Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3591
Title: AYDIN YÖRESİNDE MEZBAHADA KESİLEN SIĞIRLARDA BAZI CESTOD LARVALARININ (HİDATİD KİST, CYSTİCERCUS BOVİS, CYSTİCERCUS TENUİCOLLİS) YAYILIŞI
Other Titles: PREVALANCE OF SOME CESTODES LARVAE (HYDATID CYST, CYSTICERCUS BOVIS, CYSTCERCUS TENUICOLLIS) AMONG THE SLAUGTHERED CATTLE IN AYDIN REGION
Authors: Aypak, Süleyman
Bağdatlıoğlu, Ali İbrahim
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Keywords: Aydın, cestod, cestod larvası, sığır
Aydin, cattle, cestod, cestod larvae
Issue Date: 20-Aug- 27
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Citation: Bağdatlıoğlu Aİ. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Parazitoloji (Veteriner) Programı Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2019.
Abstract: AYDIN YÖRESİNDE MEZBAHADA KESİLEN SIĞIRLARDA BAZI CESTOD LARVALARININ (HİDATİK KİST, CYSTİCERCUS BOVİS, CYSTİCERCUS TENUİCOLLİS) YAYILIŞI Bağdatlıoğlu Aİ. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Parazitoloji (Veteriner) Programı Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2019. Sığırlarda paraziter hastalıklar içinde Cestoda sınıfı zoonoz karakterli türler barındırması açısından önemlidir. Sığırlarda görülen önemli larval cestodlar, Taeniidae ailesinde yer alan ‘Taenia’ ve ‘Echinococcus’ cinslerindeki türlerin larvalarıdır. Sığırlarda hastalığa neden olan türler arasında Taeniidae ailesi geniş yer tutmaktadır ve bu aile içerisinde sığırlar için önemli iki cins yer almaktadır. Bunlardan birincisi Taenia ve neden olduğu hastalığa (türe bağlı olarak) Cysticercosis ve Coenurosıs adı verilmektedir. Bu ailede yer alan diğer bir cins ise Echinococcus’dur ve neden olduğu hastalığı da Hidatidosis veya Kistik Echinococcosis adı verilmektedir. Bu çalışma 2018 Ocak ayı ile 2018 Aralık ayları arasında Aydın/Umurlu Uludağ Entegre Et Tesislerinde kesimi yapılan sığırlar üzerinde yürütülmüştür. Sığırların karkas ve tüm iç organları Hidatid kist, Cysticercus bovis ve Cysticercus tenuicollis yönünden incenlenmiş olup; hayvanların yaş, cinsiyet ve larvaların yerleşim gösterdiği iç organ yerlerine ilişkin bilgiler kayıt altına alınmıştır. Aydın Bölgesinde kesilen sığırlarda bazı önemli larval cestodların (Hidatid kist, Cysticercus bovis, Cysticercus tenuicollis) yayılış oranlarının araştırıldığı bu çalışmada kesimi yapılan 13191 sığırın erkeklerinde %2.09 (240), dişilerinde ise %14.31 (247) oranında hidatik kist teşhisi yapılmıştır. Organlarda kist varlığı ağırlıklı olarak karaciğer ve karaciğer-akciğer birlikte tutulum şeklinde tespit edilmiştir. Cinsiyet dağılımına enfeksiyon açısından baktığımızda erkeklere nazaran dişilerde daha sık enfeksiyona rastlanılmıştır. Enfeksiyonların neden olduğu çeşitli verim kayıpları ve karaciğer imhaları düşünüldüğünde yol açtığı ekonomik kaybın ne kadar büyük olabileceği tahmin edilebilir. Aynı zamanda bu parazitin zoonoz özelliği bu sonuçları daha da önemli hale getirmektedir
PREVALANCE OF SOME CESTODES LARVAE (HYDATID CYST, CYSTICERCUS BOVIS, CYSTCERCUS TENUICOLLIS) AMONG THE SLAUGTHERED CATTLE IN AYDIN REGION Bagdatlıoglu AI. Aydin Adnan Menderes University Institute of Health Sciences Parasitology (Veterinary) M. Sc. Program, Aydin, 2019. Among the parasitic diseases in cattle, the Cestoda class is important in terms of harboring zoonotic species. The important larval cestodes seen in cattle are Taenia and Echinococus in Taeniidae family. Among the species that cause disease in the cattle, the Taeniidae family occupies a large place and in this family there are two important breeds for cattle. The first of these is called Taenia and its disease (depending on the species) is called Cysticercosis and Coenurosis. Another family in this family is Echinococcus and the disease caused by it is called Hydatidosis or Cystic Echinococcis. This study was carried out between January 2018 and December 2018 at Uludağ Integrated Meat Facilities in Aydın / Umurlu. The carcasses and all internal organs of the cattle were injured in terms of hydatid cyst, Cyticercus bovis and Cyticercus tenuicollis; the age, sex and information on the internal organs where the larvae are located has been recorded. In this study, the prevalence of some important larval cestodes (Hydatid cyst, Cysticercus bovis, Cysticercus tenuicollis) in cattle slaughtered in Aydın region was investigated. The presence of cysts in the organs was mainly detected in the form of liver and liver-lung involvement. When we look at sex distribution in terms of infection, females have more frequent infections than males. It can be predicted how large the economic loss caused by infections and liver losses caused by infections can be predicted. At the same time, the zoonotic property of this parasite makes these results even more important.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3591
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ali İbrahim Bağdatlıoğlu Yüksek Lisans Tezi.pdf3.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.