Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3610
Title: Aydın İlindeki Ebelerin Örgütsel Bağlılığı İş Doyumu Ve Etkileyen Faktörler
Other Titles: Organızatıonal Commıtment Job Satısfactıon And Factors Affectıng The Obstetrıcs In AydınProvınce
Authors: Ayten, Taşpınar
Gonca, Uçucu
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Bölümü
Keywords: Ebelik, İş Doyumu, Örgütsel Bağlılık
Issue Date: 3-Sep-2019
Abstract: Ebelerin örgütsel bağlılığı, iş doyumu ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla analitik-kesitselolarak Eylül 2018- Haziran 2019 tarihleri arasında, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Efeler ilçesinde bulunan Kamu Hastaneleri, Efeler Toplum Sağlığı Merkezine bağlı Aile Sağlığı Merkezleri, Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini bu kurumlarda çalışan ebeler (N=364),örneklemi ise205ebe oluşturmuştur. Araştırma verileri “Kişisel Bilgi Formu”, “Allen-Meyer Örgütsel Bağlılık Ölçeği”, Minnesota Doyum Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Statistical PackagefortheSocialSciences 18 programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, student t testi, Mann-Whitney U testi, ANOVA ve Kruskal Wallis H testi, ileri analiz için Tukey testi ve Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan ebelerin yaş ortalaması 39,23±7,37 yıl, çalışma yılı ortalaması 18,20±8,91’dir. Ebelerin %72,2’si kamu ve üniversite hastanelerinde, %21,5’i doğum salonu/obstetri/jinekoloji birimlerinde çalıştığı saptanmıştır. Ebelerin örgütsel bağlılık ölçeği puan ortalaması 53,54±9,30, iş doyum ölçeği puan ortalaması 56,21±12,47 bulunmuştur. Kurum olarak ASM’de çalışanların,birim olarak ASM’de, serviste ebe/servis sorumlusu olarak çalışanların, sadece gündüz çalışanların, hafta sonu çalışmayanların örgütsel bağlılık puan ortalamalarının istatistiksel düzeyde yüksek olduğu (p<0,05) bulunmuştur. Kurum olarak kamu ve üniversite hastanesinde çalışanların, birim olarak doğum salonu/obstetri/jinekolojide çalışanların, serviste ebe/servis sorumlusu olanların,hem gündüz hem de nöbet tutanların, hafta sonu çalışanların iş doyum ölçeği puan ortalamalarının istatistiksel düzeyde yüksek olduğu (p<0,05) bulunmuştur. Ebelerin örgütsel bağlılık ölçeği puan ortalaması ile iş doyumu ölçeği puan ortalaması arasında pozitif yönde ve orta düzeyde ilişki olduğu saptanmıştır (p=0,000). Sonuç olarak, ebelerin örgütsel bağlılık ölçeği ve iş doyum ölçeği puanlarının orta düzeyde olduğu, ebelerin örgütsel bağlılık ve iş doyumlarını etkileyen faktörler dikkate alınarak desteklenmeleri önerilmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3610
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EBELİK GONCA UÇUCU.pdfYüksek Lisans tezi1.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.