Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3652
Title: KONJENİTAL İNTESTİNAL ATRESİA’LI BUZAĞILARDA KLİNİK, HEMATOLOJİK VE OPERATİF YAKLAŞIMLARIN PROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Authors: Kılıç, Nuh
Zilci, İsmail
Kılıç, Nuh
Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi
Keywords: Anahtar kelimeler: Atresia coli, buzağı, intestinal atresia, klinik ve operatif yaklaşımlar
Issue Date: 2019
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: KONJENİTAL İNTESTİNAL ATRESİA’LI BUZAĞILARDA KLİNİK, HEMATOLOJİK VE OPERATİF YAKLAŞIMLARIN PROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Zilci İ. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi(Veteriner) Programı Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2019. Ruminantlarda konjenital anomali olgularıyla sıklıkla karşılaşıldığı ve bunların büyük bir bölümünü sindirim sistemi anomalilerinin oluşturduğu çeşitli araştırmacılar tarafından rapor edilmiştir. Kliniğimize getirilen ve çalışma kapsamına alınan 60 atresia koli’ li olguların preoperatif, intraoperatif ve postoperatif bulguları değerlendirilmiştir. Preoperatif laboratuvar analizleri kapsamında; buzağıların vena jugularisinden tam kan analizi amacıyla 2ml’lik EDTA’lı tüplere, kan gazları analizi için lityum heparin içeren kan gazı enjektörüne ve pıhtılaşma faktörleri (PT, APTT ve FİB) için 2 ml’lik sitratlı tüplere kan alınıp analiz edilmiştir. Analizler hemogram cihazı (Diatron Abacus Junior Vet 5), kan gazı cihazı (Irma Trupoint Kan Gazı Analizörü), koagulasyon cihazı(Bejing Precil 4 kanallı yarı otomatik koagülometre cihazı, Guanzgzhou) ile gerçekleştirildi. Elde edilen analiz sonuçları SPSS 22.0 istatistik programıyla değerlendirilmiş olup sağlıklı ve atresia koli’li buzağılar arasındaki farklılıklar Independent T- testi ile belirlenmiş, parametrelerin normal dağılım göstermemesi sebebiyle nonparametrik test olan Mann Whitney U testi ile değerlendirilmiştir. İstatistiksel en küçük anlamlılık düzeyi olarak p<0.05 kullanılmıştır. Çalışma kapsamına alınan 60 atresia koli’li buzağıların %78 inin erkek, %22 sinin dişi olduğu tespit edildi. Buzağıların %95 inin holstein, %5 inin montofon olduğu tespit edildi. Atresia koli’li 13 buzağıya kolostomi uygulanmıştır. Kolostomi operasyonu uygulanan 1 buzağı operasyon sırasında ölmüş, 3 buzağının 15 gün sonrasında yaşadığı ve geri kalan 9 buzağının postoperatif kısa sürede öldüğü tespit edilmiştir. Sağlıklı ve atresia koli’li buzağıların hematolojik, biyokimyasal ve koagulasyon parametreleriyle birlikte postoperatif hayatta kalma indeksleri değerlendirildiğinde; PT ve APTT’ nin uzadığı durumlarda DİC oluşabileceği buna bağlı olarakta anomalili buzağılarda mortaliteyi arttırarak prognozu ciddi anlamda etkilediği belirlenmiştir. Koagulasyon faktörlerinin preoperatif değerlendirilmesinin atresia koli’li buzağılarda prognostik olarak önemli olabileceği kanısına varılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3652
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İSMAİL TEZZZ son.docxTez Dosyası9.37 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.