Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3548
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorUral, Kerem
dc.contributor.authorAdak, Halil İbrahim
dc.date.accessioned2019-05-24T07:01:11Z
dc.date.available2019-05-24T07:01:11Z
dc.date.issued2019-05-24
dc.date.submitted2019-05-10
dc.identifier.citationAdak H.İ Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Programı Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2019.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/3548
dc.description.abstractFELİN ATAKSİ SENDROMUNDA FEKAL MİKROBİYOTA TRANSPLANTASYONUNUN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Adak H.İ Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Programı Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2019. Yapılmış olan çalışmalarda ve litaratür taramalarında nörolojik defisiti bulunan canlılarda bağırsak mikrobiyotasında disbiyozis olduğu tesbit edilmiştir. Bu çalışmada ataksik kedilerde bağırsak mikrobiyotasını Fekal Mikrobiyota Transplantasyonuyla (FMT) restore ederek var olan hastalığın semptomlarının geriletilmesi ve/veya hastalığın iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Genel muayenesi yapılan ve klinik bakıda her hangi bir sağlık problemi belirlenmeyen (hasta hayvanlar ile aynı yaş gruplarından) donörden dışkı örnekleri alındı. Alınan dışkı örnekler sedimentasyon/flotasyon yöntemiyle parazitolojik olarak incelenmiş ve her hangi bir sestod, nematod ve protozoona rastlanmayanlar dışkı örnekleri kullanılmıştır. Ortalama olarak her hasta için donörlerden 20 gr dışkı örneği alınmış olup öncelikle dışkı % 0,9 NaCl (ortalama 50-100 ml) ile sulandırılıp homojenize hale getirildi. Sonrasında büyük partiküllerin ayrılması amacıyla bir süzgeç yardımıyla hazırlanan solüsyon büyük partiküllerden ayırılmıştır. İlk yarım saat içerisinde dışkı hasta hayvanlara rektal yolla (serum seti aracılığında) transplante edildi. Üç gün ara ile toplamda 5 uygulama yapılıp hasta hayvanlarda genel durum gözlemlendi.Çalışmaya dahil edilen 10 kedide klinik bulgu olarak paraliz, tremor, inkordinasyon, eliptik yürüyüş gözlemlendi. Transpantasyon uygulamaları sonrasında 10 vakanın tamamında klinik bulgularda iyileşme veya gerileme gözlemlendi ve nörolojik muayene eşliğinde transpantasyon öncesi ve sonrası hastanın Modifiye Glasgow Koma Skoru verileri karşılaştırıldı. Yapılan istatistiksel değerlendirme sonucunda (sağaltım öncesi ile sonrası median ± standart sapma) bakımından motor aktivite [5 ± 1.07 ile 6 ± 0.32] , bilinç seviyesi [4.5 ± 1.35 ile 6 ± 0], beyin sapı refleksi [5 ± 0.74 ile 6 ± 0] olarak tespit edilmiştir. İstatistiksel değerlendirme sonucu (sağaltım öncesi ile sonrası ortalama değer ± standart sapma) bakımından motor aktivite [4.4 ± 1.07 ile 5.9 ± 0.3], bilinç seviyesi [4.5 ± 1.35 ile 6 ± 0], beyin sapı refleksi [4.9 ± 0.7 ile 6 ± 0] olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak ataksisi mevcut kedilerde FMT ile sızıntılı bağırsağa ait muhtemel intestinal permeabilite artışı ile nöroinflamasyonun önlenebileceği, mikrobiyotanın restore edilmesi ile bağırsakta mikrobiayatada biyoçeşitliliğin azalmasına ilişkin nörotransmiter bağlantılı metabolitlerin seviyelerindeki değişimlerinde önüne geçilerek bağırsak-beyin ekseninde olumsuz iletişimin ya da beyin fonksyionarı üzerindeki olumsuz etkileşimin engellenebileceği öne sürülebilir. Bu çalışma Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından VTF-19001 nolu proje ile desteklenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractINVESTIGATION ON THE EFFICACY OF FECAL MICROBIOTA TRANPLANTATION IN CATS WITH ATAXIA Adak H.