Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3577
Title: KANATLI PATOJENİK ESCHERİCHİA COLİ’LERİN ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ VE İNTEGRON PROFİLLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Authors: Türkyılmaz, Süheyla
Eğilmez, Taylan
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİKROBİYOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Keywords: Antibiyogram, broyler, integron, kanatlı patojenik Escherichia coli
Issue Date: 2019
Publisher: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Abstract: ÖZET KANATLI PATOJENİK ESCHERİCHİA COLİ’LERİN ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ VE İNTEGRON PROFİLLERİNİN ARAŞTIRILMASI Eğilmez, T. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji Programı, Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2019. İntegronlar antimikrobiyal direnç genlerinin kazanılmasında ve yayılmasında önemli rol oynayan mobil DNA elemanlarıdır. Bu çalışmanın amacı, solunum sistemi hastalığı bulunan integronların broyler tavukların iç organlarından izole edilen kanatlı patojen Escherichia coli’lerde varlığını incelemek ve bu mikroorganizmalardaki antimikrobiyal dirence olan katkılarını değerlendirmektir. Bu amaçla kolibasillozis şüpheli 135 broyler tavuğun iç organlarından izole edilen toplam 112 (%82.9) E. coli izolatı materyal olarak kullanıldı. İzolatların antibiyotik direnci disk difüzyon yöntemi ile belirlenerken ve integron sınıf 1,2,3 varlığı polimeraz zincir reaksiyonu ile araştırıldı. Veriler ki-kare testi kullanılarak analiz edildi ve P <0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Çalışmada sırasıyla ampisiline (%70.5), tetrasikline (%68.8), trimethoprime sulfamethoxazole (%58.9), siprofloksasine (%54.5) karşı direnç belirlendi. Çalışmadaki tüm izolatların %14.3 (16/112)’si kullanılan tüm antibiyotiklere duyarlı iken %85.7 (96/112)’sinde en az bir antibiyotik direnci; %64.3’ünde ise çoklu antibiyotik dirençi (MDR) saptandı. İzolatların %52.7 integron taşıyor iken %47.3’ü integron taşımıyordu. Bu çalışmada antibiyotik duyarlı izolatların hiç birisinde integron tespit edilmemiş iken; antibiyotik direncine sahip izolatların %61.4 (59/96)’ü; MDR olmayan izolatların %33.3 (8/24)’ü; MDR izolatların %70.8 (51/72)’i integron taşıyordu. İntegron pozitifliği trimethoprime sulfamethoxazole, ampisilin, tetrasiklin, gentamisin, florfenikol ve siprofloksasin dirençli izolatlarda anlamlı olarak yüksek olduğu saptandı. İntegronların APEC izolatlarının antimikrobiyal ilaçlara karşı direncinde önemli rol aldığı saptanmasına rağmen, antimikrobiyal ajanlara dirençli tüm izolatlarda da integron bulunmadığını gözlemledik. Direnç genlerinin transferinde yer alan integronların oluşumuna odaklanan çalışmalar, yalnızca direnç mekanizmalarının daha iyi anlaşılması için değil, aynı zamanda antimikrobiyallerin kullanım politikalarının geliştirilmesi için de faydalı bilgiler elde edilmesine katkı sağlayacaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3577
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1-KapakTaylan.docx253.6 kBMicrosoft Word XMLView/Open
2- içkapakTaylan.docx16.74 kBMicrosoft Word XMLView/Open
3-İçindekilerTaylan.doc210 kBMicrosoft WordView/Open
4-GirişTaylan.doc5.68 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.