Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/367
Title: Kuzu ve oğlaklardaki miyokardiyal hasarın belirlenmesinde kardiyak troponinlerin etkinliğinin araştırılması
Other Titles: Determination of Cardiac troponins in lambs and kids with miyokardiyal damage
Authors: Tunca, Recai
Bayraktar, Bahar
Keywords: Histopatoloji
immunohistokimya
oğlak
kuzu
miyokardiyal hasar
kardiyak troponin
biyomarkır
laktat dehidrogenaz
kreatinin kinaz
alanin aminotransferaz
aspartat aminotransferaz
Histopathologia
immunohistochemical
kids
lambs
myocardial damage
cardiac troponin
biomarkır
laktat dehidrogenase
creatinin kinase
alanin aminotransferase
aspartat aminotransferase
Issue Date: 1-Jan-2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Çalışma materyalini Aydın ili ve çevresinde 2011 yılında ortaya çıkan Şap hastalığı salgını sırasında ölen 18 adet çalışma grubu hayvanı ve 10 adet kontrol grubu hayvanı oluşturdu. Bu çalışma kapsamında kuzu ve oğlaklarda miyokarditise bağlı ortaya çıkan miyokardiyal hasarın klinik, biyokimyasal ve patolojik değerlendirmeler ile bu testler arasındaki korelasyon değerlendirmeleri gösterildi. Nekropside, Şap Hastalığı'nın karakteristik lezyonları olguların 3 tanesinde oluşurken, olguların 15 tanesinde nonkarakteristik olgular görüldü. Histopatolojik incelemelerde, çalışma grubu hayvanların 3 tanesinde ağız ve mukozası, diş etleri ile tırnak arasında epidermiste epitelyum hücrelerinde vakuoler ve hidropik dejenerasyonu, hücreler arası ödem, vezikül oluşumları dikkati çekti. Kalpte dejenerasyon ve nekrozun görüldüğü alanlarda bazı hücrelerin tamamen çekirdeklerini kaybettiği ya da piknoz ve karyoreksise uğramış çekirdeklere sahip olduğu görüldü. Kas demetleri ve kas telleri arasındaki intersitisyumda çoğunluğu lenfosit, makrofaj ve plazma hücrelerinden oluşan yangısal hücre infiltrasyonları görüldü. Şiddetli lezyonlarda ise kas telleri şişkin ve bantlaşma özelliklerini kaybetmişti. Myositlerin periferinde uydu hücreleri yer almaktaydı. İmmunohistokimyasal incelemelerde miyokardiyal hücre dejenerasyonu ve nekrozu görülen alanlarda cTnI expresyonunun azaldığı ya da tamamen ortadan kalktığı görüldü. Miyokardiyal hasarın şiddeti ile immunohistokimyasal boyanma skoru arasında negatif korelasyonun bulunduğu ortaya konuldu. Ayrıca histolojik ve biyokimyasal verilerin karşılaştırılmasıyla cTn I serum konsantrasyonları ve histolojik skor değerleri arasında pozitif bir kolerasyon olduğu tespit edildi. Biyokimyasal, histolojik ve immunohistokimyasal incelemeler sonucunda serumdaki yüksek cTnI seviyelerinin kuzu ve oğlaklarda oluşan miyokardiyal hasar için bir sonuç sağladığı görülmüştür. Ayrıca CK, CK-MB, AST, ALT, LDH ve CRP değerlerinin de cTnI ile birlikte doğru bir korelasyon gösterdiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak Miyokardiyal hasar olan hayvanlarda, serum cTnI ölçümleri kardiyak miyosit hasarı için oldukça hassas ve spesifik bir markır olarak kullanılabilecekleri tespit edilmiştir. Ve şap hastalığından kaynaklanan miyokarditisin tanısında ilk adım olarak kullanılabilir. In this study, 18 diseased animal groups which died during the outbreak foot and mouth diseases in Aydın and around Aydın province were examined in 2011, and 10 control animal groups were used. Biochemical and pathological evaluations of myocardial damage which established with myocarditis and the correlations among this evaluations were presented in this study. At the necropsy, Characteristic findings of FMD were detected in 3 of the animals and noncharecteristic finding were observed in 15 of them. At the histological evaluations, epithelial cells of three animals which exist in epidermis of the buccal mucosa, gingiva and nail cross, had vacuolar and hydropic cell degenerations, edema which exists in the interstitium and vesicles. In the heart, some cells which were exposed to degeneration and necrosis, lost their nucleus or their nucleus had been exposed to pycnosis or karyorhexis. Inflammatory cell infiltration which involve lymphocytes, macrophages, plasma cells were seen among the muscle fibers. In the severe lesions muscle fibers were swollen and the cross striations disappeared. Satellite cells were seen in the periphery of myocytes. At the histological evaluations, the significant reduction or total loss oc cTnI expression were seen in the areas which had been exposed to degeneration and necrosis. Negative correlation which existed between the severe myocardial damage and immunolabeling score was shown. In addition, positive correlation which existed between the serum concentrations of cTnI and histological score was also shown. As a result of biochemical, histological and immunohistochemical evaluations, the high serum concentrations of cTnI is significant data for myocardial damage in the lambs and kids. Elevated CK, CK-MB, LDH, AST, ALT, CRP activities supported this data as well. Finally,serum cTnI concentrations can be used as sensitive and specific markers for myocardial lesions within animals having myocardial damage. cTnI may be an important fist step to diagnose FMD- induced myocarditis
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=49482751&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/367
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bahar BAYRAKTAR _tez.pdf3.08 MBAdobe PDFView/Open
ozet.pdf103.01 kBAdobe PDFView/Open
summary.pdf8.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.