Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/371
Title: Ortaokul öğretmenlerinin güdülenme ve iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişki
Other Titles: The relationship between motivation and job satisfaction levels of secondary school teachers
Authors: Kıral, Erkan
Sarpkaya, Ruhi
Arslan, Mehmet Emin
Yılmaz, Meryem
Keywords: Güdülenme
iş doyumu
öğretmen
ortaokul
Motivation
job satisfaction
teacher
secondary school
Issue Date: 1-Jan-2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Bu araştırmada Aydın ili merkez Efeler ilçelerinde kamu ortaokullarında görev yapan öğretmenlerin güdülenme ve iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini; 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Aydın ili kamu ortaokullarında görevli öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini "tabakalı örnekleme" yöntemi ile seçilen 342 öğretmen oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu, İş Doyumu ve Güdülenme Ölçekleri kullanılmıştır. Öğretmenlerin; cinsiyeti ve mesleğini kendi isteğiyle seçip seçmeme durumuna göre güdülenme ve iş doyumu düzeylerinin farklılaşma durumu ilişkisiz t testi ile analiz edilmiştir. Öğretmenlerin; branşa, yaşa, kıdeme, bulunduğu okuldaki hizmet süresine, mezun olduğu okul türüne ve görev yaptığı okulun büyüklüğüne göre güdülenme ve iş doyumu düzeylerinin farklılaşma durumu ise varyans analizi ile test edilmiş ve varyans analizi sonucu ortaya çıkan farklılaşmanın kaynağını belirlemek amacı ile de Scheffe testi yapılmıştır. Öğretmenlerin güdülenme ve iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon tekniği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen istatistiksel bulguların anlamlılığı .05 düzeyinde sınanmıştır. Araştırma sonucunda; öğretmenlerin örgütsel-yönetsel güdülenme düzeylerinin maddi ve psiko-sosyal güdülenme düzeylerinden; içsel doyum düzeylerinin dışsal doyum düzeylerinden görece yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Demografik değişkenlerin öğretmenlerin güdülenme ve iş doyumu düzeyleri üzerindeki etkileri incelendiğinde ise; kadın öğretmenlerin örgütsel-yönetsel güdülenme düzeylerinin, erkek öğretmenlerden; sözel ders öğretmenlerinin örgütsel-yönetsel boyuttaki güdülenme düzeylerinin, sayısal ders öğretmenlerinin güdülenme düzeylerinden anlamlı derece daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan yetenek dersleri öğretmenlerinin içsel ve genel iş doyumu düzeylerinin, sayısal ders öğretmenlerinin içsel ve genel iş doyumu düzeylerinden anlamlı derece daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin güdülenme ve iş doyumu düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu ve en yüksek ilişkinin ise öğretmenlerin psiko-sosyal güdülenme düzeyleri ile içsel doyum düzeyleri arasında olduğu görülmüştür. In this study it is aimed that the find relationship between teachers' -who are on duty in Aydın's Efeler town- motivation level and job satisfaction. The universe of this study is teachers who work in Aydın province during 2013-2014 education year. And the sample of this study is 342 teachers who were detected by stratified sampling method. Personal Information Form, Job Satisfaction Scale and Motivation Scales were used by collecting data. In order to test significant difference of job satisfaction and motivation according to gender of teachers, independent samples t-test was used. Also one way variance analyze (ANOVA) was used in order to find statistical relationship between the job satisfaction, motivation and teachers' department, age, seniority, graduation type, school size, school type. And also Scheffe test was used to detect in-group significant difference source. Pearson moment's correlation method was used to determine relationship between motivation and job satisfaction. The meaningful level of statistic is .05. Results of research showed that teachers' organizational-administrational motivation level is higher than economic and psycho-social motivation level. Also inner satisfaction level is higher than external satisfaction. According to demographic variables female teachers' organizational-administrational motivation level is higher than male teachers. Teachers whose teaching department is mostly consist verbal lessons have higher inner and general satisfaction level than quantitative department teachers. There is a positive correlation between teachers' motivation level and job satisfaction. The psycho-social motivation level and inner satisfaction have the highest rank.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=50567707&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/371
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10044629-pdf.pdf2.81 MBAdobe PDFView/Open
meryem_yılmaz_abstract.word.docx12.55 kBMicrosoft Word XMLView/Open
meryem_yılmaz_ozet.word.docx12.15 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.