Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3775
Title: Lebedos antik kenti Ürkmez-Mersinalanı kurtarma kazısından ele geçen seramikler
Authors: Civelek, Aynur
Balaban Uğur, Duygu
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı
Keywords: Anadolu, Arkeoloji, Ionia, Lebedos, Seramik
Issue Date: 2019
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: 2016 yılında, Ġzmir Müze Müdürlüğü tarafından Ġzmir ili, Seferihisar ilçesi Ürkmez köyü yakınlarında I. derece sit alanı olan Lebedos antik kentinin, kuzey kesiminde bulunan Ürkmez Mersinalanı Mahalesi, III. derece sit alanında kazısı çalıĢması gerçekleĢtirilmiĢtir. 2016 yılında, Ürkmez Mersinalanı Mahallesi, 25-31 pafta, 226 ada içerisindeki 3 No’lu parselde baĢlayan sondaj çalıĢması, 2017 yılında geniĢletilerek, 4 No’lu parsel sondaj ve kurtarma kazısı Ģeklinde devam etmiĢ ve kısa sürede sonlandırılmıĢtır. Lebedos, Batı Anadolu’da hakkında çok fazla çalıĢmanın olmadığı önemli kentlerden biridir. Ürkmez Mersianalanın’da ele geçen malzemeler, Lebedos yerleĢiminin bilinmeyenlerini sunması açısından önem taĢımaktadır. ÇalıĢmamızın giriĢ bölümünde, Lebedos sınırları içerisinde yer alan Ürkmez Mersinalanı kazısının ne zaman ve kimler tarafından gerçekleĢtirildiği, Ionia Bölgesi tarihi hakkında genel bilgi ve Ürkmez Mersinalanı seramikleri hakkında bilgi verilmiĢtir. Birinci bölümde, daha önce kazısı yapılmamıĢ ve hakkında az bilgi bulunan Lebedos antik kenti, kentin araĢtırma tarihi, siyasi tarihi, coğrafyası, sikkeleri ve yazıtlarıyla birlikte Lebedos yerleĢimi incelenmiĢtir. Ġkinci bölümde, Lebedos ve Ürkmez Mersinalanı’nın araĢtırma tarihçesi ve araĢtırmalar sonucunda ulaĢılan veriler ele alınmıĢtır. Üçüncü bölümde, Ürkmez Mersinalanı’nda yapılan kurtarma kazısı ve açığa çıkartılan mekânlar hakkında bilgi verildikten sonra, dördüncü bölümde, tezimizin baĢlıca konusunu oluĢturan seramikler tipolojik ve kronolojik olarak ayrıntılı biçimde incelenmiĢtir. ÇalıĢmamızda Ürkmez Mersinalanı mekân yapılarının değerlendirilmesinde, daha önce yayınlanmamıĢ kazı raporları kullanıldığı kadar, sistemli bir kaynakça araĢtırılması yapılmıĢtır. Seramik eserlerin el ve dijital çizimleri, kataloglanması, buluntuların tanımlanması, kil ve hamur katkı maddelerinin incelenemesi ve kronolojisinin oluĢturulması vi tarafımca yapılmıĢtır. Seramikler form özelliklerine göre gruplandırılarak, stil özelliklerine göre benzerleriyle karĢılaĢtırılmıĢtır. Son olarak konuya iliĢkin harita, fotoğraf, seramik çizimleri metnin içinde yer almaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3775
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
567984.pdf10.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.