Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3636
Title: Kadın Sağlığını Etkileyen Faktörler: Kocagür Örneği
Authors: Hazar, Hale Uyar
Sünbül, Azize
Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik bölümü
Keywords: Kadın, Sağlık
Issue Date: 2019
Publisher: Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma, kadın sağlığını etkileyen faktörleri Kocagür örneğinde incelemek amacı ile analitik-kesitsel tipte olarak yürütüldü. Araştırma, Mayıs 2017 ve Mayıs 2019 tarihleri arasında, Aydın ili Kocagür mahallesindeki 15-49 yaş grubu 212 kadın ile yürütüldü. Verilerin toplanmasında, tanıtıcı bilgi formu kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistiklerden sayı, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma, çıkarımsal istatistiklerden tek grup Ki-kare testi kullanıldı ve Ki-kare testinde Bonferroni düzeltmeli sütun karşılaştırmaları yapıldı. Kadınların yaş ortalaması 30.89±10.88’dır. Kadınların %51.4’ünün 18 yaşından önce gebe kaldığı, %27.8’i iki yıldan daha az bir sürede tekrar gebe kaldığı, %17 sinin adetlerinin düzensiz olduğu, %32’sinin sigara kullandığı, %25.5’inin anemisinin olduğu, %85.4’ünün şiddet gördüğü, % 77.4’ünün aile içi şiddet gördüğü saptandı. Yapılan bu çalışmada Kocagür’de yaşayan 15-49 yaş kadınların sağlığını ilk gebelik yaşı, gebelik sayısı, gebelik aralarında geçen süre, toplam doğum sayısı, toplam düşük sayısı, toplam küretaj sayısı gibi doğurganlık ile ilgili faktörler, ilk adet yaşı, adet düzeni, eşi ile akrabalık durumu, anemi olma durumu, sigara kullanma durumu, kronik veya sistemik hastalığı olma durumu, ihtiyaç olduğunda sağlık kuruluşuna başvurma ve şiddet görme durumu gibi doğurganlık dışı faktörlerin etkilediği sonucuna varıldı. Anahtar Sözcükler: Kadın, Sağlık
URI: http://hdl.handle.net/11607/3636
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Azize SÜNBÜL.pdf2.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.