Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3661
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKum, Cavit-
dc.contributor.authorDemirezen, Yusuf Yavuz-
dc.date.accessioned2019-11-21T09:47:28Z-
dc.date.available2019-11-21T09:47:28Z-
dc.date.issued2019-09-02-
dc.date.submitted2019-09-02-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/3661-
dc.description.abstractVarroa destructor, arı sağlığına doğrudan ve dolaylı olarak etki eden ve koloni kayıplarına yol açan önemli bir arı ektoparazitidir. Bu ektoparazite karşı, kimyasal, biyolojik, genetik ve hormonal mücadele yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemler içerisinde en etkili olanı kimyasal mücadeledir. Fakat kimyasal mücadele yöntemlerinin arı ürünlerinde kalıntı bırakması ve akarların bu ilaçlara direnç geliştirmesinden dolayı alternatif çözümler aranmaya başlanmıştır. Okzalik asit ile timol kalıntı bırakmaması ve Varroa üzerinde yüksek etkinliğe sahip olmalarından dolayı en sık kullanılan alternatif yöntemlerdir. Bu araştırmada her grupta (flumethrin, okzalik asit, timol ve kontrol) 9 koloni olacak şekilde toplam 36 adet kolonide çalışıldı. Çalışma sonuçlarında; ilaçlar arasında ilkbahar ve sonbahar dönemlerine göre, günlere göre, aynı sezon içerisindeki günlere göre düşen varroa sayıları arasında önemli istatistiki farklılıklar tespit edilmiştir. Yüzde değişim formülüne göre ilaç etkinlikleri; sonbahar döneminde flumethrin %85, okzalik asit %80, Timol %87 ve ilkbahar döneminde flumethrin %75, okzalik asit %68, timol %84 olarak bulunmuştur. Bu çalışmanın sonuçları flumethrin uzun süreli, okzalik asit ve timol kısa süreli varroa mücadelesinde başarılı olduğu göstermektedir. Timol’ün kullanımında ise sıcaklık faktörünün önemli olduğu, kontrolsüz kullanımında koloni çökmesi gibi istenmeyen etkiler oluşturduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak araştırmamız, bu ilaçların birbirlerinin alternatifi olarak değil koloniye göre birlikte varroa mücadelesinde kullanılması gerekliği ortaya konulmuştur.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY SAYFASI i TEŞEKKÜR ii İÇİNDEKİLER iii ŞEKİLLER DİZİNİ vi RESİMLER DİZİNİ vii TABLOLAR DİZİNİ viii ÖZET ix ABSTRACT x 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 5 2.1. Bal Arısı Hastalık ve Zararlılarıyla Mücadele 10 2.1.1. Bakteriyel Hastalıklar 10 2.1.1.1. Amerikan yavru çürüğü (Paenibacillus larvae larvae) 10 2.1.1.2. Avrupa yavru çürüğü (Melissococcus pluton) 11 2.1.1.3. Septisemi 12 2.1.2. Viral Hastalıklar 12 2.1.2.1. Paraliz (Arı felci) 12 2.1.2.2. Tulumsu yavru çürüklüğü 13 2.1.3. Mantar (Fungal) Hastalıklar 13 2.1.3.1. Kireç hastalığı (Ascosphaera apis) 13 2.1.3.2. Taş hastalığı 14 2.1.3.3. Nosema 14 2.1.4. Protozoon Hastalıklar 16 2.1.4.2. Amoeba 16 2.1.5. Zararlı Böcekler (Bal Mumu Güvesi) 16 2.1.6. Bal Arısı Parazitleri 17 2.1.6.1. Arı biti 17 2.1.6.2. Trakea akarı (Acarapis woodi) 17 2.1.6.3. Küçük kovan böceği (Aethina tumida) 17 2.1.6.4. Tropilaeps akarı 18 2.1.6.5. Varroa (Arı Akarı) 19 2.1.6.5.1. Dünya’da yayılışı 19 2.1.6.5.2. Türkiye’de yayılışı 19 2.1.6.5.3. Morfoloji 19 2.1.6.5.4. Biyoloji 20 2.1.6.5.5. Yumurtlama 20 2.1.6.5.6. Ergin 21 2.1.6.5.7. Bulaşma 22 