Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3553
Title: YÜKSEK RİSKLİ GEBELİKLERİN DOĞUM ÖNCESİ EBEVEYN BAĞLANMASINA ETKİSİ
Other Titles: EFFECT OF HIGH RISK PREGNANCY ON PRENATAL PARENT ATTACHMENT
Authors: Taşpınar, Ayten
Havutçu, Gülsüm
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Keywords: Bağlanma, Yüksek Riskli Gebelik, Vaka Kontrol Çalışması
Attachment, High Risk Pregnancy, Case Control Study
Issue Date: 4-Jul-2019
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Citation: Havutçu G. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2019
Abstract: YÜKSEK RİSKLİ GEBELİKLERİN DOĞUM ÖNCESİ EBEVEYN BAĞLANMASINA ETKİSİ Havutçu G. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2019 Bu çalışma yüksek riskli gebeliklerin doğum öncesi ebeveyn bağlanmasına etkisini incelemek amacıyla, Eylül 2017-Eylül 2018 tarihleri arasında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniklerinde analitik vaka-kontrol çalışması olarak yürütülmüştür. Çalışmanın evrenini, bu hastaneye başvuran gebeler oluşturmuştur. Örneklem hacminin belirlenmesinde, power analizinden yararlanılmıştır. Örneklem sayısı vaka grubu için 38, kontrol grubu için 76 olarak hesaplanmıştır. Veriler; Tanıtıcı Bilgi Formu (Anne), Tanıtıcı Bilgi Formu (Baba), Anne - Bebek Bağlılığı Skalası, Baba - Bebek Bağlılığı Skalası, Beck Depresyon Envanteri, Durumluk Kaygı Ölçeği ile toplanmıştır. Veri toplama formları gebeler ve eşleri ile yüz yüze görüşme yöntemi ile doldurulmuştur. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler olarak kikare, student t testi, mann whitney u,linear regresyon (stepway) analizleri kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir. Gebelerin sosyo-demografik, obstetrik ve bu gebeliğe ilişkin özelliklerinde benzerlik bulunmuştur. Vaka ve kontrol grubu gebelerin eşlerinin sosyo-demografik özelliklerinde benzerlikler bulunmuştur. Vaka ve kontrol grubu gebelerin Anne-Bebek Bağlılığı Skalası, Durumluk Kaygı Ölçeği ve Beck Depresyon Envanteri puan ortalamaları arasında istatistiksel anlamda fark bulunmuştur. Vaka grubu gebelerin bağlanma puan ortalaması daha düşük, kaygı düzeyi daha fazladır. Vaka ve kontrol grubu gebelerin eşlerinin Baba-Bebek Bağlılığı Skalası, Durumluk Kaygı Ölçeği ve Beck Depresyon Envanteri puan ortalamaları arasında istatistiksel anlamda fark bulunmuştur. Vaka grubu gebelerin eşlerinde bağlanma puan ortalaması daha düşük, kaygı düzeyi daha fazladır. Sonuç olarak, yüksek riskli gebeler ve eşlerinde doğum öncesi bebeğe bağlanma düzeyleri düşük, kaygı düzeyleri ise fazla olarak bulunmuştu
EFFECT OF HİGH RİSK PREGNANCY ON PRENATAL PARENT ATTACHMENT Havutçu G. Adnan Menderes University, Institute of Health Sciences Department of Midwifery, MA Thesis, Aydın, 2019. This study was conducted as an analytical case-control study between September 2017 and September 2018 at Muğla Sıtkı Koçman University Education and Research Hospital (Obstetrics and Gynecology Clinic) in order to exemine the effects on prenatal parental attachment of high-risk pregnancies. The sample space of the study was composed of pregnant women who applied to this hospital. Power analysis was used to determine the sample volume. The number of samples was calculated as 38 for the case group and 76 for the control group. The data were collected with Introductory Information Form (Mother and father), Fetal attachment Scale (Maternal and paternal), Beck Depression Inventory, State Anxiety Inventories. Data collection forms were filled with face to face interviews with pregnant women and their partners. In the analysis of data, chi-square, student t test, mann whitney u, linear regression (stepway) analysis were used as descriptive statistics. Statistical significance was evaluated at p <0.05 level. In pregnant women were found similarities in the socio-demographic, obstetric and the features of this pregnancy. Between case and control group in the partners of pregnant women were found similarities in the socio-demographic characteristics. Between case and control group in pregnant women were found a statistically significant difference Maternal-Fetal Attachment, Beck Depression İnventory and State Anxiety Inventory, score of the mean. The mean attachment score of the pregnant women in the case group was lower and the anxiety level was higher. Between case and control group in the partners of pregnant women were found a statistically significant difference Paternal-Fetal Attachment, Beck Depression İnventory and State Anxiety Inventory score of the mean. The mean attachment score in the partners of pregnant women in the case group was lower and the anxiety level was higher. In conclusion, high risk pregnant woman and their partners was found low levels of attachment to the prenatal baby and increased anxiety levels
URI: http://hdl.handle.net/11607/3553
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GÜLSÜM HAVUTÇU.pdf1.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.