Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3543
Title: LĠSE ÖĞRENCĠLERĠNDE AKRAN ZORBALIĞININ YAYGINLIĞI
Other Titles: PEER DIFFERENCE IN HIGH SCHOOL STUDENTS DETERMINATION
Authors: Yıldırım, Belgin
IZĞIR, Gözde
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Keywords: Akran Zorbalığı, Liselerde Zorbalık
Peer Bullying, Bullying Ġn High Schools
Issue Date: 28-Apr-2019
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Citation: IZĞIR, G. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı HemĢireliği Yüksek Lisans Programı, Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2019.
Abstract: LĠSE ÖĞRENCĠLERĠNDE AKRAN ZORBALIĞININ YAYGINLIĞI IZĞIR, G. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı HemĢireliği Yüksek Lisans Programı, Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2019. Akran zorbalığı günümüzde eğitim kurumlarında düĢük düzeyde gerçekleĢen Ģiddetin en yaygın biçimi olarak okullarda karĢımıza çıkmaktadır. Bu çalıĢma; lise öğrencilerinde akran zorbalığının yaygınlığı belirlemek amacıyla yapılmıĢtır. AraĢtırma, Aydın ili Efeler ilçesinde, 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar dönemlerinde liselerin 9., 10., 11., 12. sınıflarında öğrenimine devam eden öğrencilere uygulanmıĢtır. ÇalıĢmanın örneklemini 6776 lise öğrencisi oluĢturmaktadır. Öğrencilerin 3220‟si kız, 3556‟sı erkek öğrencidir. ÇalıĢmada okullara göre kız ve erkek öğrenciler tabakalı örneklem yöntemine göre ayrılmıĢtır. ÇalıĢmada sosyo demografik özellikler veri formu ve Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği Ergen Formu kullanılmıĢtır. Veriler SPSS 21.0 programında analiz edilmiĢtir. AraĢtırmada öğrencilerin %47.5‟nin kız, %52.5‟nin erkek; yaĢ ortalamalarının 15,94 ± 9.46 olduğu görülmüĢtür. ÇalıĢmada öğrencilerin, % 32,5‟i 9. sınıf, %24,7‟si 10. sınıf, % 24,6‟i 11.sınıf, %18,2‟si 12. sınıftır. Öğrencilerin %22.5‟inin zorbalığa maruz kaldığını; %16.2‟sinin zorbalık yaptığını ifade etmiĢtir. Öğrencilerin akran zorbalığı belirleme ölçeği toplam puan ortalamaları ile okul değiĢkenleri arasında istatistiksel olarak fark belirlenmiĢtir (p<0,05). Mesleki ve Teknik Liselerde okuyan öğrencilerin diğer okullarda okuyan öğrencilere göre ölçek puan ortalamaları daha yüksek bulunmuĢtur. Öğrencilerin akran zorbalığı belirleme ölçeği toplam puan ortalamaları ve alt ölçek puan ortalamaları ile baĢarı not ortalamaları arasında istatiksel olarak fark belirlenmiĢtir (p<0,05). BaĢarı puanı 44 ve altı ve sınıf tekrarı yapan öğrencilerde daha yüksek olduğu görülmüĢtür. Ayrıca zorbalığa maruz kalan öğrencilerin zorbalık davranıĢı gerçekleĢtirme durumları arasında istatistiksel olarak fark bulunmuĢtur (p<0,05). Okullarda zorbalık sorunuyla etkin bir biçimde baĢ edebilmek gerekir. Bunun için okul müdürü, öğretmen, okul hemĢiresi, rehber öğretmenler, öğrenci ve veliler olmak üzere tüm okul personeli ile çevredeki sivil toplum kuruluĢlarının desteğini almak ve iĢbirliği yapmak gereklidir. Ayrıca bu konuda farklı illerde yapılacak çalıĢmalar önerilmektedir.
PEER DIFFERENCE IN HIGH SCHOOL STUDENTS DETERMINATION IZĞIR, G. Aydin Adnan Menderes University Institute of Health Sciences, Master Thesis, Aydın, 2019. Today, peer bullying is the most common form of violence in educational institutions. This work; The aim of this study was to determine the prevalence of peer bullying among high school students. The study was carried out in Efeler district of Aydın province in 2015-2016 academic year, in Fall and Spring semesters, in the 9th, 10th, 11th and 12th grades of high schools. The sample of the study consists of 6776 high school students. 3220 of the students are female and 3556 are male students. According to schools, female and male students were divided according to stratified sampling method. Socio - demographic characteristics, data form and Peer Bullying Determination Scale were used in the study. Data were analyzed in SPSS 21.0 program. In the research, 47.5% of the students were female and 52.5% were male; The mean age was 15.94 ± 9.46. In the study, 32,5% of the students were in the 9th grade, 24,7% were in the 10th grade, 24,6% were in the 11th grade, 18,2% were in the 12th grade. 22.5% of the students were exposed to bullying and 16.2% of them were bullied. A statistically significant difference was found between the mean total score of the students' peer bullying determination scale and school variables (p<0.05). The mean scores of the students in vocational and technical high schools were found to be higher than the other schools. There was a statistically significant difference between the mean scores of the students' mean scores and the mean scores of the sub-scale scores of the students (p<0.05). The success score was higher in students who were 44 and under and repeating the grade. In addition, there was a statistically significant difference between bullying behaviors of students exposed to bullying (p <0.05). In schools, it is necessary to effectively deal with the problem of bullying. For this purpose, it is necessary to get the support and cooperation of all school personnel, school principals, teachers, school nurses, counselors, students and parents, as well as non-governmental organizations. In addition, the studies to be carried out in different provinces are recommended.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3543
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LĠSE ÖĞRENCĠLERĠNDE AKRAN ZORBALIĞININ YAYGINLIĞI.pdf1.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.