2.1.6.5.8. Patojenite 22 2.1.6.5.9. Kimyasal mücadele 24 2.1.6.5.9.1. Sentetik ilaçlar 24 2.1.6.5.9.1.1. Kamofos 24 2.1.6.5.9.1.2. Amitraz 24 2.1.6.5.9.1.3. Flumethrin 24 2.1.6.5.9.1.4. Fluvalinate 25 2.1.6.5.9.2. Organik asitler ile mücadele 25 2.1.6.5.9.2.1. Formik asit uygulaması 25 2.1.6.5.9.2.2. Laktik asit uygulaması 26 2.1.6.5.9.2.3. Okzalik asit uygulaması 26 2.1.6.5.9.3. Esansiyel yağların varroa mücadelesinde kullanımı 27 2.1.6.5.9.4. Biyoteknik mücadele 28 2.1.6.5.9.4.1. Yavrulu gözlerin taşınması ve tuzak yöntemi 28 2.1.6.5.9.4.2. Yapay oğul alarak tuzaklama yöntemi 28 2.1.6.5.9.4.3. Tel kafesli ve çekmeceli taban uygulama yöntemi. 29 2.1.6.5.9.4.4. Petek tellerine elektrik uygulama yöntemi 29 2.1.6.5.9.4.5. Erkek yavru gözü üretiminin sınırlandırılması 29 3.GEREÇ VE YÖNTEM 30 3.1. Gereç 30 3.1.1. Arılık ve Kovan Seçimi 30 3.1.2. Flumethrin, Okzalik Asit ve Timol Etken Maddeli İlaçların Varroa Enfeste Kovanlarda Uygulanması 30 3.2. Yöntem 31 3.2.1. Sonbahar Denemesi (Kasım-Aralık 2015) 31 3.2.2. İlkbahar Denemeleri (Mart-Nisan 2016) 35 3.3. Verilerin Analiz Yöntemleri 36 4.BULGULAR 38 4.1. Sonbahar Sezonu İlaç Denemesi Öncesinde Kovandan Alınan Arılardaki Akar Yükleri ve Günlere Göre Varroa Sayımları. 38 4.2. İlkbahar Sezonu İlaç Denemesi Öncesinde Kovandan Alınan Arılardaki Akar Yükleri Ve Günlere Göre Varroa Sayımları. 38 4.3. Sonbahar ve İlkbahar Sezonu Yüzde Değişimi Formülüne Göre İlaç Etkilerinin Karşılaştırılması. 38 4.4. Sonbahar ve İlkbahar Dönemi Aynı Grup İlaç Etkilerinin Karşılaştırılması 41 4.5. Sonbahar ve İlkbahar İlaç Uygulama Öncesi ve Sonrası Varroa Yükü karşılaştırılması 42 4.6. Sonbahar ve İlkbahar İlaç Uygulama Öncesi ve Sonrası Gruplar Arası Varroa Yükü karşılaştırılması 42 4.7. Sonbahar Dönemi Belirli Günlerde İlaç Gruplarına Göre Düsen Akar Sayılarına Ait Değerlerin Karşılaştırılması 43 4.8. İlkbahar Dönemi Belirli Günlerde İlaç Gruplarına Göre Düsen Akar Sayılarına Ait Değerlerin Karşılaştırılması 44 4.9. Sonbahar ve İlkbahar Dönemi İlaç Gruplarının Belirli Günlere Göre Düşen Akar Sayılarına Ait Değerlerin Karşılaştırılması 45 4.10. Sonbahar Günlere Göre Düşen Varroa Sayıları 46 4.11. İlkbahar Günlere Göre Düşen Varroa Sayıları 47 5.TARTIŞMA 48 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 51 KAYNAKLAR 53 EKLER (ADÜ-HADYEK Kararı) 59 ÖZGEÇMİŞ 60tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAdnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectApis mellifera, Bal arısı, flumethrin, okzalik asit, timol, Varroa destructor.tr_TR
dc.titleVARROA DESTRUCTOR İLE DOĞAL ENFESTE BAL ARISI (APIS MELLIFERA) KOLONİLERİNDE SENTETİK PİRETROİD, ORGANİK ASİT VE ESANSİYEL YAĞ ASİT ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASItr_TR
dc.title.alternativeVARROA DESTRUCTOR İLE DOĞAL ENFESTE BAL ARISI (APIS MELLIFERA) KOLONİLERİNDE SENTETİK PİRETROİD, ORGANİK ASİT VE ESANSİYEL YAĞ ASİT ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASItr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentAdnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalıtr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
YÜKSEK LİSANS TEZİ-YUSUF YAVUZ DEMİREZEN.docx10.23 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.