................................................................................................v ABSRACT.........................................................................................................................vi ÖNSÖZ..............................................................................................................................vii İÇİNDEKİLER DİZİNİ....................................................................................................viii ŞEKİLLER DİZİNİ............................................................................................................xi TABLOLAR DİZİNİ.........................................................................................................xii EKLER DİZİNİ................................................................................................................xiv KISALTMALAR DİZİNİ.................................................................................................xv 1. BÖLÜM.........................................................................................................................1 1. GİRİŞ.............................................................................................................................1 1.1. Problemin Tanımlanması................................................................................1 1.2. Problem Cümlesi............................................................................................3 1.3. Alt Problemler ...............................................................................................4 1.4. Araştırmanın Amacı.......................................................................................4 1.5. Araştırmanın Önemi ......................................................................................4 1.6.Sayıltılar (Varsayımlar)...................................................................................5 1.7. Sınırlılıklar......................................................................................................6 1.8. Tanımlar.........................................................................................................6 2. BÖLÜM .......................................................................................................................7 2. KURAMSAL ÇERÇEVE.............................................................................................7 2.1. Eğitimde Teknolojinin Rolü...........................................................................7 2.1.1. Eğitim Teknolojisinin Temel İlkeleri..............................................10 2.1.2. Eğitim Teknolojisinin Önemi..........................................................13 2.1.3. Eğitim Teknolojisinin Yararları.......................................................15 ix 2.1.4. Eğitim Teknolojisi ve Öğretmen......................................................21 2.2. Öğretmenlerin Eğitim Teknolojisi Kullanımı Açısından Sahip Olmaları Gereken Yeterlilikler............................................................................................................24 2.2.1. Bilişsel Alan Yeterlilikleri................................................................27 2.2.2. Duyuşsal Alan Yeterlilikleri.............................................................29 2.2.3. Psikomotor Alan Yeterlilikleri..........................................................29 2.3. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yeterlikleri.................................................30 2.3.1. Sınıf Öğretmenliği Özel Alan Yeterlilikleri......................................35 2.4. Yenilikçilik.......................................................................................................35 2.5. Bireysel Yenilikçilik........................................................................................36 3. BÖLÜM.........................................................................................................................41 3. İLGİLİ ARAŞTIRMALAR............................................................................................41 3.1. Yurt İçinde Yapılmış Çalışmalar.....................................................................41 3.1.1. Eğitim Teknolojisi ile İlgili Yurt İçinde Yapılan Çalışmalar...........41 3.1.2. Bireysel Yenilikçilik ile İlgili Yurt İçinde Yapılan Çalışmalar........51 3.2. Yurt Dışında Yapılmış Çalışmalar...................................................................59 3.2.1.Teknoloji Kullanımı ile İlgili Yurt Dışında Yapılan Çalışmalar........59 3.2.2. Bireysel Yenilikçilik ile İlgili Yurt Dışında Yapılan Çalışmalar......66 4. BÖLÜM..........................................................................................................................71 4. YÖNTEM........................................................................................................................71 4.1. Araştırmanın Modeli.........................................................................................71 4.2. Evren ve Örneklem...........................................................................................71 4.3. Verilerin Toplanması.........................................................................................71 4.4. Veri Toplama Araçları.......................................................................................72 4.5. Verilerin Çözümlemesi ve Yorumlanması........................................................74 5. BÖLÜM...........................................................................................................................76 5. BULGULAR ve YORUMLAR.......................................................................................76 5.1. Sınıf Öğretmenlerinin Demografik Bilgilerine Ait Bulgular............................76 x 5.2. Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojileri Kullanım Düzeyleri ve Bireysel Yenilikçilik Özelliklerine Ait Bulgular ................................................................81 5.2.1. Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojileri Kullanım Düzeylerinin Dağılımına Ait Bulgular...........................................................................................................81 5.2.2. Sınıf Öğretmenlerinin Bireysel Yenilikçilik Kategorileri Dağılımına Ait Bulgular.................................................................................................................82 5.2.3. Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim teknolojileri Kullanımlarının Cinsiyet ve Kıdem Değişkenlerine Göre Anlamlı Fark Olup Olmadığına İlişkin Bulgular.................83 5.2.4. Sınıf Öğretmenlerinin Bireysel Yenilikçilik Özelliklerinin Cinsiyet ve Kıdem Değişkenlerine Göre Anlamlı Fark Olup Olmadığına İlişkin Bulgular.................86 5.2.5 Teknoloji Okuryazarlığı, Sosyal Etik ve Yasal Hükümler, Değişime Direnç, Fikir Önderliği, Deneyime Açıklık ve Risk Alma, Öğretmenlerin Derse Teknoloji Entegrasyonunun Anlamlı Bir Yordayıcısı mıdır?.................................................90 TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER...........................................................................94 KAYNAKLAR.................................................................................................................105 EKLER..............................................................................................................................122 ÖZGEÇMİŞ......................................................................................................................127tr_TR
dc.language.isoengtr_TR
dc.publisherAdnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEğitim Teknolojileri, Bireysel Yenilikçilik, Sınıf Öğretmeni, Teknoloji Kullanımıtr_TR
dc.titleSınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojileri kullanım düzeylerinin bireysel yenilikçilik özellikleri açısından incelenmesitr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentAydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel Eğitim Anabilim Dalıtr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
562741.pdf2.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.