Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3651
Title: KRANİAL DEFEKT UYGULANMIŞ SIÇANLARDA ANKAFERD (ABS) UYGULAMASININ KEMİK REJENERASYONU ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN İMMÜNOHİSTOKİMYASAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Authors: Başaloğlu, Hatice Kübra
Karademir Süleyman
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Histoloji&Embriyoloji(Tıp) Ana Bilim Dalı
Keywords: Ankaferd, Bonewax, Osteogenesis, Rejenerasyon
Issue Date: 2019
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Kranial defekt diğer kemik defektleri gibi; günümüzde sıklıkla karşılaşılan problemlerden biridir. Nöroşirürji pratiğinde, kranial defektlerin onarımı oldukça önemli bir alan olup, tedavisi konusunda hala tartışmalar mevcuttur. Cerrahi pratikte sıklıkla kullanılan hemostatik ajanların kemik rejenerasyonu üzerine olan etkileri konusunda bir çalışma yapmayı hedefledik. Bu çalışmada, gerek deneysel ve gerekse klinik uygulamalarda hemostatik ajan olarak kullanılan Ankaferd Blood Stoper (ABS) ’nin kemik rejenerasyonu üzerine olan olası etkilerinin klasik histolojik, immünohistokimyasal ve sintigrafik olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ratlar Kontrol (İntakt) grubu (n=10), Beta grubu (Bonewax uygulanan n=10), Alfa grubu (ABS uygulanan n=10) olarak üç gruba ayrıldı. Deneme süresi 8 hafta olarak belirlendi. Ratların kraniumlarında 2 cm. lik cilt insüzyonları yapıldıktan sonra cilt altı diseke edilerek kemiğe ulaşılmıştır. Her üç gruptaki ratların kraniumlarının sağ tarafından Class mini grinder set kullanarak 1.4 mm.lik delikler açıldı.. Cerrahi işlemler intraperitoneal Ketamin (Ketalar®) 100 mg/kg ile sağlanan genel anestezi altında gerçekleştirildi. Sıçanlar çalışma sonunda intraperitoneal Ksilazin (Alfazyne®) 5 mg/kg uygulanarak sakrifiye edildi. Dokular %10’luk formalin solüsyonu ile 48 saat fiksasyonu takiben %20’lik formik asit solüsyonu içerisine alınarak dekalsifikasyona başlandı. Solüsyon haftada bir değiştirildi. Uygun şekilde dekalsifikasyonun gerçekleştiğini tespit etmek için kemiğin deneyin kurgulandığı kısmından uzak kısımlarına toplu iğne batırılarak kontroller yapıldı. Dekalsifikasyon tamamlandıktan sonra dokular bolca yıkanarak rutin histolojik takibe alındı. Gerekli histolojik prosedür uygulanarak parafinde bloklandı. Elde edilen kranial parça örnekleri hem H&E ile hem de Anti Bone Sialoprotein ile boyanarak boyanarak, osteoblastik aktivite, osteokalcin ve osteonektin yoğunlukları Olympus BX51 ışık mikroskobu kullanılarak yapıldı. Dijital görüntülemeler Olympus C5050 dijital kamera ile yapıldı. Çalışma sonunda elde edilen veriler istatistiksel değerlendirmeye alındı. Ayrıca, bir başka hemostatik ajan olan ve sıkça kullanılan Bonewax’ın kemik osteogenezisi üzerine olan etkileri de (ABS) ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Yaptığımız çalışmada ABS, primer fonksiyonunu başarılı bir şekilde yerine getirmekle birlikte; kemik rejenerasyonuna da olumlu bir etki oluşturduğu sonucuna varıldı. Bone wax ise primer fonksiyonunu başarılı olarak gerçekleştirmekle birlikte; kemik rejenerasyonuna olumsuz etki yarattığı deneysel çalışmamızda tespit edildi. ABS’nin kanamayı hızla durdurmasının yanı sıra kemik iyileşmesine olumlu etkisini yaptığımız histolojik, immunohistokimyasal ve kemik sintigrafik veriler desteklemektedir. Bu tür cerrahi işlemlerde hem kanamanın hızla kontrolünü sağlıyacak hem de kemik onarımına yardımcı olarak rejenerasyonu hızlandıracak kan durdurucu ajan seçimi önemli olduğunu düşünmekteyiz. ABS’nin bitki içeriklerinin antiinflamatuar, antimikrobiyal özeliklerinin bulunması operasyon sırasında ve postoperatif dönemde çeşitli komplikasyonların önlenmesi açısından da değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3651
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DÜZELTME SAĞLIK YL AAA SÜLEYMAN KARADEMİR DÜZELTME.doc143.73 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.