Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3548
Title: Felin Ataksi Sendromunda Fekal Mikrobiyota Transplantasyonunun Etkinliğinin Araştırılması
Other Titles: INVESTIGATION ON THE EFFICACY OF FECAL MICROBIOTA TRANPLANTATION IN CATS WITH ATAXIA
Authors: Ural, Kerem
Adak, Halil İbrahim
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Keywords: Ataksi, Fekal Transplantasyon, Kedi, Mikrobiyata, Nöroloji
Ataxia, Fecal Transplantation, Cat, Microbiota, Neurology
Issue Date: 24-May-2019
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Citation: Adak H.İ Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Programı Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2019.
Abstract: FELİN ATAKSİ SENDROMUNDA FEKAL MİKROBİYOTA TRANSPLANTASYONUNUN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Adak H.İ Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Programı Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2019. Yapılmış olan çalışmalarda ve litaratür taramalarında nörolojik defisiti bulunan canlılarda bağırsak mikrobiyotasında disbiyozis olduğu tesbit edilmiştir. Bu çalışmada ataksik kedilerde bağırsak mikrobiyotasını Fekal Mikrobiyota Transplantasyonuyla (FMT) restore ederek var olan hastalığın semptomlarının geriletilmesi ve/veya hastalığın iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Genel muayenesi yapılan ve klinik bakıda her hangi bir sağlık problemi belirlenmeyen (hasta hayvanlar ile aynı yaş gruplarından) donörden dışkı örnekleri alındı. Alınan dışkı örnekler sedimentasyon/flotasyon yöntemiyle parazitolojik olarak incelenmiş ve her hangi bir sestod, nematod ve protozoona rastlanmayanlar dışkı örnekleri kullanılmıştır. Ortalama olarak her hasta için donörlerden 20 gr dışkı örneği alınmış olup öncelikle dışkı % 0,9 NaCl (ortalama 50-100 ml) ile sulandırılıp homojenize hale getirildi. Sonrasında büyük partiküllerin ayrılması amacıyla bir süzgeç yardımıyla hazırlanan solüsyon büyük partiküllerden ayırılmıştır. İlk yarım saat içerisinde dışkı hasta hayvanlara rektal yolla (serum seti aracılığında) transplante edildi. Üç gün ara ile toplamda 5 uygulama yapılıp hasta hayvanlarda genel durum gözlemlendi.Çalışmaya dahil edilen 10 kedide klinik bulgu olarak paraliz, tremor, inkordinasyon, eliptik yürüyüş gözlemlendi. Transpantasyon uygulamaları sonrasında 10 vakanın tamamında klinik bulgularda iyileşme veya gerileme gözlemlendi ve nörolojik muayene eşliğinde transpantasyon öncesi ve sonrası hastanın Modifiye Glasgow Koma Skoru verileri karşılaştırıldı. Yapılan istatistiksel değerlendirme sonucunda (sağaltım öncesi ile sonrası median ± standart sapma) bakımından motor aktivite [5 ± 1.07 ile 6 ± 0.32] , bilinç seviyesi [4.5 ± 1.35 ile 6 ± 0], beyin sapı refleksi [5 ± 0.74 ile 6 ± 0] olarak tespit edilmiştir. İstatistiksel değerlendirme sonucu (sağaltım öncesi ile sonrası ortalama değer ± standart sapma) bakımından motor aktivite [4.4 ± 1.07 ile 5.9 ± 0.3], bilinç seviyesi [4.5 ± 1.35 ile 6 ± 0], beyin sapı refleksi [4.9 ± 0.7 ile 6 ± 0] olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak ataksisi mevcut kedilerde FMT ile sızıntılı bağırsağa ait muhtemel intestinal permeabilite artışı ile nöroinflamasyonun önlenebileceği, mikrobiyotanın restore edilmesi ile bağırsakta mikrobiayatada biyoçeşitliliğin azalmasına ilişkin nörotransmiter bağlantılı metabolitlerin seviyelerindeki değişimlerinde önüne geçilerek bağırsak-beyin ekseninde olumsuz iletişimin ya da beyin fonksyionarı üzerindeki olumsuz etkileşimin engellenebileceği öne sürülebilir. Bu çalışma Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından VTF-19001 nolu proje ile desteklenmiştir.
INVESTIGATION ON THE EFFICACY OF FECAL MICROBIOTA TRANPLANTATION IN CATS WITH ATAXIA Adak H.İ Adnan Menderes University Institute of Health Sciences Internal Medicine Program, Aydın, 2019 In the researches and literature survey, it was found that there was dysbiosis within te microbiata within organisms presenting neurological deficits. Accompanied with this information it was aimed to restore the intestinal microbiata of ataxic cats with Fecal Microbial Transplantation (FMT) in an attempt to alleviate the symptoms of the existing disease and/or to improve the disease. Stool samples were taken from the donor (from the same age groups as the sick animals) without any health problems as detected by general examination and clinical approach. Obtained fecal samples were parasitologically examined via sedimentation/flotation method and to those of samples were used without any cestode, nematode and protozoa. On average, 20 gr stool samples were taken from each donor for each patient which was initally diluted with 0.9% NaCl (50-100 ml) and homogenized. The solution was then separated from large particles using a strainer to remove large particles. In the first half-hour, the stool was transplanted via rectal route (by serum set) into sick animals. A total of 5 treatments were performed within 3 days intervals and general conditions were observed in the animals. Paralysis, tremor, incoordination, elliptic gait were observed as clinical findings in 10 cats with ataxia included in the study. All 10 cases showed improvement or regression of clinical findings after transplanation, and the modified Glasgow Coma Score data of the patient were compared before and after transplanation with neurological examination. As a result of the statistical evaluation (median ± standard deviation before and after treatment) motor activity [5 ± 1.07 to 6 ± 0.32], level of consciousness [4.5 ± 1.35 to 6 ± 0], brain stem reflex [5 ± 0.74 to 6 ± 0 ] determined. Statistical evaluation (mean value ± standard deviation before and after treatment) motor activity [4.4 ± 1.07 to 5.9 ± 0.3], level of consciousness [4.5 ± 1.35 to 6 ± 0], brain stem reflex [4.9 ± 0.7 ± 6 ± 0] determined. In conclusion to those of cats with ataxia, FMT should have prevent intestinal permability increase and neuroinflammation probably due to leaky gut; within the restoration of microbiata, prevention of alterations among metabolite levels in relationship with neurotransmitter due to microbiata diversity thus intercept the negative crosstalk between gut-brain axis or interaction beyond brain functions. This study was supprted by Adnan Menderes University Research Funding Unit with Project no: VTF-19001.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3548
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Halil İbrahim Atak Yüsek Lisans Tezi.pdf42.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.