Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3763
Title: Türkiye'de boşanma olgusunun toplumsal gerçekliği ve kitle iletişim araçlarında temsili: Evli ve Öfkeli dizisi örneği
Authors: Sofuoğlu Kılıç, Nilgün
Demirel, Cemre
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı
Keywords: Evlilik, BoĢanma, BoĢanma Nedenleri, Kitle ĠletiĢim Araçları, Televizyon Temsilleri.
Issue Date:  209
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: “Türkiye‟de BoĢanma Olgusunun Toplumsal Gerçekliği ve Kitle ĠletiĢim Araçlarında Temsili: Evli ve Öfkeli Dizisi Örneği” baĢlıklı bu tez çalıĢması, günümüz Türkiye‟sinde “boĢanma” olgusunun kitle iletiĢim araçlarından biri olan televizyonda yer alan popüler bir dizi üzerinden temsilinin ve bu temsilin toplumsal gerçeklik ile karĢılaĢtırılarak incelenmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla Evli ve Öfkeli dizisi incelemenin örneği olarak seçilmiĢtir. Söz konusu dizinin seçilmesindeki ana neden, dizinin boĢanma olgusunu sosyo-ekonomik statü bakımından birbirinden farklı karakterler eĢliğinde ve boĢanma olgusununun üç aĢamasını da (boĢanma öncesi, boĢanma süreci ve boĢanma sonrası) ayrıntılı bir Ģekilde kapsayarak yansıtmaya çalıĢmasıdır. Tezde, Gerbner‟ın Kültürel Göstergeler ve Ekme Kuramı ve Herman ile Chomsky‟in geliĢtirdiği Propaganda Modeli çerçevesinden hareketle dizinin tüm bölümlerinin karakterler üzerinden içerik, ileti çözümlemesi yapılmıĢtır. Kuramların yardımı ile gerçek yaĢamda boĢanma sürecinden geçen kiĢilerin konu olduğu literatür araĢtırmaları ile gazete, dergi ve internet haberlerindeki örnekleri üzerinden dizideki karakter ve olay temsilleri karĢılaĢtırmalı olarak incelenmiĢtir. Son olarak da, örneklem kapsamındaki dizinin senaryo metnindeki içerik ve ileti çözümlemesi yapılmıĢ, dizi Eleştirel Söylem Analizi perspektifinden de incelenmiĢtir. Tüm bu çözümlemeler Evli ve Öfkeli dizisindeki temsillerin boĢanmanın toplumsal gerçekliğine zaman yaklaĢtığına, zaman zaman cinsiyet iliĢkilerine eleĢtirel bir bakıĢ açısı sunduğuna, zaman zaman da geleneksel ataerkil kültürü yeniden üreten mesajlar ilettiğine iĢaret etmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3763
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
demirel.pdf1.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.