Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3552
Title: HEMŞİRELİK YETERLİLİĞİNİ HOLİSTİK DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ
Other Titles: HEMŞİRELİK YETERLİLİĞİNİ HOLİSTİK DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ
Authors: TÜRK, Gülengün
SALDIROĞLU, Emine
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Keywords: Hemşirelik, Yeterlilik, Ölçek, Geçerlilik, Güvenilirlik
Nursing, Competence, Scale, Validity, Reliability
Issue Date: 2-Jul-2019
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Citation: Emine S., Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2019.
Abstract: HEMŞİRELİK YETERLİLİĞİNİ HOLİSTİK DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ Emine S., Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2019. Bu araştırma Hemşirelik Yeterliliğini Holistik Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe geçerlik ve güvenirliğini belirlemek için metadolojik olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini Aydın il merkezinde bulunan bir üniversite hastanesi (n=203 ) ile bir kamu hastanesinde (n=181) çalışan 384 hemşire oluşturdu. Hemşirelik Yeterliliğini Holistik Değerlendirme Ölçeği’nin veri toplama süreci iki aşamada gerçekleşmiştir. İlk aşamada uzman görüşü alınarak dil eşdeğerliliği sağlanmış ve ölçeğin Kapsam Geçerlilik Oranları hesaplanarak ölçeğe son şekli verilmiştir. İkinci aşamada araştırmaya katılmayı kabul eden hemşirelerden ‘Hemşire Tanıtım Formu’ nu ve ‘Hemşirelik Yeterliliğini Holistik Değerlendirme Ölçeği’ sorularını yanıtlamaları istenmiştir. Araştırmanın geçerlilik analizleri kapsamında dil geçerliliği, kapsam geçerliği ve yapı geçerliliği (KMO and Bartlett's Testleri, faktör analizi) değerlendirilmiştir. Güvenilirlik analizleri sonucunda ölçek maddelerinin tanımlayıcı özellikleri belirlenmiş ve iç tutarlılık analizleri (madde analizleri, test yarılama analizi ve Cronbach Alpha katsayısının hesaplanması) yapılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0,981 olarak bulunmuştur. Araştırma bulgularına göre Hemşirelik Yeterliliğini Holistik Değerlendirme Ölçeği’nin Türk toplumu için geçerlilik ve güvenilirliği yüksek ve hemşirelerin yeterliliğini değerlendirmek için uygun bir ölçme aracı olduğu sonucuna varılmıştır
VALİDİTY AND RELİABİLİTY OF THE HOLİSTİC NURSİNG COMPETENCE SCALE’S TURKISH VERSION Emine S., Aydın Adnan Menderes University Institute of Health Sciences, Nursing Faculty, Department of Fundamentals of Nursing, Master’s Thesis, Aydın, 2019. This research is a methodologicaly carried out analyze validity and reliability of Holistic Nursing Competence Scale in Turkish. The sample of the study was composed of 384 nurses working in a university (n=203) and a state hospital (n=181) in Aydın city centre. Data collecting process for Holistic Nursing Competence Scale took place in two stages. In the first stage, language equivalence was ensured by receiving expert opinions and Content Validity Rate of the scale was calculated and it was finalized. In the second stage, the nurses who accepted to participate in the research were asked to fill in ‘Nursing Description Form’ and ‘Holistic Nursing Competence Scale’. In our study, in terms of validity analysis, language validity, content validity and structure validity (KMO and Barlett Tests, factor analysis) were evaluated. In terms of reliability analysis, descriptive features of the scale items were determined and internal consistency analysis (item analysis, split half analysis and calculation of Cronbach Alpha coefficient) were performed. Cronbach Alpha coefficient of the scale was determined as 0,981. In conclusion, it is determined that The Holistic Nursing Competence Scale is a valid, reliable and proper instrument to measure competence of nurses.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3552
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Emine Saldıroğlu.pdf2.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.