İ Adnan Menderes University Institute of Health Sciences Internal Medicine Program, Aydın, 2019 In the researches and literature survey, it was found that there was dysbiosis within te microbiata within organisms presenting neurological deficits. Accompanied with this information it was aimed to restore the intestinal microbiata of ataxic cats with Fecal Microbial Transplantation (FMT) in an attempt to alleviate the symptoms of the existing disease and/or to improve the disease. Stool samples were taken from the donor (from the same age groups as the sick animals) without any health problems as detected by general examination and clinical approach. Obtained fecal samples were parasitologically examined via sedimentation/flotation method and to those of samples were used without any cestode, nematode and protozoa. On average, 20 gr stool samples were taken from each donor for each patient which was initally diluted with 0.9% NaCl (50-100 ml) and homogenized. The solution was then separated from large particles using a strainer to remove large particles. In the first half-hour, the stool was transplanted via rectal route (by serum set) into sick animals. A total of 5 treatments were performed within 3 days intervals and general conditions were observed in the animals. Paralysis, tremor, incoordination, elliptic gait were observed as clinical findings in 10 cats with ataxia included in the study. All 10 cases showed improvement or regression of clinical findings after transplanation, and the modified Glasgow Coma Score data of the patient were compared before and after transplanation with neurological examination. As a result of the statistical evaluation (median ± standard deviation before and after treatment) motor activity [5 ± 1.07 to 6 ± 0.32], level of consciousness [4.5 ± 1.35 to 6 ± 0], brain stem reflex [5 ± 0.74 to 6 ± 0 ] determined. Statistical evaluation (mean value ± standard deviation before and after treatment) motor activity [4.4 ± 1.07 to 5.9 ± 0.3], level of consciousness [4.5 ± 1.35 to 6 ± 0], brain stem reflex [4.9 ± 0.7 ± 6 ± 0] determined. In conclusion to those of cats with ataxia, FMT should have prevent intestinal permability increase and neuroinflammation probably due to leaky gut; within the restoration of microbiata, prevention of alterations among metabolite levels in relationship with neurotransmitter due to microbiata diversity thus intercept the negative crosstalk between gut-brain axis or interaction beyond brain functions. This study was supprted by Adnan Menderes University Research Funding Unit with Project no: VTF-19001.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR i İÇİNDEKİLER iii SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ viii ŞEKİLLER DİZİNİ ix TABLOLAR DİZİNİ xiii ÖZET xv ABSTRACT xvii 1.GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 3 2.1.Ataksinin tanımı 3 2.2. Ataksi Çeşitleri 3 2.2.1. Serebellar ataksi 4 1.2.2. Vestibuler ataksi 4 1.2.3.Duyusal (spinal veya genel proprioseptif) ataksi 5 1.3.Kedilerde Generalize Ataksilerin Sebepleri 11 1.3.1.Feline Enfeksiyöz Peritonitis: 11 1.3.2.Metronidazol Toksisitesi: 12 1.3.3.Lizozomal Depolama Hastalıkları: 13 1.3.4.Serebellar hipoplazi: 14 1.3.5. İntrakranial İntra-Araknoid Kistler 15 1.3.6.Otitis media/interna 16 1.3.7.