Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3706
Title: İş tatmini ve yaşam tatmini ilişkisi:İş özellikleri kuramı yaklaşımı
Authors: Aslan, Zeynep
Dinler, Cemile
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Anabilim Dalı
Keywords: İş Tatmini, Yaşam Tatmini, İş Özellikleri
Issue Date: 2019
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Yiyecek – İçecek işletmelerinin verimliliğini artırarak, kaliteli bir hizmet sunabilmeleri için nitelikli işgörenlere sahip olması gerekmektedir. İşgörenlerin iyi hizmet verebilmeleri de iş tatminleriyle ilgili olmaktadır. İş tatmini yüksek olan işgörenin işletmeye katkı sağlayarak işletmenin verimliliğini arttırması öngörülmektedir. İş özellikleri ile ilgili olarak işinden tatmin olan işgörenin, yaşam tatmininin de yüksek olması beklenmektedir. Bu çalışmanın amacı, işgörenlerin iş tatmini ve yaşam tatminleri arasındaki ilişkiyi İş Özellikleri Kuramı yaklaşımıyla ölçmektir. Çalışma Hackman ve Oldham (1975), iş özellikleri teorisi üzerine kurulmuştur. Bu kapsamda, iş özellikleriyle işgörenin mevcut işlerinden tatmin olup olmadıklarına ve bunun sonucunda yaşam tatminlerini nasıl etkileyeceği ilişkisi incelenmektedir. Araştırma Aralık 2017 de başlayıp Mayıs 2018 de tamamlanmıştır. Araştırmanın ana kütlesini Kuşadası şehir merkezinde faaliyet gösteren restoranlardaki işgörenleri oluşturmaktadır. Tam sayım örnekleme yöntemi ve anket tekniği ile 50 işletmeden 400 işgörene ulaşılarak veri toplanmış ve SPSS v25 proğramı ile çeşitli analizler yapılmıştır. Genel bulguların yanında; işgörenlerin ifadelere verdikleri cevapların, kişisel özelliklere göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek için "One-way ANOVA" analizinden ve ''İki Değişkenli Korelasyon'' analizlerinden yararlanılmıştır. Analizler sonucunda iş özellikleri ile iş tatmini arasında anlamlı pozitif bir ilişki bulunduğu görülmüştür. İş tatmini ile yaşam tatmini arasında da anlamlı pozitif bir ilişki tespit edilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3706
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TEZ cemile dinler.pdf2.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.