Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3803
Title: Sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojileri kullanım düzeylerinin bireysel yenilikçilik özellikleri açısından incelenmesi
Authors: Arabacıoğlu, Taner
Yüksel, Berna Sultan
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel Eğitim Anabilim Dalı
Keywords: Eğitim Teknolojileri, Bireysel Yenilikçilik, Sınıf Öğretmeni, Teknoloji Kullanımı
Issue Date: 2019
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmada ilkokulda görev yapan sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojileri kullanım düzeylerinin, bireysel yenilikçilik özelliklerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden, genel tarama modeline göre tasarlanan araştırmanın örneklemi 2018-2019 eğitim-öğretim yılında İzmir ili Buca ilçesinde görev yapan 341 sınıf öğretmeni ile oluşturulmuştur. Veri toplama araçları olarak Öğretmenlerin Eğitim Teknoloji Yeterliliklerini Belirleme ölçeği, Bireysel Yenilikçilik ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde betimsel istatistikler, bağımsız gruplar t testi, varyans analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır. Gerçekleştirilen analizler sonucunda, cinsiyet değişkeninin teknoloji okuryazarlığı ve teknolojiyi derse entegre etmede erkek öğretmenler lehine önemli bir faktör olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumun oluşmasında erkek öğretmenlerin risk alma düzeylerinin kadın öğretmenlere göre daha fazla olmasının etkisi olduğu görülmüştür. Bunun yanında 11-15 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin teknoloji okuryazarlığı bağlamında kendilerini üst seviyede gördükleri belirtilmiştir. Bu noktada sınıf öğretmenlerinin sahip olduğu bireysel yenilikçilik özelliklerinin teknoloji kullanımı konusunda önemli bir fikir verdiği düşünülmüştür. On altı yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmenlerin değişime direnç puanlarının gittikçe artması önemli bir aşama olarak değerlendirilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3803
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
562741.pdf2.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.