Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3550
Title: FARKLI KLASMANLARDA GÖREV YAPAN FUTBOL HAKEMLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ VE ÖZGÜVEN DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (AYDIN İLİ ÖRNEĞİ)
Other Titles: INVESTIGATION OF THE COMMUNICATION SKILLS AND SELF-CONFİDENCE LEVELS OF FOOTBALL REFEREES DUE TO DIFFERENT CLASSIFICATIONS ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES (EXAMPLE OF AYDIN PROVINCE)
Authors: Ulukan, Mehmet
Aksoy, Ulaş
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Keywords: Futbol, futbol hakemleri, iletişim, özgüven
Communication, football, football referees, self confidence
Issue Date: 19-Jun-2019
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Citation: Aksoy U. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı Programı Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2019.
Abstract: FARKLI KLASMANLARDA GÖREV YAPAN FUTBOL HAKEMLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ VE ÖZGÜVEN DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (AYDIN İLİ ÖRNEĞİ) Aksoy U. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı Programı Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2019. Bu çalışmada, farklı klasmanlarda görev yapan futbol hakemlerinin iletişim becerileri ile özgüven düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, bir konuya ilişkin katılımcıların görüşlerinin ve algılarının belirlenmesine yönelik olduğundan, betimsel tarama modelindedir. Araştırmanın evreni, 2018-2019 futbol sezonunda Türkiye’de farklı klasmanlarda görev yapan futbol hakemlerinden, araştırmanın örneklemi ise, Aydın ilinde farklı klasmanlarda görev yapan 206 futbol hakeminden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, 9 sorudan oluşan Kişisel Bilgi Formu, 25 sorudan oluşan İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği, 33 sorudan oluşan Özgüven Ölçeği kullanılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular, SPSS 23.0 istatistik paket programı ile değerlendirilmiş, anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Araştırma sonucunda, yaşı büyük olan hakemlerin yaşı küçük olanlara göre, eğitim düzeyi yüksek olan hakemlerin eğitim düzeyi düşük olanlara göre, uzun süre hakemlik yapanların kısa süre hakemlik yapanlara göre, gelir durumu yüksek olan hakemlerin gelir durumu düşük olanlara göre, üst klasmanlarda görev yapan hakemlerin alt klasmanlarda görev yapanlara göre, meslek sahibi olan hakemlerin meslek sahibi olmayanlara göre, daha önce lisanslı olarak futbol oynamış hakemlerin daha önce lisanslı olarak futbol oynamamış olanlara göre, yabancı dil bilen hakemlerin yabancı dil bilmeyenlere göre, evli hakemlerin bekarlara göre iletişim becerilerinin ve özgüven düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Bunun yanında, futbol hakemlerinin iletişim becerileri ile özgüvenleri arasında pozitif yönlü yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu, futbol hakemlerinin iletişim becerileri arttıkça özgüvenlerinin arttığı aynı şekilde özgüvenleri arttıkça iletişim becerilerinin de arttığı görülmüştür
INVESTIGATION OF THE COMMUNICATION SKILLS AND SELF-CONFİDENCE LEVELS OF FOOTBALL REFEREES DUE TO DIFFERENT CLASSIFICATIONS ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES (EXAMPLE OF AYDIN PROVINCE) Aksoy U. Aydın Adnan Menderes University, Institute of Health Sciences, Department of Physical Education and Sports Education Master of Science Thesis, Aydın, 2019. In this study, it is aimed to investigate the communication skills and self-confidence levels of the football referees who work in different categories according to various variables. The study is in a descriptive survey model as it aims to determine the perceptions and perceptions of the participants on a subject. The study population, 2018-2019 football season in Turkey at different classification of those serving football referee, and our research sample, Aydin province is composed of 206 different add those serving football referee. In the research, Personal Information Form consisting of 9 questions, Communication Skills Assessment Scale consisting of 25 questions and Self-confidence Scale consisting of 33 questions were used as data collection tool. The data obtained from the study were evaluated with SPSS 23.0 statistical package program and the level of significance was accepted as p<0,05 in the findings obtained. As a result of the research, according to the age of the arbitrators of the older age, according to the low level of education of the referees with a high level of education; According to those who work in the professional category, the referees who have previously played football as a licensed player, according to those who did not play football before, the foreign referees who do not speak foreign languages, according to those who do not speak foreign languages, the communication skills and self-confidence levels of married judges higher than singles It is concluded that. In addition, it was observed that there was a high level of positive relationship between the communication skills of the football referees and their self-confidence, as their self-confidence increased as their communication skills increased and their self-confidence increased as their communication skills increased.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3550
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ulaş Aksoy Yüksek Lisans Tezi.pdf2.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.