Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3563
Title: GEBELİKTE ANEMİ GÖRÜLME SIKLIĞI VE YAŞAM KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ
Authors: Taşpınar, Ayten
Durmuş, Esra
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Keywords: Gebelik, anemi, yaşam kalitesi, ebelik
Issue Date: 2019
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: ÖZET GEBELİKTE ANEMİ GÖRÜLME SIKLIĞI VE YAŞAM KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ Durmuş E. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2019. Bu çalışma gebelikte anemi görülme sıklığı ve yaşam kalitesi ile ilişkisini incelemek amacıyla analitik-kesitsel olarak Mart 2016-Aralık 2018 tarihleri arasında Germencik Toplum Sağlığı Merkezi'ne bağlı 13 aile hekimliği biriminde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Ocak-Aralık 2015 ayları arasında bu merkezlere kayıtlı olan 642 gebe, örneklemi 426 gebe oluşturmuştur. Veriler Gebe Tanıtım Formu ve Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği ile toplanmıştır. Veri toplama formu gebeler ile yüz yüze görüşme yöntemi ile doldurulmuştur. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ki-kare ve t testi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan gebelerin yaş ortalaması 26,83±5,64 olup, 75,1’i ilkokul/ortaokul mezunudur. Gebelerin yaşayan çocuk sayısı ortalamasının 1,74±1,04 olduğu, gebelerin gebelik sayısının ortalamasının 2,5±1,51 olduğu, %8’inin sigara kullandığı, % 6,8'inin hiç demir takviyesi kullanmadığı, %61,7'sinin gebelikte yorgunluk-halsizlik yaşadığı bulunmuştur. Gebelerin %38,7’sinin anemisinin olduğu, gebelerin anemi şiddeti 11,16g/dl olarak tespit edilmiştir. Kendisi ve eşi lise mezunu olanların (sırasıyla: %47,3 ve %42,7), çalışmayanların (%40,4) ve gebeliğinde hiç demir hapı kullanmayanların (%58,6) gebeliklerinde daha yüksek oranda anemi yaşadıkları bulunmuştur (p<0,05). Anemisi olan gebelerin yaşam kalitesi alan puanlarının tüm alanlarda daha düşük olduğu, ancak bunun istatistiksel düzeyde anlamlı olmadığı bulunmuştur (p>0,05). Sonuç olarak anemi gebelikte yaygın bir sorun olup gebelerin yaşam kalitesini etkilemediği saptanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3563
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
esra durmuş tez. sıklık.docx552.33 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.