Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3646
Title: 0-3 YAŞ ÇOCUKLARDA SİGARA DUMANI MARUZİYETİ VE ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ
Authors: Taşpınar, Ayten
OKUDAN, SÜMEYYE
Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü
Keywords: Çocuk, Sağlık, Sigara Dumanı Maruziyeti.
Issue Date: 2019
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Bu çalışma 0-3 yaş çocuklarda sigara dumanı maruziyetinin genel sağlığa etkisini incelemek amacıyla analitik-kesitsel olarak Aralık 2018- Şubat 2019 tarihleri arasında Kars Arpaçay Aile Sağlığı Merkezinde yapılmıştır. Çalışmanın evreninin bu aile sağlığı merkezine kayıtlı 0-3 yaş çocuğu olan anneler (N=739), örneklemini ise 353 anne oluşturmuştur. Veriler, konu ile ilgili literatür taranarak araştırmacı tarafından oluşturulan veri toplama formu ile toplanmıştır. Veriler anneler ile telefonla görüşülerek toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare analizi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan annelerin yaş ortalaması 29,52±6,26 olup, %43,9’ü ilkokul mezunudur. Annelerin %94,6’sının ev hanımı olduğu ve evlerinde %93,5’inin ısınma aracı olarak soba kullandığı saptanmıştır. Annelerin %13,6’sının gebeliğinde sigara kullandığı, %54,8’inde ailede sigara içen en az bir kişinin olduğu bulunmuştur. Çocukların %15,3’ünün bulunduğu odada sigara içildiği bulunmuştur. Geniş aile tipinde yaşayan, ailesinin sosyal güvencesi olmayan, babasının eğitim düzeyi düşük olan çocukların sigara dumanına maruziyetlerinin istatistiksel düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur (p<0,05). Sigara dumanına maruz kalan çocukların (%27,5) maruz kalmayanlara (%14,4) göre daha yüksek oranda hastaneye yattıkları (p<0,05) ve sigara dumanına maruz kalanların %93,3’ünün maruz kalmayanların ise %62,8’inin solunum yolu enfeksiyonu tanısıyla yattıkları bulunmuştur. Sonuç olarak, çocukların bulundukları ortamlarda sigara içilerek çocukların sigara dumanı maruziyetlerinin yüksek olduğu, sigara dumanına maruz kalan çocukların daha sık hastaneye yattıkları bulunmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3646
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SÜMEYYE-TEZ DÜZELTME -8 SONNNN.docxtez dosyası1.29 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.