İdiopatik vestibuler sendrom 17 1.3.8. Aminoglikozid antiboyotikler 18 1.3.9. Konjenital vestibular sendrom 18 1.4. Küçük Hayvanlarda Nörolojik Muayene 19 1.4.1. Hastanın geçmişi 20 1.4.2. Fiziksel Muayene 21 1.4.3. Nörolojik muayene 21 1.4.4. Gözlem 21 1.4.5. Bilinç, farkındalık, davranış 22 1.4.6. Duruş ve vücut pozisyonu 23 1.4.7. Yürüyüşün Değerlendirilmesi 25 1.4.8.Elle Muayene 27 1.4.8.1.Kranyal sinir muayenesi 27 1.4.8.1.2.Olfaktör Sinir - (CN I) 27 1.4.8.1.3. Okülomotor Sinir (CN III) 29 1.4.8.1.4. Troklear sinir (CN IV) 30 1.4.8.1.5. Trigeminal sinir (CN V) 30 1.4.8.1.6. Abdusent sinir (CN VI) 31 1.4.8.1.7. Fasial sinir (CN VII) 31 1.4.8.1.8. Vestibulocochlear sinir (CN VIII) 32 1.4.8.1.9.Glossopharyngeal sinir (CN IX) ve Vagus siniri (CN X) 32 1.4.9. Postüral reaksiyonlar 36 1.4.9.1. Proprioseptif yerleştirme 36 1.4.9.2. Propioseptif Atlama 38 1.4.9.3. Yerleştirme yanıtı 39 1.4.9.4. Omurga refleksleri 40 1.4.9.5. Pelvik kollarda çekilme refleksi 41 1.4.9.6. Patellar refleks 42 1.4.9.7. Torasik kollarda geri çekilme refleksi 43 1.4.9.8. Perineal refleks 43 1.4.9.9. İdrar kesesi palpasyonu 44 1.4.9.10. Duyusal değerlendirme 44 1.4.9.11.Nosisepsiyon testi 44 1.4.9.12. Kutanöz trunci refleksi (pannikulus) 45 1.5. Sağaltım 45 1.5.1. Antikonvülzan 45 1.5.1.1. Fenobarbital 45 1.5.1.2.Bromit 46 1.5.1.3.Zonisamit 47 1.5.1.4. Levetirasetam 48 1.5.1.5. Felbamat 48 1.5.1.6. Gabapentin 49 1.5.1.7.Klorazepat 49 1.5.1.8.Diazepam 50 1.5.1.9.Topiramat 51 1.5.2.Alternatif Sağaltım Yöntemi 51 1.5.2.1.Fekal Transplantasyon 51 1.5.2.1.1-) Küçük Hayvanlarda Fekal Mikrobiyota Nakli Uygulamaları 52 1.5.2.1.2-)Mekanizma 52 1.5.2.1.3-)Endikasyonları 53 1.5.2.1.4-)Donör seçimi 54 1.5.2.1.5-)Hazırlık 54 1.5.2.1.6-)Yönetim 55 1.5.2.2.Mikrobiyota-Bağırsak-Beyin Aksı 56 1.5.2.1.3. Mikrobiyota ve Nörodejenerasyon 58 3. GEREÇ VE YÖNTEM 61 3.1. Hayvan Materyali 61 3.2.Dışkı Örneklerinin Toplanması ve Hazırlanması 61 3.3. Klinik ve Nörolojik Muayene 67 3.3.1.Gözlem Genel Bilgi 67 3.3.1.1.Gözlem Klinik Muayene 68 3.3.2.Kranial sinirler genel bilgiler 69 3.3.2.1.Tehdit Tepkisi 71 3.3.2.2.Pupil Işık Refleks 72 3.3.2.3.Strabizmin Değerlendirilmesi 73 3.3.2.4.Palpebral Refleks 74 3.3.2.5. Okülosefalik Refleks / Fizyolojik Nistagmus 75 3.3.3. Postural reaksiyonlar genel bilgiler 76 3.3.3.1.Postural reaksiyonlar klinik muayene 77 3.3.4.Omurga refleksleri genel bilgiler 80 3.3.4.1.Anal Sfinkter Refleks 81 3.3.4.2.Pedal fleksör rekleks 81 3.3.4.3.Patella Refleks 82 3.3.4.4.Kutanöz hissi ve ağrı genel bilgi 83 3.3.4.4.1. .Kutanöz hissi ve ağrı klinik muayene 84 3.4.Modifiye Glasgow koma skorlaması 85 3.4.1.Modifiye Glasgow koma skoru nedir? 85 3.4.1.1.Bilinç seviyesi 86 3.4.1.2.Duruş ve uzuv motor fonksiyonu 87 3.4.1.3.Beyin sapı refleksleri 87 3.4.2.Koma Ölçeğinin Uygulanması 88 3.5. İstatistiksel değerlendirme 89 4.BULGULAR 90 5.TARTIŞMA 159 6.SONUÇ VE ÖNERİLER 166 KAYNAKLAR 167 ÖZGEÇMİŞ 186tr_TR
dc.publisherAdnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAtaksi, Fekal Transplantasyon, Kedi, Mikrobiyata, Nörolojitr_TR
dc.subjectAtaxia, Fecal Transplantation, Cat, Microbiota, Neurologytr_TR
dc.titleFelin Ataksi Sendromunda Fekal Mikrobiyota Transplantasyonunun Etkinliğinin Araştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeINVESTIGATION ON THE EFFICACY OF FECAL MICROBIOTA TRANPLANTATION IN CATS WITH ATAXIAtr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentAdnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Halil İbrahim Atak Yüsek Lisans Tezi.pdf42.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.